Metodologia de acordare a gradaţiei de proiect PPS

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Metodologia de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar începând cu anul şcolar 2014-2015:

Metodologia de acordare a grada ţ iei de merit î n î nv ăţă m â ntul preuniversitar î ncep â nd cu anul ş colar 2014-2015 Publicat î n Monitorul Oficial al Rom â niei Partea I, NR. 74 / 21.X.2011

PowerPoint Presentation:

Î ncep ând cu anul şcolar 2014-2015 personalul didactic care participă la concursul organizat în vederea obţinerii gradaţiei de merit este evaluat pe baza unui proiect. La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate depune proiect personalul didactic de predare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată. Candidaţii care depun proiecte trebuie sa aibă calificativul “Foarte bine”în fiecare dintre cei 4 ani şcolari din perioada evaluată.

Etapele în vederea implementării proiectului:

Etapele în vederea implementării proiectului Proiectele se depun şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ , până la data de 1 octombrie a fiecărui an şcolar. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ evaluază eligibilitatea candidaţilor şi a proiectelor şi o supune spre avizarea Consiliului profesoral. Conducerea unităţii de învăţământ transmite candidaţilor ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului. Proiectul aprobat este monitorizat permanent de conducerea unităţii prin reprezentanţii Consiliului de administraţie. Monitorizarea se face pe parcursul întregului an şcolar. Instrumentul de monotorizare a proiectului este fişa anuală de monitorizare, care se completează la sfârşitul anului şcolar.

PowerPoint Presentation:

Consiliul de administraţie validează fişele anuale de monitorizare ale candidaţilor. Portofoliul proiectului cuprinde: Prezentarea proiectului Fişele anuale de monitorizare(întocmite de director) Fişa anuală de (auto)evaluare a proiectului Raportul de evaluare Solicitarea evaluării proiectului Opis Evaluarea proiectului candidatului, la nivelul unităţii de învăţământ se realizează prin: Candidatul depune la secretariatul unităţii de învăţământ fişele anuale de monitorizare, fişa finală de (auto)evaluare a proiectului şi prezentarea proiectului. Consiliul de administraţie al unităţii completează fişa finala de (auto)evaluare a proiectului. Consiliul de administraţie întocmeşte raportul de evaluare. Directorul unităţii depune la ISJ portofoliile proiectelor personalului didactic candidat la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

CRITERII DE ELIGIBILITATE Proiectul fiecărui candidat la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit preia şi dezvoltă cel putin un obiectiv din proiectul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, corelat cu cel al ISJ. Tema proiectului trebuie să vizeze îmbunătăţirea activităţii la clasă Grupul ţintă trebuie să vizeze preşcolari/şcolari Sunt eligibile proiectele care contribuie la : Îmbunătăţirea activităţii prin utilizarea metodelor interactivede predare învăţare şi tehnologia informaţiei şi comunicării Dezvoltarea competenţelor cheieţi profesionalen ale colectivului de elevi Prevenirea eşecului şcolar Realizarea progresului şcolar Obţinerea performanţei şcolarela evaluările intermediare/finale Dezvoltarea unităţii de învăţământ ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate. Promovarea concerptului de educaţie incluzivă Îmbunătăţirea activităţii manageriale

STRUCTURA PROIECTULUI:

STRUCTURA PROIECTULUI Date privind aplicantul : nume, prenume, statutul(titular/suplinitor), specializarea/ funcţia,gradul didactic. Titlul proiectului Unitatea în care se derulează proiectul Grupul ţintă Diagnoza pentru realizarea obiectivelor: identificarea nevoilor membrilor grupului ţintă, descrierea succintă a grupului ţintă, Justificarea necesităţii implementării proiectului Obiectivul general Obiective specifice(SMART) Rezultate anticipate Descrierea activităţilor propuse în proiect Graficul activităţilor/Diagrama Gantt Precizarea indicatorilor de realizare imediată, de rezultat şi de impact. Autoevaluarea proiectului(fişa de monitorizare anuală, feedback de la elevi , părinţi, colegi.

PowerPoint Presentation:

Material realizat de prof. înv. primar Mocanu Andreea noiembrie2011

authorStream Live Help