Scoala Soldanu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Modelu, Călăraşi:

Şcoala cu clasele I -VIII Nr.1 Modelu , C ă l ă ra ş i “ FORMAREA CONTINUĂ – INOVARE A PRACTICII ȘCOLARE ÎNTR-UN ACT EDUCAȚIONAL DE CALITATE “ Comisia metodică a învățătorilor Noiembrie 2011

Slide 2:

Comisia metodică este cadrul unde învăţăm unii de la alţii, ne perfecţion ă m stilul de lucru direct sau indirect, dovedim toleranţă şi deschidere către nou, îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică. A asimila cunoştinţe prin lectură şi reflexie proprie poate fi o cale numai parţial eficientă . Învăţarea în colectivitate, în grup, prin împărtăşirea experienţei, prin confruntare reciprocă oferă un grad sporit de eficacitate a eforturilor pentru formarea competenţelor didactice. În cadrul formal sau informal, activităţile de grup, cu caracter aplicativ, devin o sursă de cunoaştere care şi-a demonstrat totdeauna puterea. În activităţile comune se formează şi se dezvoltă capacitatea de a asculta, respectul de sine şi de ceilalţi, arta de a face faţă confruntărilor de idei şi opinii, de a evita şi soluţiona conflictele, de a conlucra pentru atingerea unor ţeluri propuse. Astfel vom înţelege că suntem legaţi, prin natura lucrurilor, de interese de ordin profesional, moral şi uman .

Slide 3:

Creşterea capacităţii creative şi a altor competenţe şi abilităţi profesionale depinde mult de capacitatea de relaţionare. Garantul reuşitei personale este reuşita în activităţi colective – performanţa colectivă - ceea ce conduce la realizarea unui act educațional de calitate în procesul de învățare-predare- evaluare. Valorific ând experienţa exemplelor de bună practică în acţiunea comună de optimi z are şi eficienti zare a actului didactic, cu scopul realiz ării de beneficii educaţionale la nivelul ciclul ui primar , activitatea metodică din școala noastră se derulea z ă ca parte integrantă a proiectelor tematice anuale iniţiate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi. În cadrul comisiei , activităţile specifice proiectului tematic se organizează pe trei module, respectiv : Modulul I Abordarea metodologic ă a str u cturii de con ţinut Modul ul II Aplicarea în activităţi didactice a sugestiilor metodologice , pe cicluri de clase Modulul III Produse ale aplica ţiilor practice

STRUCTURA COMISIEI METODICE:

STRUCTURA COMISIEI METODICE Formare continu ă Evaluare Curriculum Proiecte și programe educative Școlarizare și frecvență, colaborarea cu comunitatea și autoritatea locală Acordarea burselor, rechizitelor și protecția muncii Concursuri școlare Verificarea documentelor școlare, arhivarea

Modalități de lucru:

Modalități de lucru - ședință de lucru - comunicare științifică / dezbatere - atelier de lucru - activitate demonstrativă - ședință de analiză - schimb de experiență - comisii de elaborare și validare a subiec-telor pentru testele unice

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ:

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ

“Carnavalul sunetelor”:

“ Carnavalul sunetelor ” Pentru activitatea de învățare elevii au fost orga-nizați în echipe, astfel devenind participanți activi la însușirea noilor cunoștințe. În plicuri, se află imagini grupate pe domenii : animale, păsări, flori, obiecte. Reprezentantul fiecărei echipe, alege un plic în care vor fi trei jetoane. Aşază jetoanele pe masă şi numeşte colegii să denumească imaginea (cuvântul) şi să despartă în silabe. Jetoanele vor fi lipite pe coala albă, iar silabele cuvântului vor fi reprezentate prin segmente de linie cu ajutorul markerelor. Ex. lebădă jeton cuvântul silabele Copiii precizează poziţia sunetului “ l ” , apoi lipesc o bulină roşie pe silaba în care se aude acest sunet. Ex. pentru cuvântul lebădă ● Permiţând elaborarea de structuri cognitive din ce în ce mai echilibrate, jocul contribuie la dezvoltarea personal ă. Elementele ludice stimulează formarea de competențe intelectuale dar și morale : creativitatea , liber-tatea de gândire şi acţiune, iniţiativa,curajul, voinţa, per-severenţa, competitivitatea, corectitudinea, disciplina, spi-ritul de cooperare, c omportamentul civilizat. Scopul - Formarea deprinderii de a sesiza sunetul iniţial, median şi final în cadrul cuvintelor. Obiective operaţ ionale O1 - să despartă cuvintele în silabe ; O2 - să analizeze cuvântul numărând silabele ; O3 - să reprezinte grafic cu-v ântul, silabele şi sunetele prin simbolurile învăţate ; O4 - să precizeze locul su-netului în prima, în a doua , în ultima silabă ;

Adunarea cu numărul natural 5:

Adunarea cu numărul natural 5 Aplicând învățarea prin exersare practică la obiectul matematică elevii și-au însușit noile cu-noștințe despre adunarea cu numărul 5 , formându-și deprinderi de calcul cu numere naturale în concen-trul 0- 5. Aplicația practică s-a concretizat în reali z area unei machete cu titlul “ Primăvara “ Scopul lecţiei : Formarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare în concentrul 0 – 10 Obiective operaţionale: O1: să treacă de la o formă de reprezentare a operaţiilor la alta - din sistem numeric în repre-zentare obiectuală şi invers O2: să realizeze adunări ale numerelor şi să verifice rezul-tatele cu ajutorul obiectelor O3: să exprime în cuvinte proprii modul de lucru folosit în rezol-varea sarcinilor care solicită ope-rarea cu obiecte

Orientarea în orizontul apropiat -planul:

Orientarea în orizontul apropiat -planul Cu ajutorul materialelor realizate în cadrul disciplinei de educație tehnologică și a cunoștințelor dobândite anterior în urma unei drumeții realizată la ora de geografie, elevii și-au format deprinderi de orientare în orizontul apropiat . Activitatea s-a concreti z at prin reali zarea unei machete a str ăzii și întocmirea planului acesteia. Scopul lecţiei : Formarea deprinderi lor de orien-tare a elevilor în orizontul apro-piat Obiective operaţionale: O1 : să se ori e nte ze în ori zontul apropiat după punctele cardi - nale O2 : să reali zeze corespondenţa dintre ori zontul apropiat şi ma - chetă , prin po zi ţionarea institu - ţiilor observat e în timpul dru - meţiei O3 : să construiască macheta stră zii conform consemnărilor efectuate în timpul vi zitei 0 4 : s ă reali zeze planul, folosind simboluri stabilite pentru elemen - tele care fac parte din realitatea repre zent ată O5 : să utili zeze elemente de limbaj , specifice geografiei

Echipa cadrelor didactice ::

Echipa cadrelor didactice : Bancu Anca Florea Elena Pe țu Aurelia Bălan Bianca Albu Ilona Cojan Jenica Smaranda Raluca Fătu Gabriela Oltenacu Sorina Dinu Vasilica Zainea Ioana Coordonator , director prof. Băjenaru Elena

authorStream Live Help