ŞCOALA ,,ALEXANDRU D

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ŞCOALA ,,ALEXANDRU D. GHICA” OLTENIŢA, JUD. CĂLĂRAŞI inv. FECLIST FLORICA :

ŞCOALA ,,ALEXANDRU D. GHICA” OLTENI ŢA, JUD. CĂLĂRAŞI inv. FECLIST FLORICA COMISIA METODICA A INVATATORILOR

COMISIE METODICĂ - Definire - :

COMISIE METODICĂ - Definire - COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

DOSARUL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR              I.      ORGANIZARE:

DOSARUL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR I.      ORGANIZARE Extras din R.O.F.U.I.P. 2005 (Art. 35, 36, 37, cu privire la catedrele / comisiile metodice); Raportul de activitate al comisiei metodice pentru anul scolar precedent; Rapoartele de activitate semestriale pentru anul scolar în curs; Planul managerial al comisiei metodice: Planificarea calendaristica a actiunilor comisiei metodice (pentru realizarea obiectivelor propuse în planul managerial al comisiei metodice): Programul de activitati metodice (aprobat de directorul scolii): Copie - Programul activitatilor metodice de la nivelul cercului pedagogic; Procesele verbale ale activitatilor Comisiei metodice; Copie a procesului verbal prin care fiecare debutant, necalificat si suplinitor calificat fara formare în ultimii 5 ani va avea un mentor numit în Consiliul de Administratie; Grafic de interasistente, fise de observare a lectiei.

  II.      ÎNCADRARE :

II.      ÎNCADRARE Componenta comisiei metodice a învatatorilor ; Evidenta învatatori ; Formarea continua a cadrelor didactice (ultimii 5 ani) ; CV - urile cadrelor didactice, în format european, actualizate (arhivate într-un singur dosar); Responsabilitatile cadrelor didactice (la nivelul comisiei, la nivelul scolii); Fisa postului; Fisa de autoevaluare.

III.      CURRICULUM :

III.      CURRICULUM Structura anului scolar; Planurile - cadru pentru clasele I - IV; Schemele orare pe clase; Orarele claselor; Programe scolare în vigoare - ciclul primar; Fotocopii ale planificarilor calendaristice; Lista manualelor utilizate pentru fiecare clasa; Auxiliare utilizate (proces verbal cu acordul scris al parintilor, pentru fiecare clasa în parte).

        IV.      EXTRACURRICULARE:

IV.      EXTRACURRICULARE Programul activitatilor extracurriculare - la nivel de comisie metodica ; Proiect pentru fiecare activitate desfasurata; Rezultate obtinute la concursurile scolare; Discipline optionale ; Oferta de discipline optionale pentru anul scolar urmator ; Parteneriate, proiecte în derulare, în care este implicat învatamântul primar; Lectorate cu parintii la nivelul învatamântului primar .

           V.      EVALUARE:

V.      EVALUARE Planificarea testelor initiale, sumative, finale; Probe de evaluare (initiala, finala, sumativa) aplicate; Rezultatele testelor - masurare, interpretare; Activitati de recuperare si dezvoltare.

        VI.      ANEXE:

VI.      ANEXE Referate si proiecte (sustinute în cadrul activitatilor Comisiei metodice); Diferite documente oficiale (OM, regulamente ...).

:

Pentru anul şcolar 201 1 -201 2 , comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective: Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii ; învăţarea muncii cu calculatorul); Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; Organizarea de activităţi extracurriculare; Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; Colaborarea şcoală-familie.

PowerPoint Presentation:

Comisia metodica a invatatorilor asigura calitatea actului educational prin varietatea de metode de predare, invatare, evaluare prin care cadrul didactic contribuie in maniera personala la intelegerea, aplicarea si imbunatatirea continuturilor aplicate la clasa. Fiecare invatator, prin sustinerea unor lectii demonstrative, intocmirea unor materiale, demonstreaza o data-n plus ca pregatirea profesionala este pe primul loc si ca activitatea didactica necesita informare, analiza, aprofundare. A plica rea unor tehnici individual e sau în grup elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, a condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. Comisia metodica contribuie in mare masura la impartasirea unor idei:tehnici de predare, de lucru la clasa, de aplicare a unor metode interactive intre cadrele didactice dintr-o institutie de invatamant.

PowerPoint Presentation:

In mod direct sunt vizati elevii, acestia avand de castigat , iar strategiile didactice aplicate sunt menite sa imbunatateasca activitatea de invatare, menite sa produca competente, competitie intre elevi si nu in ultimul rand dezvoltarea unor atitudini pozitive. În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării , prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice. Comisia metodică ofera posibilitatea efectuării unui schimb de idei prin experienţă, dialog, informare reciprocă. Eficienţa tuturor activităţilor depinde în mare măsură de opinia favorabilă a membrilor comisiei, interesaţi de obţinerea unor rezultate mai bune în munca la clasă.

authorStream Live Help