Trong nang trong gio

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 3: 

Nh? nhàng trong gió, hòa v?i n?ng to T?ng vòng cánh to ch?y tròn gi?c mo…

Slide 5: 

Và còn quay mãi, vòng cánh c?i xay Ngày nào nh?ng ai còn d?p l?a dôi...

Slide 7: 

Mà dành c?i xay ph?i ng?ng cánh quay. Nào ng? n?ng gió còn v?n thi?t tha Nguyên tác Dans Le Soleil et Dans Le Vent c?a Dorde Nourouic. L?i Vi?t Trong n?ng trong gió c?a Ph?m Duy. Ca si Thanh Lan. Nh? nhàng trong gió, hòa v?i n?ng to T?ng vòng cánh to ch?y tròn gi?c mo Và còn quay mãi, vòng cánh c?i xay Ngày nào nh?ng ai còn d?p l?a dôi... Tu?ng r?ng quay mãi, vòng cánh c?i xay Nào ng? n?ng lên, nào ng? gió lên Nào ng? n?ng gió còn v?n thi?t tha Mà dành c?i xay ph?i ng?ng cánh quay.

authorStream Live Help