BC_nganh_hang_va_dinh_huong_tin_dung[1]

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

1 BÁO CÁO NGÀNH HÀNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TÍN DỤNG THEO NGÀNH Phòng Chiến lược & Phân tích kinh tế Khối NCCL & QHKDQT ĐÀO TẠO TÂN TUYỂN

NỘI DUNG:

NỘI DUNG HỆ THỐNG PHÂN NGÀNH LIENVIETPOSTBANK H ƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN TÍCH NGÀNH CÁC BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG

NỘI DUNG:

NỘI DUNG HỆ THỐNG PHÂN NGÀNH LIENVIETPOSTBANK H ƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN TÍCH NGÀNH CÁC BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG

Căn cứ:

Căn cứ Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của TTCP v/v Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN Việt Nam quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với TCTD chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế cho Thông tư 31

Slide5:

Mã ngành kinh tế : Áp dụng cho toàn bộ khách hàng mở CIF còn hoạt động tại Ngân hàng , gồm có 4 chữ số . Mã mục đích sử dụng vốn : Áp dụng cho toàn bộ hoạt động cấp tín dụng bao gồm cho vay , bảo lãnh , chiết khấu , tái chiết khấu , cho thuê tài chính , bao thanh toán , đầu tư trái phiếu doanh nghiệp , phát hành thẻ tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác . Mã MĐSDV lấy tiểu ngành chi tiết đến 5 chữ số .

Slide6:

DANH MỤC 23 NGÀNH KINH TẾ 1 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 12 Thông tin và truyền thông 2 Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 13 Hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm 3 Khai thác nuôi trồng thủy sản 14 Hoạt động kinh doanh bất động sản 4 Khai khoáng 15 Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ 5 Công nghiệp chế biến chế tạo 16 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 6 Sản xuất và phân phối điện khí đốt , nước nóng , hơi nước và điều hòa không khí 17 Hoạt động của ĐCS, tổ chức CTXH, quản lý nhà nước an ninh quốc phòng , bảo đảm xã hội bắt buộc 7 Cung cấp nước hoạt động , quản lý và xử lý rác thải , nước thải 18 Giáo dục và đào tạo 8 Xây dựng 19 Nghệ thuật vui chơi và giải trí 9 Bán buôn và bán lẻ sửa chữa ô tô , mô tô , xe máy và xe có động cơ khác 20 Hoạt động dịch vụ khác 10 Vận tải kho bãi 21 Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình tín dụng tiêu dùng 11 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 22 Tiêu dùng     23 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

NỘI DUNG:

NỘI DUNG HỆ THỐNG PHÂN NGÀNH LIENVIETPOSTBANK H ƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN TÍCH NGÀNH CÁC BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG

Slide8:

Mục đích : Tham mưu cho Ban lãnh đạo đưa ra định hướng cấp tín dụng theo ngành trong ngắn hạn và dài hạn , hỗ trợ các ĐVKD/ Khối , bộ phận có liên quan tại Hội sở trong việc tiếp cận đánh giá , thẩm định các khoản cấp tín dụng . Phương pháp thực hiện: Lựa chọn ngành phân tích Các ngành mở rộng/tập trung/duy trì theo định hướng năm Các ngành có tỷ trọng dư nợ cao Các ngành đang có sự thay đỏi lớn và dành được nhiều quan tâm Các ngành phát sinh đột xuất từ nhu cầu quản lý của ngân hàng Xác định phạm vi phân tích Ngành tổng thể Phân ngành dành cho đối tượng cụ thể

Slide9:

Phương pháp thực hiện: tham khảo Hướng dẫn thực hiện bản tin ngành hàng số 472/2015/HD-CL&QLRR) Xây dựng khung báo cáo Thu thập tài liệu Thực hiện nội dung Báo cáo chuyên sâu lần đầu : Bao gồm các nội dung Tổng quan ngành , Đặc điểm ngành , Chuỗi giá trị ngành và diễn biến , Triển vọng ngành , Rủi ro ngành , Thực trạng cấp tín dụng ngành tại LPB, Thực trạng cấp tín dụng ngành tại TCTD khác , Khuyến nghị đề xuất . Bản tin cập nhật theo quý : Bao gồm các nội dung Phân tích diễn biến ngành hàng trong quý , Dự báo triển vọng ngành , Khuyến nghị đề xuất . Nguồn tài liệu : Website chuyên ngành ( ví dụ : trang web bộ xây dựng , trang web Bộ NN&PTNT,…), GSO, MOIT, Tổng cục hải quan … Xác định các chỉ tiêu chính của ngành ( ví dụ : Xây dựng bao gồm giá trị sản xuất theo giá hiện hành , GDP ngành , chi NSNN cho đầu tư cơ bản …) Thu thập số liệu theo thời gian đủ dài để nhận biết xu hướng . Nhóm ý thành từng đoạn ngắn để người đọc dễ theo dõi Viết theo hình thức diễn dịch : Tóm tắt ý chính đầu đoạn , nội dung chi tiết từng đoạn cung cấp số liệu chứng minh, giải thích nguyên nhân và đánh giá .

Slide10:

Phương pháp thực hiện: tham khảo Hướng dẫn thực hiện bản tin ngành hàng số 472/2015/HD-CL&QLRR)

Slide11:

Phương pháp thực hiện: tham khảo Hướng dẫn thực hiện bản tin ngành hàng số 472/2015/HD-CL&QLRR) R: 243 G: 115 B: 33 Biểu đồ X: Diễn biến dư nợ giai đoạn 2011 - 2016 Nguồn:…

Slide12:

Kết quả cần đạt được: Nhận định được xu hướng Xác định phân khúc phát triển tiềm năng, có thể tiếp cận Đưa ra đề xuất phù hợp

NỘI DUNG:

NỘI DUNG HỆ THỐNG PHÂN NGÀNH LIENVIETPOSTBANK H ƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN TÍCH NGÀNH CÁC BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG

Các báo cáo ngành hàng:

Báo cáo phân tích chuyên sâu lần đầu Bản tin ngành hàng quý Định hướng tín dụng ngành Đánh giá thực trạng cấp tín dụng tại LPB trong năm vừa qua Dự báo các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến ngành hàng Tổng hợp phân tích các thẻ ngành : Diễn biến , Triển vọng , Rủi ro , Đề xuất Khuyến nghị ứng xử cấp tín dụng các ngành : Mở rộng , Duy trì , Hạn chế , Tập trung Các báo cáo ngành hàng

Slide15:

15 THANK YOU!

authorStream Live Help