Em Là Mùa Thu - Nhạc Nguyễn Tâm Hàn - Quỳnh Lan Trình Bày

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Em Là Mùa Thu Nh?c: Nguy?n Tâm Hàn Trình bày: Qu?nh Lan PPS: MeoU

Slide 2: 

Em Là Mùa Thu Mùa Thu khoác … áo … to vàng Em Là tr?i Thu ..ti?ng Thu gây nh? .. Phu phàng Mùa Thu oi .. Tình Thu giang m?c trong tôi

Slide 3: 

Tim trót yêu Thu r?i Lòng mo dáng Thu bên tr?i Chi?n vàng lên ngôi Hanh h?ng dôi má em tôi …

Slide 4: 

Bao nam xa nhà … Mùa Thu cánh lá chao bay Bâng khuâng trong lòng … Bu?n vuong theo d?u Thu xua

Slide 5: 

Vu?n mây hoen n?ng tha thu?t .. Thu v?a sang .. Ðu?ng trang in bóng ngây ng?t huong Hoàng Lan Nh? b? vai em .. Làn tóc xõa .. N?ng Thu hanh vàng

Slide 6: 

Phuong tr?i xa xôi Lòng luôn mo phút tuong phùng Theo dòng d?i trôi .. nh? nhung hiu h?t tim ngu?i Mùa thu oi … Ni?m yêu Thu .. Mãi trong tôi

Slide 7: 

Theo gió heo may v? Nh?c thu xoáy dau tâm h?n Ði?u bu?n không tên Mo h? miên khúc yêu em

Slide 8: 

Em Là Mùa Thu Nh?c: Nguy?n Tâm Hàn Trình bày: Qu?nh Lan PPS: MeoU

Slide 9: 

Bao nam xa nhà … Mùa Thu cánh lá chao bay Bâng khuâng trong lòng … Bu?n vuong theo d?u Thu xua

Slide 10: 

Vu?n mây hoen n?ng tha thu?t .. Thu v?a sang .. Ðu?ng trang in bóng ngây ng?t huong Hoàng Lan Nh? b? vai em .. Làn tóc xõa .. N?ng Thu hanh vàng

Slide 11: 

Phuong tr?i xa xôi Lòng luôn mo phút tuong phùng Theo dòng d?i trôi theo nh? nhung hiu h?t tim ngu?i Mùa thu … Ni?m yêu Thu .. Mãi trong tôi

Slide 12: 

Theo gió heo may v? Nh?c thu xoáy dau tâm h?n Ði?u bu?n không tên Mo h? miên khúc yêu em

Slide 13: 

Ði?u bu?n không tên ….. Mo h? miên khúc yêu em ....

authorStream Live Help