Coi Yeu - Nhac Nguyen Tam Han - Quynh Lan Trinh Bay

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: MyHanh (140 month(s) ago)

PPS nay U' lam de thuong lam , My Hanh rat la` thich do .

Presentation Transcript

Slide 1: 

C?i Yêu Nh?c: Nguy?n Tâm Hàn Trình bày: Qu?nh Lan PPS: Mèo Ú

Slide 2: 

Ru em l?i hi?n … ru trong mo Ð? dêm th?c gi?c thôi mi s?u N? hoa môi hé nét mo vàng Say gi?c ngoan hong m?ng yêu

Slide 3: 

Trao em n? h?ng tô môi thom Dìm con sóng nh? trong tr?i quên Ngàn thu mua lá n?ng hanh vàng Nh?t m? trong tim d?u hoang tàn

Slide 4: 

C?i yêu … ni?m nhung nh? lang thang v?t mây M? thoáng trong con m?ng say … dáng ai bên tr?i

Slide 5: 

Tình lan … theo con sóng khoi B? môi kh? rung Tìm hôn trong gió

Slide 6: 

Em dan n? cu?i trên môi ngoan Vùi chôn sâu n?i dau phù sinh Ni?m riêng quay qu?t nghiêng vai ngu?i M?ng tình vuong theo gi?c mo d?i

Slide 7: 

C?i Yêu Nh?c: Nguy?n Tâm Hàn Trình bày: Qu?nh Lan

Slide 8: 

Trao em n? h?ng tô môi thom Dìm con sóng nh? trong tr?i quên Ngàn thu mua lá n?ng hanh vàng Nh?t m? trong tim d?u hoang tàn

Slide 9: 

C?i yêu … ni?m nhung nh? lang thang v?t mây M? thoáng trong con m?ng say … dáng ai bên tr?i

Slide 10: 

Tình lan … theo con sóng khoi B? môi kh? rung Tìm hôn trong gió

Slide 11: 

Em dan n? cu?i trên môi ngoan Vùi chôn sâu n?i dau phù sinh Ni?m riêng quay qu?t nghiêng vai ngu?i M?ng tình vuong theo gi?c mo d?i

u : 

u M?ng tình vuong .. Theo ... gi?c mo d?i ...

authorStream Live Help