Jak urządzić pokój dzienny - poradnik

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Poznaj ciekawe aranżacje pokoju dziennego i ciesz się jego funkcjonalnością i nietuzinkowym wyglądem każdego dnia. Serdecznie zapraszamy również na stronę internetową https://meblowy24.pl/.

Comments

Presentation Transcript

slide 2:

Pokój dzienny | serce każdego domu P o kój dzienny jest zwykle sercem ka ż d ego domu. To miejsce codziennych s po t k ań odpoczynku i relaksu. Musi więc atrakcyjnie si ę prez e nt o w ać a ta kż e sp ełnia ć wymogi peł nej fu nk cjon al no ści. Przedstawiamy szereg porad które z pe wnoś ci ą pomogą w wyborze idealnej ar an ż ac ji tego pomieszczenia. 2 https://meblowy24.pl/pokoj-dzienny.html

slide 3:

Od czego zacząć aranżację pokoju dziennego  Okre śl swoje potrzeby i możl iw ości.  Zastanó w się jaki styl wnętrza najbardziej Ci się podoba. Zapoznaj się z poradnikami katalogami pr oduktów i of er tą sklepów. Przygotuj plan aranż acji.  Spor ządź kosztorys.  Ur zą d za j i baw się dobrze 3 https://meblowy24.pl/pokoj-dzienny.html

slide 4:

Klasyczny pokój dzienny P okój dzienny w stylu klasycznym to poł ączenie pr zest r onnośc i stonowanych k oloró w prostych mebli i eleganckiego o ś wie tl eni a. Kup gotowe komplety mebli. Wnętr ze b ęd zie spójne ara nża cy jnie. Kró lują tutaj czernie biele szeroka gama szar ości i brąz ów. Postaw na dodatki Świe t nie sp ra wdzą si ę dekoracyjne poduszki serwetki bą dź r ośl in y. Aby un ik n ąć monotonii dodaj jeden wyrazisty akcent. Pr zy kł ado w o nietypowy fotel czy pełen k ol orów obraz. 4 https://meblowy24.pl/pokoj-dzienny.html

slide 5:

A może nowoczesny J e śli nu dz ą C i ę standardowe r ozw iąz a nia i poszukujesz cz ego ś oryginalnego zaar a nżuj po kój dzienny w stylu nowoczesnym. Skorzystaj z nowatorskich ma t er iałó w wyk ończenio wy ch. W tym sezonie król ują motywy ceg ły oraz ponadczasowego drewna. Kup nietypowe meble o niestandardowym układzie. Możes z t eż odno wić stare elementy na d ając im z upeł nie nowy charakter. Mniej znaczy więce j. U mie ję tn ie łącz kolory i faktury. Wybierz 2-3 stonowane barwy. Nie przesadzaj z il ośc ią tapet tkanin i różn y ch wzorów. 5 https://meblowy24.pl/pokoj-dzienny.html

slide 6:

Układ pokoju ma znaczenie  Mały po kó j powinien mie ć plan pr ost okąta lub kwadratu. Uł atwi to jego aran żo w a nie. Warto p oł ąc zyć go z holem aneksem kuchennych bą dź jada lnią.  Duży rozmiar pomieszczenia zapewnia pe łną sw o bo d ę jego ara nżacji. St wór z w nim kilka stref które bę dą spełniać różne funkcje – ja dalnia n ą wy p oc zy n k o wą bądź uży tk o wą.  P am ię ta j o takim ustawieniu mebli aby nie blok o w ały one pr zejś ć oraz nie za sł an iały widoku z okna. 6 https://meblowy24.pl/pokoj-dzienny.html

slide 7:

Kolory | wybierz ulubione barwy Kolory pełnią w aż n ą r ol ę w aranż ac ji pokoju dziennego. Przede wszystkim powinny spra wia ć by k a żdy z domo wni ków czuł si ę w pomieszczeniu komfortowo. Z ich po m ocą możem y ta kże efektownie w y d zieli ć r ó ż ne strefy pokoju. Nie lubisz ek sper ym en t o w ać Wybierz monochromatyczne kolory ścian. Są to ciep łe barwy – beże subtelne odcienie żółt eg o i różu oraz delikatne szar oś ci. Chcesz aby p okó j b ył przytulny i do da w ał energii Zastosuj zielenie po ma rań cz e błę kity i brąz y. Interesuje Ci ę or y gin alność 3 ścian y pomaluj na neutralne barwy a czw ar tą podkr eśl mocnym intensywnym kolorem.  C z ę st o zmieniasz wy stró j Wykorzystaj odcienie szar ośc i i wybierz intensywne kolory wy po sażen ia – za sł on dywanu kanapy bą dź dod at ków. 7 https://meblowy24.pl/pokoj-dzienny.html

slide 8:

Meble | Funkcjonalność i elegancja  Możesz wy brać gotowe zestawy mebli bądź k o m p ono w ać wła sne ara nż acje z dost ępn y ch na rynku r oz wiązań. Przy wyborze mebli u względ nij takie kwestie jak: wiel k oś ć pomieszczenia i jego kszta łt a ta kże prowadzony tryb ży cia i akty wnoś ci jakie będą w pokoju realizowane. Pr zy kłado w o domatorzy ma ją zupeł nie inne potrzeby niż osoby pr z yj muj ące wielu gości. W pokoju dziennym nie może zabrakn ąć wygodnej sofy foteli i stolika. Mamy do wyboru proste b r ył y w klasycznym stylu bądź r oz wiązania bardziej awangardowe. Z p e w no ści ą przyda si ę tutaj równ ież me blościa nka praktyczne komody i p ółki. P am ięt aj m y że po k ój ma b yć nie tylko ła dn y ale t eż funkcjonalny. 8 https://meblowy24.pl/pokoj-dzienny.html

slide 9:

Oświetlenie | wiele możliwości w jednym miejscu Odpowiednio dobrane oś wie tl enie w pokoju dziennym tworzy przyjemny klimat buduje n a st ró j i uł a t wi a odpoczynek. Obecnie coraz cz ęści ej rezygnuje si ę z tradycyjnych ż yra ndo li na rzecz drobniejszych lamp rozmieszczonych w róż n y c h c zęścia ch pokoju. Mogą b yć to lampy wis zące halogeny w suficie czy reflektorki na szynach bądź linkach. Proponujemy poł ączyć kilka r odz aj ów świ at ła. P r z ykł ado w e konfiguracje:  Strefa wypoczynku – lampy sufitowe daj ące subtelne świ at ło  Strefa jadalniana – wis zące lampy nad s t ołe m  Strefa pracy – lampki st ojące sk u pia ją ce świ at ło 9 https://meblowy24.pl/pokoj-dzienny.html

slide 10:

Salon Meblowy24 ul. Zamkowa 9 58-530 Kowary Tel. +48 75 6126396 Fax +48 75 6126397 E-mail: biuromeblowy24.pl Internet: www.meblowy24.pl https://meblowy24.pl/contacts

authorStream Live Help