Кариерно ориентиране

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Национален портал за кариерно ориентиране на ученици. Център за кариерно ориентиране София - град.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Национален портал за Кариерно ориентиране на ученици

Slide2:

Проектът BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в периода от 31.01.2012 до 31.10.2015 г. Обща цел: Продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на ученето през целия живот. Основните дейности: 1. Създаване на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците към Националния образователен портал на МОН - orientirane.mon.bg 2. Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани звена за кариерно ориентиране в училищното образование. 3. Популяризиране на кариерното ориентиране. Целеви групи: Проектът обхваща учениците от І до ХІІ клас от всички видове и степени училища в системата на средното образование, обособени в три основни целеви групи: Първа целева група: обхваща ученици от І-ІV клас. Втора целева група: обхваща ученици от V-VІІІ клас. Трета целева група: обхваща ученици от ІХ-ХІІ клас.

Slide3:

За пръв път, в рамките на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по ОП РЧР 2007-2013, Министерството на образованието и науката разработва специализиран информационен портал за кариерно ориентиране на учениците. Информацията в Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е предназначена за учениците от всички видове и степени училища в България . Идеята е всеки ученик да бъде подпомогнат да направи информиран, осъзнат и самостоятелен избор на вид образование и професия.

Slide4:

Информационни ресурси на портала. Основни менюта.

Slide5:

Информационни ресурси на портала. Основни менюта. Кариерно информиране Кариерно консултиране Групови дискусии Тренинги Форуми по кариерно ориентиране Обучение по програма за кариерно ориентиране Услугите в центровете за кариерно ориентиране са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.

Slide6:

Какво осигурява порталът? ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ за всеки ученик, родител, гражданин – както за учениците от столицата и от големите градове, така и за учениците от най-малките и отдалечени населени места. АКТУАЛНА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ – ползва се базата данни от информационната система на МОН, която се обновява два пъти годишно (средни училища, висши училища и университети ). ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ , която е съобразена с етапите на кариерно развитие на учениците. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРЕСИ, СПОСОБНОСТИ, ПРЕДПОЧИТАНИЯ И ЦЕННОСТИ , които са пряко свързани с избора на образование и професия/профил. ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – възможност за личен избор на теми, на кариерен консултант, на ЦКО – по телефон, по интернет, посещение на място, в училище по заявка на директори.

Slide7:

СТРУКТУРА И ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ Структурата на образователната система и информацията за съдържанието и видовете подготовка са разработени съгласно действащата нормативна уредба – ЗНП, ЗСООМУП, ЗПОО, ЗВО. Структурата на образователната система в България представя отделните етапи и степени на образование - предучилищно възпитание и подготовка, основно образование, средно образование, висше образование. За всеки етап или степен на образование информацията e представена в последователност от интерактивни стъпки, което дава възможност на всеки потребител на портала с едно кликване да влезе в страницата на всеки от етапите и степените на образование и да получи информация за продължителността, съдържанието на обучението и завършването на отделните етапи, степени и видове подготовка.

Slide8:

Информационно-търсеща система Информацията на някои от менютата в портала (въпросници, професии и профили, средни училища, висши училища и специалности, и ЦКО) е интегрирана в информационно-търсеща система и потребителите имат възможност последователно да преминават от едно в друго ниво на информиране – от попълване на набора от психологически въпросници за кариерно ориентиране за съответната възраст и получаване на персонален доклад с резултати → към запознаване с информационни характеристики на професии/профили, интересни за тях → към училищата и университетите, в които тези професии и специалности се изучават → до възможността да си запишат час за консултация при кариерен консултант в център за кариерно ориентиране.

Slide9:

Информационно-търсеща система Въпросниците за учениците от 7/8 клас са свързани с изследване степента на насоченост на интереси, способности и предпочитания. Въпросниците за учениците от 11/12 клас са свързани с изследване степента на насоченост на интереси, способности, предпочитания и ценности. След като ученикът попълни въпросниците системата автоматично генерира доклад с получените резултати, които представляват поверителен личностен профил. Докладът в обем от 7-8 страници е един от най-съществените компоненти на информационно-търсещата система. В него ученикът може да види в графичен и в числов вид каква е степента на неговата насоченост към професиите и профилите от всяка от 12-те професионални групи. Ученикът може да принтира доклада или да работи с него в електронен вариант. И двата варианта му дават възможност да се връща и анализира многократно получените резултати. Той може да обсъди тези резултати в къщи с родителите си, да потърси подкрепата и помощта на кариерен консултант, да продължи да търси информация, от която се нуждае .

Slide10:

Информационно-търсеща система Информацията в портала може да бъде търсена и само по отделните менюта, в зависимост от нуждите на всеки потребител: – средните училища са представени по местоположение, по вид подготовка, по степен на образование; – висшите училища и специалностите също могат да бъдат намирани по местоположение, по професионално направление, професия, ключова дума; – информационни характеристики на професиите и профилите, които се изучават в системата на средното образование, представени в 12 професионални групи и училищата, в които те се изучават – центровете за кариерно ориентиране, кариерните консултанти, които работят в тях и услугите, които предлагат, с възможност за записване на консултация по интернет, по телефон. Порталът осигурява пряк достъп на потребителите му до сайта на всяко училище. Голяма част от website на училищата са активни, други - не. Някои от училищата нямат посочени web- сайтове. Ако директорите на училищата приемат, че това е важно за тях, могат да се обърнат за включване в портала към ЕОУП на МОН или ЦКО.

Slide11:

Тематични филми 30 филми (х 10 минути) за кариерно ориентиране на учениците, които поставят акцент върху ключови проблеми при подготовката и вземането на решение за избор на образование и/или кариера. С възможностите на видео-информацията филмите провокират учениците да се включат в дискусия по желани от тях теми в средата на свои връстници и приятели, с участието на специалисти, на публични личности. Дискусиите се ръководят от кариерните консултанти в центровете за кариерно ориентиране. Филмите са на разположение в ЦКО.

Slide12:

Интерактивни упражнения Интерактивните упражнения за кариерно ориентиране на учениците от V до XII клас включват общо 80 теми с упражнения, разпределени по 10 теми за всеки клас. Темите за отделните класове се надграждат в съответствие с възрастовите характеристики и целите на кариерното ориентиране за учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап на образование. Интерактивните упражнения са разработени като методически инструмент за подпомагане на непосредствената практика на кариерните консултанти.

Център за кариерно ориентиране:

Център за кариерно ориентиране o rientirane.mon.bg

authorStream Live Help