Център за кариерно ориентиране - София - град

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

2013 / 2014

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ СОФИЯ - ГРАД ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява е с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява е с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Кариерното ориентиране в училище СЪВКУПНОСТ ОТ ДЕЙНОСТИ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИВАНЕ В УЧЕНИЦИТЕ НА УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз МИСИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното образование за постигане на съответствие между националната и европейската политика в областта на ориентирането през целия живот

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СОФИЯ - ГРАД тел. 02 / 494 0124 02 / 494 0125 E-mail: cko_sofia_grad@mon.bg София Бул. „Черни връх” № 37, ет. 3 Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 32 827 ученици от средното образование, завършили обучение по Програмата за кариерно ориентиране и по Насоките за организиране на училищните форуми по индикатора за изпълнение от І-VІ, ІХ-Х класове 10 597 ученици от средното образование, завършили Програмата за кариерно ориентиране по индикатора за резултат от VІІ-VІІІ, ХІ-ХІІ класове Над 100 индивидуални консултации с ученици и родители

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Проведено е обучение в 156 училища на територията на РИО София - град

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Учениците от І до ІV клас придобиха представа за професиите на хората и уменията, необходими за тяхното упражняване

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Учениците от V до VІІІ клас придобиха знания за: възможностите на образователната система /видове училища, начин на постъпване, структура и видове подготовка, характеристика на профилите и професиите/ света на труда и умения за избор на образование и професия как да планират учебното и личното си време вземане на решения за продължаване на образованието

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Учениците от ІХ до ХІІ клас бяха подпомогнати във: формирането на умения за планиране на кариерното им развитие решаване на вътрешни конфликти възможностите за професионална реализация, съобразена с динамиката на пазара на труда

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Впечатления на участниците Кое ти беше най-интересно: “Много ми хареса екипната работа” “Най-много ми хареса, когато говорихме за портфолио, мотивационно писмо и CV ” “Хареса ми връзката на различните професии и типовете личности” “Най-много ми допадна начина за вземане на решение “стъпка по стъпка”, защото е полезен” “Интересно ми беше да науча повече за поведението по време на интервю”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ДЕЙНОСТИ НА КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ Обучиха 43 424 ученика от София - град по Програмата за кариерно ориентиране Информираха за профилите на обучение, професиите и специалностите, средните и висшите училища и университетите Съветваха и консултираха ученици за избор на образование и кариера Оказваха методическа подкрепа на педагогическите съветници и учителите за кариерното ориентиране на учениците Координираха дейности по кариерно ориентиране в училищата      

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Организационни дейности Ежемесечни отчети за изпълнението на индикаторите и задължителната документацияпо проекта Участие в работни съвещания с директорите на училища Регулярни работни срещи с МЕСПП на РИО София – град и ЕОУП на МОН Организиране и координиране взаимодействието с ръководствата на училищата – информация, указания, насоки, материали      

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Основни дейности на ЦКО през учебната 2013/2014 година Реализиране на програми за кариерно ориентиране в училищното образование Осъществяване на информативна и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера за: Институциите в системата на образованието Структура и видове подготовка в училищното образование Профили, професии и специалности в средните и висшите училища Оказване методическа подкрепа на педагогически съветници и учители за кариерното ориентиране на учениците Популяризиране на кариерното ориентиране

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Училищни форуми по кариерно ориентиране Училищните форуми по кариерно ориентиране са проекти, в които училището, бизнесът и социалните партньори са равнопоставени участници. Идеята е да бъдат приобщени семейството и останалите заинтересовани страни в подкрепа на прехода на учениците от една образователна степен в друга и от образование към заетост. В центъра на тези форуми е поставен ученикът и неговото умение за вземане на автономно и отговорно решение за образователен и професионален избор. Училищните форуми по кариерно ориентиране са насочени към разработване на иновативни модели за кариерно ориентиране в училищното образование. Екипът за организация и управление на проекта определи тематичните насоки за модели за кариерно ориентиране на учениците от отделните целеви групи, а тяхното реализиране в училищата ще позволи извеждането на добри практики.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Училищните форуми ще се организират на три нива: Ниво А – дейностите се организират на равнище клас/класове: Проект „Интереси и хоби”- І-ІV клас Проект „Моят проект”- І-ІV клас Проект „Първи работен опит”- І-ІV клас Проект „Интервю с родителите”- І-ІV клас Проект „Професиографска екскурзия”- І-ІV клас Заключителен форум „Знам и мога”- училищно ниво

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Ниво Б – дейностите се организират на училищно равнище Проект „Обсъждане между връстници” – V-VІІІ клас Професиографско изследване - V-VІІІ клас Проект „Знания и умения” - V-VІІІ клас Проект „Креативно мислене” - V-VІІІ клас

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Ниво В – дейностите се организират на общинско/областно равнище „Дни на отворени врати” „Ученическа борса” Проект „Пътят към целта-мисия и възможност” – ІХ-ХІІ клас Проект „Преди да взема решение?”- ІХ-ХІІ клас Трудова борса Форум „Кандидатстудентска борса ”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Създаване на нов модул към Националния образователен портал на МОН Информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование Информация за институциите в системата на средното и висшето образование Информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в училищната система Адаптиране и стандартизиране на психологически инструментариум за диагностика и съветване Разработване на интерактивни тематични упражнения по кариерно ориентиране за учениците от V до XII клас Създаване на регистър на 28 центрове на експертите по кариерно ориентиране в тях

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Реализиране на програми по кариерно ориентиране за учениците от І до ХІІ клас По разработена и утвърдена Програма за обучение по кариерно ориентиране Интерактивни упражнения за кариерно ориентиране ( V- ХІІ клас, тренинги за вземане на решения) Разработване на Наръчник на кариерния консултант Каталожни брошури за професиите

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Популяризиране на професионалното ориентиране   Изготвяне на 30 броя тематични филма по темата на професионалното ориентиране в училищното образование Излъчване на тематичните филми по национални и/или регионални електронни медии Отпечатване и разпространение чрез центровете за кариерно ориентиране (ЦКО) на информационни материали за професионалното ориентиране и кариерното развитие

Ако напредваш без усилие, значи вървиш надолу /закон на Пиърсън/:

Ако напредваш без усилие, значи вървиш надолу /закон на Пиърсън/

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Благодарим Ви за вниманието !

authorStream Live Help