Doklad

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

„ ИНОВАЦИИ ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ НА ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИТЕ И СПОСОБНОСТИТЕ – ГРИЖА НА УЧЕНИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“ 08-09 Май 2013, гр. София

Comments

Presentation Transcript

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ СОФИЯ – ГРАД МИРОСЛАВ БРАТОЕВ ЕКСПЕРТ ПО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ:

М ИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще ! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ СОФИЯ – ГРАД МИРОСЛАВ БРАТОЕВ ЕКСПЕРТ ПО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Информация за проекта:

Информация за проекта По проекта са създадени 28 ЦКО в цялата страна Седалища на ЦКО - областните административни градове ЦКО са създадени като проектни звена към РИО със заповед на министъра на образованието, младежта и науката Продължителност - от 01.10.2012 г. до 31.10.2014 г. до приключването на проекта Устойчивост - утвърждаването им като ЦКО в системата на училищното образование в съответствие с действащата нормативна база

Програма за кариерно ориентиране:

Програма за кариерно ориентиране Програмата е утвърдена от ръководителя на проекта в МОМН Програмата е насочена към всички ученици от І до ХІІ клас Разделите и темите в програмата са структурирани в съответствие със спецификата на кариерното ориентиране за трите целеви групи ученици: І-ІV клас; V-VІІІ клас; ІХ-ХІІ клас; Част от упражненията в Програмата са адаптирани от “ Наръчник за методи на работа в група по професионално ориентиране ” , изготвен в рамките на проект „ Naviguide ”, финансиран по програма Леонардо Давинчи на ЕС. Администриране на авторските права от фирма АБИФ – Австрия ( Abif – Analysis Consulting and Interdisciplinary Research).

PowerPoint Presentation:

Популяризиране на у чене то и кариерното развитие през целия живот От 0 1.10.2012 г. досега – прилагане на програми по кариерно ориентиране, организиране на форуми и инициативи: Създадени са 28 кариерни центрове Назначени и обучени - 150 кариерни консултанти проучвания и обучения в умения за заетост и др. Достигнати цели и задачи

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град:

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град Общо 21436 ; Жени 10621 ; Мъже 10815

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град:

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град Общо 6653 ; Жени 3474 ; Мъже 3179

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град:

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град 4-7 години 2932 ; 8-14 години 15284 ; 5-18 години 3188

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град:

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град 4-7 години 0 ; 8-14 години 3297 ; 15-18 години 3336

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град:

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град Общо 21436 Без достигната степен на образование 14130 Достигната степен на образование 7153

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град:

Достигнати резултати за 6 месеца Център за кариерно ориентиране София - град Общо 6653 Без достигната степен на образование 0 Достигната степен на образование 6653

Други форми на работа с ученици, предоставени като услуга по кариерно ориентиране от ЦКО. Области на компетентност:

Други форми на работа с ученици, предоставени като услуга по кариерно ориентиране от ЦКО. Области на компетентност Работа в група по теми относно кариерното ориентиране (обсъждане на тематични филми; интерактивни упражнения; училищни форуми; индивидуални консултации и др .) Информация и ресурси за пазара на труда Оказване на съдействие в процеса на кариерно развитие Работа с представители на различни културни и етнически групи Оценяване на клиентите – индивидуални консултации Формиране на умения, свързани с пригодността за заетост

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” Център за кариерно ориентиране София – град гр. София бул. “Черни връх“ 37 ет. 3 GSM 0889055183 / cko_sofia_grad@mon.bg Мирослав Братоев GSM 0884105401 / rio_cko_mbratoev@abv.bg:

М ИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще ! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” Център за кариерно ориентиране София – град гр. София бул. “Черни връх“ 37 ет. 3 GSM 0889055183 / cko_sofia_grad@mon.bg Мирослав Братоев GSM 0884105401 / rio_cko_mbratoev@abv.bg

authorStream Live Help