ЦКО Търговище_27-28.2013

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Работна среща на ЦКО в МОМН

Comments

Presentation Transcript

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

ПРОЕКТ BG 051 PO 001-4.3.02„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ гр. ТЪРГОВИЩЕ ckotgbg@gmail.com ; cko_targovishte@mon.bg тел. 0601 62079 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

ЦКО гр. Търговище е една млада структура в системата на средното образование. Създаден на 01.10.2012г. по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма развитие на човешките ресурси и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския Съюз. ЦКО гр. Търговище се намира в сградата на РИО - Търговище,ул. “Иван Вазов” №1, на третия етаж. Предстои изграждането на нови помещения, в които ще има обособени зали – компютърни, възможности за самодиагностика – тестове, тренинги, самоподготовка, информиране и консултиране за кариерно ориентиране. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

Ще бъде създаден Национален портал за кариерно ориентиране информационно-търсеща система Психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и/или професия Информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование Информация за институциите в системата на средното и висшето образование Информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в училищната система МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

Кариерните консултанти предоставят информация: - за структурата и видовете подготовка в училищното образование ; - за институциите в системата на средното и висше образование, предоставени по териториален признак и по области на образование и обучение; - за характеристиките на професиите, профилите и специалностите, които се изучават в училищната система, - за потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на Регионалните служби по заетостта. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

Основните цели на ЦКО гр. Търговище са: - да п редоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища в област Търговище - да подпомага методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и да информира и консултира родители и граждани. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

Кариерните консултанти от ЦКО гр. Търговище осъществяват: -индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията на им за учене, за познавателните и професионални интереси, нагласи и мотивация за професионална реализация и кариерно развитие. - оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование. - участват и в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики за кариерно ориентиране на учениците . МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 1-4 клас Добри практики “Имената на професиите” С помощтта на приказката “Житената питка” , предоставяме на децата по достъпен и увлекателен начин информация за професии, дейности и качества, които следва да притежават хората, които ги упражняват. Учениците ще могат да систематизират поредица от дейности в определени професии, необходими за получаването на даден продукт. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 1-4 клас -децата описват последователността от етапи, през които преминава житеното зърно, докато стане на хляб / житно зърно, брашно, хляб/. -да опишат последователността от дейности , необходими за превръщане на житеното зърно в хляб - да изброят професиите , необходими за превръщане на житеното зърно в хляб -да опишат дейностите, които извършват представителите, на определената професия. -Да опишат качествата, които трябва да притежават представителите на отделните професии. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 1-4 клас Упражнението може да се проведе като се използват примери за път я , за получаването на други видове храни , мебели, дрехи. Водещият трябва да адаптира въпросите си към лексикалните, изразните и познавателните възможности не само на учениците от отделните възрастови групи на началния етап от училищното образование, но и на отделни ученици. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 5-8 клас Добри практики “В семейството на професиите” В системата на професионалното образование и обучение се изучават 234 професии , с 553 специалности . В зависимост от сходствата си по определени признаци , професиите се разпределят на 46 професионални направление. Всяка професия има една или повече специалности. Например професията актьор има три специалности / драматичен театър, пантомима и куклен театър/. Специалностите дават професионална квалификация, която може да бъде I, II, III и I V степен. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 5-8 клас Цел: Учениците трябва да откриват сходствата и различията между професиите от едно и също професионално направление и специалност от една и съща професия. Професиите от едно и също професионално направление имат както и сходства, така и различия помежду си. Например професията „Дърворезбар” и „Каменоделец” са от едно и също професионално направление „Приложни изкуства и занаяти”. И двете професии изискват сръчност и рутинност при извършване на еднообразна и рутинна дейност. Едната от разликите между тях е , че дърворезбарят декорира дървени изделия, или части от тях , а каменоделецът обработва камък, за да изработи промишлени, архитектурни или художествени изделия. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 5-8 клас Описание: Основната задача, която стои пред учениците в това упражнение е да намерят отговор на някои въпроси: Какви са приликите и разликите между професиите от едно и също професионално направление? Какви са приликите и разликите между специалностите на една и съща професия? МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 9-12 клас Добри практики “Откъде мога да намеря необходимата информация” Когато сте изправени пред избор на образование и/или професия , следва да имате знания за източниците на информация по кариерно ориентиране, от които да търсите и намирате отговори на въпроси, свързани с вашите планове и решения за кариерно развитие. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 9-12 клас ЦЕЛ: Учениците, изправени пред избора на образование и / или професия да се запознаят с различни източниците на информация по кариерно ориентиране, да набавят необходимата за тях информация за възможностите, пред които са изправени , пътя, по който ще поемат след завършване на средно образование. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

В помощ на класните ръководители – 9-12 клас Описание: Класният ръководител трябва да акцентира върху възможността за използването на повече източници на информация. Наличието на повече информационни източници предполага по-разностранна и по-задълбочена информация както за конкретно Висше учебно заведение, така и за различните професии, а и за решаването на определен казус, свързан с избора. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

ЦКО гр. Търговище разполага с допълнителни материали за целите на кариерното ориентиране , които могат да Ви бъдат предоставени. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” :

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ гр. ТЪРГОВИЩЕ Ръководител: Антон Атанасов Кариерни консултанти: Ивалина Върбанова Цветелина Иванова Димана Петрова ckotgbg@gmail.com ; cko_targovishte@mon.bg тел. 0601 62079 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG 051 PO 001- 4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

authorStream Live Help