CN 4 PS CHUA CHIEN LANH web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Mùa Phục Sinh, Năm B Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

PowerPoint Presentation:

Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Chúa nhật CHÚA CHIÊN LÀNH

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng: Ga 10, 11-18 Chúa nhật CHÚA CHIÊN LÀNH

PowerPoint Presentation:

Gospel: Jn 10, 11-18 Fourth Sunday of Easter, year B

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật IV Mùa Phục Sinh, năm B Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên.

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan . Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn : "Ta laø muïc töû toát laønh. Muïc töû toát laønh thí maïng soáng vì chieân. Keû laøm thueâ khoâng phaûi laø chuû chieân, vaø caùc chieân khoâng phaûi laø cuûa ngöôøi aáy, neân khi thaáy soùi ñeán, noù boû chieân maø troán. Soùi seõ baét chieân vaø laøm chuùng taûn maùt.

PowerPoint Presentation:

Keû chaên thueâ chaïy troán, vì laø ñöùa chaên thueâ, vaø chaúng tha thieát gì ñeán ñaøn chieân. Ta laø muïc töû toát laønh, Ta bieát caùc chieân Ta, vaø caùc chieân Ta bieát Ta. Cuõng nhö Cha bieát Ta vaø Ta bieát Cha, vaø Ta thí maïng soáng vì ñaøn chieân. Ta coøn nhöõng chieân khaùc khoâng thuoäc ñaøn naøy; caû nhöõng chieân ñoù Ta cuõng phaûi mang veà ñaøn; chuùng seõ nghe tieáng Ta.

PowerPoint Presentation:

Vaø seõ chæ coù moät ñaøn chieân vaø moät chuû chieân. Vì leõ naøy maø Cha yeâu meán Ta, laø Ta thí maïng soáng ñeå roài laáy laïi. Khoâng ai caát maïng soáng khoûi Ta, nhöng töï Ta, Ta thí maïng soáng. Ta coù quyeàn thí maïng soáng vaø cuõng coù quyeàn laáy laïi. Ñoù laø meänh leänh Ta ñaõ nhaän nôi Cha Ta". Đó là Lời Chúa

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Ga 10, 11-18 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguoàn Internet : Simon hoadalat &40 giaây Lôøi chuùa, Bieân soaïn : Mt Leâ thanh Xuyeán Muøa Phuïc Sinh. B

authorStream Live Help