فراتحلیل

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

تربیت بدنی

Comments

By: solyman (60 month(s) ago)

سلام چگونه می شود این پاور را دانلود کرد

Presentation Transcript

Slide 1: 

فراتحلیل فصل 14 کتاب روش های تحقیق در فعالیت بدنی علی اکبر مشایخ بهار 89 1

آغاز ماجرا : 

آغاز ماجرا 1952: آیزنک در تحقیق خود نتیجه گرفت که روان درمانی اثر مطلوبی ندارد و بحث شدیدی را به راه انداخت. بیست سال زمان و صد ها تحقیق در پایان دادن به این بحث ناکام ماندند. 1978: گلاس برای نشان دادن اشتباه آیزنک، یافته های 378 تحقیق روان درمانی را جمع بندی کرد و نتیجه گرفت که روان درمانی واقعا سودمند است. گلاس و همکارش این روش را فرا تحلیل نامیدند. 2

تعریف : 

تعریف فراتحلیل یک روش تحلیل و ترکیب نتایج یافته های مختلف برای تصمیم گیری نهایی در یک حوزه ی مطالعه است که در آن برای انتخاب مطالعات روش معینی وجود دارد و مطالعات مختلف با استفاده از ابزار کمی استانداردی به نام اندازه ی اثر و تکنیک های اماری مورد مقایسه قرار می گیرند. 3

تفاوت فراتحلیل و مرور پیشینه : 

تفاوت فراتحلیل و مرور پیشینه 4

گام های فراتحلیل : 

گام های فراتحلیل 5

ملاحظات رو ش شناختی در فراتحلیل : 

ملاحظات رو ش شناختی در فراتحلیل 6

انتخاب مطالعات : 

انتخاب مطالعات 7

کد گذاری مطالعات : 

کد گذاری مطالعات به دلیل ترکیب تحقیقات مختلف با طرح ها، ابزارها، آزمودنی ها و یافته های متفاوت در فرا تحلیل و شناسای نقش متغیرهای تعدیلی ، باید یافته های تحقیقات مختلف کدگذاری شوند. با افزایش تعداد و اهمیت مواردی که باید کد گذاری شوند به زمان بیشتری برای این کار نیاز است. برای کدگذاری مناسب شناخت ادبیات نظری و تجربی زیربنای فراتحلیل و درک دستورالعمل های فراتحلیل، نقش مهمی دارد. 8

رهنمود های استوک برای کدگذاری : 

رهنمود های استوک برای کدگذاری 9

سطح معنی داری : 

سطح معنی داری خطای نوع اول: رد فرضیه ی صفر درست خطای نوع دوم: قبول فرضیه ی صفر نادرست سطح معنی داری 0/05 به معنی این است که احتمال مشاهده ی تفاوت در اثر شانس، 5 درصد است. سطح معنادار (P) به خودی خود چیزی درباره حجم تفاوت و یا اثر مشاهده شده به ما نمی دهد. 10

اندازه ی اثر : 

اندازه ی اثر اندازه ی اثر معیار کمی برای مقایسه ی یافته های مختلف است. تا این حد پدیده در جامعه وجود دارد. تا این حد فرضیه ی صفر غلط است. به طور کلی ، اندازه ی اثر برابر است با نسبت سطح معنی داری به شاخصی از حجم نمونه متداولترین شاخص های برآورد اندازه اثر عبارتند از : r برای همبستگی و برای تفاوت های گروهی. به طور کلی اندازه ی اثر در تفاوت های گروهی برابر ست با اختلاف میانگین ها تقسیم بر انحراف استاندارد. 11

تفسیر اندازه ی اثر : 

تفسیر اندازه ی اثر 12

انتخاب انحراف استاندارد برای محاسبه ی اندازه ی اثر : 

انتخاب انحراف استاندارد برای محاسبه ی اندازه ی اثر 13

استفاده از اندازه ی اثر به عنوان یک برآورد کننده ی اثرات مداخله : 

استفاده از اندازه ی اثر به عنوان یک برآورد کننده ی اثرات مداخله 14

وزن دهی اندازه ی اثر : 

وزن دهی اندازه ی اثر 15

آزمون همگنی : 

آزمون همگنی 16

تحلیل واریانس برای تحلیل اندازه ی اثر : 

تحلیل واریانس برای تحلیل اندازه ی اثر 17

رگرسیون وزنی برای تحلیل اندازه های اثر : 

رگرسیون وزنی برای تحلیل اندازه های اثر 18

آزمون بخش های مجزا : 

آزمون بخش های مجزا 19

سوگیری انتشاراتی : 

سوگیری انتشاراتی 20

ملاحظات دیگر درباره ی اندازه ی اثر : 

ملاحظات دیگر درباره ی اندازه ی اثر 21

ارائه ی داده های اندازه ی اثر : 

ارائه ی داده های اندازه ی اثر 22

آن چه یک گزارش فراتحلیل باید داشته باشد : 

آن چه یک گزارش فراتحلیل باید داشته باشد 23

نقاط قوت فراتحلیل : 

نقاط قوت فراتحلیل 24

نقاط ضعف فراتحلیل : 

نقاط ضعف فراتحلیل نیازمند تلاش بسیار زیادی است. جنبه های مکانیکی امکان دست یابی به تمایزات کیفی تر مطالعات را فراهم نمی کنند. قابل مقایسه بودن مطالعات اغلب از نظر ناظر است. سوگیری در عدم انتخاب یافته های خنثی و منفی و چاپ نشده یک خطر دائمی است. 25

خلاصه : 

خلاصه فراتحلیل صرفا خلاصه و مرتب کردن چند تحقیق نیست. آن باید ساختارمند، تحلیلی، انتقادی باشد و به نتیجه گیری خاصی منجر شود. فراتحلیل روش شناسی معینی است که یافته ها را کمی می سازد و استفاده از تکنیک های آماری را برای تحلیل نیز میسر می سازد. 26

authorStream Live Help