The Purpose Driven Life

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

The Purpose Driven Life(Ang Buhay na may Layunin)by: Marvin I. AdelMetro Batangas Christian Church : 

The Purpose Driven Life(Ang Buhay na may Layunin)by: Marvin I. AdelMetro Batangas Christian Church

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Drive to Guide to Control to Direct

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Kawikaan 16:4 Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, Pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo.

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Every human being is driven by something.  Some people are driven by guilt.  Some people are driven by worry or fear.  Some people are driven by insecurity.  Some people are driven by anger.  Some people are driven by their past

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Three basic levels of Life

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life First Level – The Lowest Level SURVIVAL LEVEL Most  people live in the survival mode They get by in life.  They’re not really living, they’re just existing

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Second Level -little higher level SUCCESS LEVEL comfortable lifestyle success never ultimately satisfies

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Third Level -ultimate level of life SIGNIFICANCE -is when you know why you’re here on earth -have a purpose for your life.

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Question: Do you really feel Significant?

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life You were planned for God’s pleasure (Nilikha ka para sa kasiyahan ng DIOS)

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Pahayag 4:11 Ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila’y nilalang mo at pinananatili Awit 149:4a Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hinirang….

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life 2. You were formed for God’s family (Nilikha ka para sa Pamilya ng DIOS)

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life 1 Juan 3:1a Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo’y matawag na mga anak ng DIOS; at tayo’y gayon nga.

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life 3. You were created to became like Christ (Nilalang ka upang maging kawangis ni Kristo)

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Romans 8:29 Sapagkat ang mga nakilala niya nang una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang Anak, upang siya ang maging panganay, …..

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life 4. You were shaped for serving God (Hinubog ka upang maglingkod sa DIOS)

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life 1 Corinto 3:5 Kami’y mga lingkod lamang ng DIOS…..

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life 5. You were made for a mission (Nilikha ka para sa isang Misyon)

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Acts 20:24 Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay ng aking Panginoong Jesus– ang pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa kagandahang-loob ng DIOS

The Purpose Driven Life : 

The Purpose Driven Life Mateo 28:19-20 ….Go and make disciples of all nations, baptising them in the name of the father, and of the son and of the holy spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the very end of the age .

authorStream Live Help