Mercy and Grace

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

THE MERCY AND GRACE OF GOD By: Marvin I. Adel Metro Batangas Christian Church

Definition: Literally : 

Definition: Literally Mercy- is not getting what we deserve Grace - is getting what we do not deserve

Definition: Biblically : 

Definition: Biblically Question: What is God’s Mercy? Mercy- is God with-holding the punishment we deserve because of our sinfulness.

Understanding God’s Mercy : 

Understanding God’s Mercy A. Know Your Needs B. Humble yourself

Understanding God’s Mercy : 

Understanding God’s Mercy Luk 18:9 At kaniyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nangagpapanggap na sila'y matutuwid, at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba: Luk 18:10 May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin; ang isa'y Fariseo, at ang isa'y maniningil ng buwis. Luk 18:11 Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kaniyang sarili ng ganito, Dios, pinasasalamatan kita, na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito.

Understanding God’s Mercy : 

Understanding God’s Mercy Luk 18:12 Makalawa akong nagaayuno sa isang linggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan. Luk 18:13 Datapuwa't ang maniningil ng buwis, na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib, na sinasabi, Dios, ikaw ay mahabag sa akin, na isang makasalanan. Luk 18:14 Sinasabi ko sa inyo, Nanaog at umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na inaaaringganap kay sa isa: sapagka't ang bawa't nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa; datapuwa't ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas.

Understanding God’s Mercy : 

Understanding God’s Mercy Pharisees - were people thought to be devoted to God The tax collectors - were thought of a sinners and traitors to the nation of God

Understanding God’s Mercy : 

Understanding God’s Mercy A. Know Your Needs -God's mercy is understanding the depth of our own neediness. B. Humble Yourself -Mercy is God's favor of compassion and His loving kindness and His forgiveness granted to a person (like tax collector) who is repentant of transgressing His commandments

Understanding God’s Mercy : 

Understanding God’s Mercy Practical: We must be merciful Always be grateful to our God

Definition: Biblically : 

Question: What is God’s Grace? Grace - is the unearned gifts the Father gives to His children Grace - God's unmerited favor Definition: Biblically

Understanding God’s Grace : 

A. Grace is a Gift Grace is God’s gift, not something we can earn. Eph 2:8 For it is by grace you have been saved, through faith ”and this not from yourselves, it is the gift of God” Understanding God’s Grace

Understanding God’s Grace : 

B. Grace is the unconditional love for Us - 2 Corinthians 8:9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. - His Love is more than forgiveness, but giving eternal life and that is Heaven Understanding God’s Grace

Understanding God’s Mercy : 

Understanding God’s Mercy Practical: 1. Forgive and forget 2. Share your Love to other

THE MERCY AND GRACE OF GOD : 

THE MERCY AND GRACE OF GOD But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions — it is by grace you have been saved.

authorStream Live Help