Hepatitis B vaccine EDITED

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Hepatitis B

Slide 2:

Ang Hepatitis B ay dulot ng Hepatitis B virus (HBV) at maaaring magdulot ng pansamantala o panghabambuhay na karamdaman .

Slide 3:

Ito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng atay , kanser ng atay at maaaring humantong sa kamatayan .

Slide 4:

Ang mga sanggol at bata ay mas madalas na magkaroon ng hepatitis B na panghabambuhay na karamdaman .

Slide 5:

Paano ito nakukuha ?

Slide 6:

Ang Hepatitis B ay naisasalin sa pamamagitan ng pagsasalin ng kontaminadong dugo o sa pamamagitan ng kontak sa semilya o likido sa katawan ng isang taong may sakit .

Slide 7:

Ito ay naipapasa sa pamamagitan ng mga sumusunod : N aipapasa ng ina sa sanggo l kapag ipinapanganak Pagpasok ng virus sa mga bukas na sugat sa balat / katawan Pagsalin ng kontaminadong dugo Paggamit ng heringilyang ginamit ng taong may impeksyon

Slide 8:

Mga Sintomas

Slide 9:

Paninilaw , Kulay tsaang ihi , Palagiang pagkapagod , Pagkahilo , Pagtatae , Pagsusuka , Pananakit ng katawan at kasu-kasuhan

Slide 10:

Kapag ang Hepatitis ay lumala , maaari itong humantong sa pagkasira ng atay at kanser .

Slide 11:

Bakit mahalagang magpabakuna laban sa Hepatitis B?

Slide 12:

Bilang bahagi ng kawaning nagtratrabaho sa ospital , tayo ay madalas humawak ng dugo at madaling mahawaan ng mga sakit at mikrobyo .

Slide 13:

Mahalagang magpabakuna upang maprotektahan ang sarili at maiwasan ang pagkakaroon ng Hepatitis at ang mga kumplikasyon na dulot nito .

Slide 14:

Iskedyul ng Bakuna

Slide 15:

Ibinibigay ang bakuna ng tatlong beses sa sanggol : 0, 1 at 6 buwan o apat na beses : 0, 1, 2 and 12 buwan .

Slide 16:

Sinu-sino ang mga dapat magpa-bakuna ?

Slide 17:

Lahat ng mga bagong panganak at mga bata : Dapat na makumpleto sa loob ng edad na 6 hanggang 18 buwang gulang

Slide 18:

Mga matatandang walang bakuna lalo na ang mga sumusunod : Nakipagtalik sa isang taong may hepatitis, nakikipagtalik sa mga commercial sex workers ng walang proteksyon at mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki

Slide 19:

Umaabuso ng droga gamit ang heringgilya

Slide 20:

Mga may sakit sa atay

Slide 21:

At mga may trabahong madalas ang interaksyon sa mga tao o mga dugong may hepatitis

authorStream Live Help