Marcetić - Građanski odgoj i obrazovanje - ŽSV 2013

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

građanski odgoj i obrazovanje

Comments

Presentation Transcript

Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA U Zagrebu, 2. prosinca 2013. :

Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA U Zagrebu, 2. prosinca 2013. mr.sc. Andreja Marcetić, v. suradnica AZOO voditeljica stručnog skupa Viši stručni savjetnici : Nevenka Lončarić - Jelačić, viša savjetnica za nacionalne programe AZOO mr.sc. Tomislav Ogrinšak, viša savjetnik za nacionalne programe

Teme:

Teme Razumijevanje osnovnih koncepata vezanih uz Građanski odgoj i obrazovanje , Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica, AZOO Primjeri dobre prakse, mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik, AZOO Planiranje i programiranje ishoda građanskoga odgoja i obrazovanja , Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica, AZOO, mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik, AZOO Metode prikladne za građanske kompetencije – metoda projekt građanin , mr. sc. Andreja Marcetić, voditeljica ŽSV-a za demokratsko građanstvo

PowerPoint Presentation:

ishodi biti osposobljeni za osiguranje kvalitete u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja za među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup; biti upoznati s primjerima dobre prakse i metodama prikladnim za GOO razumjeti koncepte: „ razred/ odgojna skupina kao društvena zajednica “ , „ učenik građanin razreda / odgojne skupine“, „ sudjelovanje u izgradnji demokratskih odnosa u razredu / odgojnoj skupini i školi / učeničkom domu na temelju osobne i zajedničke dobrobiti“, „ uloga pravila i zakona u zaštiti temeljnih prava učenika i nastavnika / odgajatelja“, „ proceduralna, distributivna i korektivna pravednost“, „veza između pravila, zakona i vladavine prava“; „ suzbijanje korupcije“; „načela pravne države i kako ih izgrađujemo“ Metode i oblici rada : predavanja radionice samostalni rad polaznika prikazi iz prakse

PowerPoint Presentation:

10,00-10,30 mr.sc . Andreja Marcetić , vanjska suradnica AZOO, voditeljica ŽSV za ljudska prava i demokratsko građanstvo akademik Ivo Šlaus , predsjednik Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i dekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold Otvorenje skupa Pozdravni govor 10,30-11,30 Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe Razumijevanje osnovnih koncepata vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje 11,30-12,30 mr. sc. Tomislav Ogrinšak , viši savjetnik, AZOO Primjeri dobre prakse stanka za ručak (12.30-13.30) 13,30-15,00 Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe Planiranje i programiranje ishoda građanskoga odgoja i obrazovanja 15,00-16,00 mr. sc. Andreja Marcetić , voditeljica ŽSV-a za demokratsko građanstvo Metode prikladne za građanske kompetencije – metoda projekt građanin 16,00 Završna refleksija skupa i evaluacija PROGRAM SKUPA GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA

II. dio:

II. dio

Metode prikladne za građanske kompetencije - metoda PROJEKT GRAĐANIN :

Metode prikladne za građanske kompetencije - metoda PROJEKT GRAĐANIN mr. sc. Andreja Marcetić, voditeljica ŽSV-a za demokratsko građanstvo

GRAĐANSKI ODGOJ:

GRAĐANSKI ODGOJ provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj obvezno je u cjelokupnom odgojno - obrazovnom sustavu te u neformalnim i informalnim oblicima cjeloživotnog učenja OŠ sadržaji ljudskim pravima integriraju se u nastavu od nižih razreda SŠ samostalno odlučuju žele li građanski odgoj učenicima ponuditi kao temu u više predmeta kroz module od 15 do 32 školska sata ili će ga uvesti kao izborni predmet

KONCEPT OBRAZOVANJA ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO:

KONCEPT OBRAZOVANJA ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ciljevi i načela odgoja i obrazovanja, između ostaloga, „odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva“ (čl. 4). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi (NOK)

Ključne kompetencije u ciklusu cjeloživotnog učenja - L3 Europska Komisija: Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje – EU referentni okvir:

Ključne kompetencije u ciklusu cjeloživotnog učenja - L3 Europska Komisija: Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje – EU referentni okvir komunikacija na materinjem jeziku komuniciranje na stranom jeziku matematička pismenost i osnovna znanja iz  znanosti i tehnologije digitalna kompetencija kompetencija znati kako učiti socijalne vještine i građanska kompetencija poduzetništvo kulturalna ekspresija (kulturna svijest i izražavanje)

Građanska kompetencija:

Građanska kompetencija razvoj demokratske svijesti učenika poticanje njihova aktivnog i učinkovitog sudjelovanja u razvoju demokratskih odnosa u školi, lokalnoj zajednici i društvu u cjelini s osloncem na načela ljudskog dostojanstva, demokracije, pravde i mirotvorstva

Funkcionalne dimenzije:

Funkcionalne dimenzije

Sadržajne dimenzije:

Sadržajne dimenzije

Projekt građanin:

Projekt građanin

Koraci :

Koraci

Dosadašnja iskustva u provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u Učeničkom domu Tina Ujevića:

Dosadašnja iskustva u provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u Učeničkom domu Tina Ujevića

GOO u Učeničkom domu Tina Ujevića 2012./13.:

GOO u Učeničkom domu Tina Ujevića 2012./13. datum nosioc oblik rada Izborni zakon i demokratska izborna procedura za parlamentarne, predsjedničke ili lokalne izbore i referendum (stranke) 29.4.-3.5.2013. Luka Špelić pano Suzbijanje trgovanja ljudima 6.-10.5.2013. Josipa Milošević pano Volontiranje i razvoj socijalne odgovornosti 13.-17.5.2013. Luka Špelić pano Prava potrošača 20.-24.05.2013. Josipa Milošević pano

GOO u Učeničkom domu Tina Ujevića 2013./14.:

mj Učenik edukator tema Sadržaj / područja 11 Tea Babić Status žena 1. Položaj žena u istočnim zemljama 2.Usporedba s našim standardima 12 Tin Slovic Demokracija 1. Definicija demokracije 2. Ostvarivanje demokracije 3. Demokrativni aparati 1 Tina Pešić Jednaki u različitostima 1. Globalna prava 2. Prava pojedinca u zajednici 3. Individualizam 2 Tea Babić Mogućnosti mladih u EU 1. Edukacija 2. Volontiranje 3. Zapošljavanje 3 Tin Slovic Prava mladih 1. Upoznavanje s pravima 2. Ostvarivanje prava 4 Tea Babić , Luka Špelić Upravljanje konfliktima , nenasilje 1. Uzroci konflikta 2. Kontrola konflikta 3. Rješenje konflikta GOO u Učeničkom domu Tina Ujevića 2013./14.

Projekt građanin:

Projekt građanin Učenički dom Tina Ujevića Zagreb

PowerPoint Presentation:

odvija se kao dio Građanskog odgoja i obrazovanja (socioemocionalno odgojno – obrazovno područje)

Tema projekta: :

Tema projekta: Kako smanjiti rizik mladih od ulaska u NEET* skupinu * NEET – Not in Education, Employment or Training

Koraci:

Koraci

PowerPoint Presentation:

1. Niska obrazovanost stanovništva RH – Statistički zavod … 2. Rastuće siromaštvo stanovništva 3. Nezaposlenost mladih (v elik i broj mladih izlazi iz sustava odgoja i obrazovanja , ne nastavlja školovanje niti se zapošljava Kako povećati konkurentnost mladih / mobilnost na tržištu rada … 1. PREPOZNAVANJE PROBLEMA JAVNE POLITIKE U NAŠOJ SREDINI

PowerPoint Presentation:

Upitnik za prepoznavanje i raščlambu problema Upitnik za razgovor / intervju Upitnik za tiskane izvore podataka Upitnik za praćenje radio i TV programa UPITNICI

PowerPoint Presentation:

“ Nezaposlenost mladih ” većinom glasova ( Ili prikupiti dodatne podatke, naknadno odlučiti ...) 2. IZBOR PROBLEMA KOJI ĆEMO RAZMATRATI

PowerPoint Presentation:

biblioteke novinske kuće profesori pravnici društvene organizacije državni uredi internet 3. PRIKUPLJANJE PODATAKA O PROBLEMU KOJI ĆEMO PROUČAVATI

PowerPoint Presentation:

za informacije iz publikacije i dokumenata za informacije iz pisama / intervjua UPITNICI

PowerPoint Presentation:

Specifikacije Zadaće skupina Objašnjavanje problema Procjena alternativnih politika Razrada izabrane politike Razrada akcijskog plana Mjerila za procjenu Upute skupinama 4. IZRADA PORTOFOLIJA

PowerPoint Presentation:

potpunost jasnost informacije potkrepljivanje grafičko prikazivanje dokumentacija ustavnost uvjerljivost praktičnost koordinacija razmišljanje POPIS KRITERIJA ZA PORTOFOLIO

I. skupina: Objašnjavanje problema:

I. skupina: Objašnjavanje problema

PowerPoint Presentation:

DIO ZA PORTOFOLIO Pisani sažetak problema Grafički prikazi problema Prepoznavanje izvora podataka DIO ZA DOKUMENTIRANJE Isječci iz novina / časopisa Pisana izvješća o razgovorima s ljudima iz naše zajdnice Odlomci iz vladinih publikacija

II. skupina: proučavanje alternativnih politika:

II. skupina: proučavanje alternativnih politika

II. skupina: Procjena alternativnih politika:

II. skupina: Procjena alternativnih politika Garancije za mlade (European Youth Guarantee ) I. NOVI JAVNI RADOVI ZA MLADE Pomagači u nastavi „ mladi - mladima “ Voditelji EU projekata u nevladinom sektoru „ Mladi za EU“ Mini javni radovi za mlade „ Mladi za zajednicu “ 2. MJERA ZA ZADRŽAVANJE ZAPOSLENOSTI MLADIH Rad i nakon stručnog osposobljavanja Vaučerom do posla 3. MJERA ZA POVEĆANJE POKRETLJIVOSTI MLADIH UKLJUČENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD Rad i staž i prijevoz 4. MJERE ZA OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE MLADIH 4.1. Učenjem do poduzetnika 4.2. Program opismenjavanja mladih 4.3. 0stali programi usavršavanja i obrazovanja mladih - EU i zanimanja budućnosti 4.4 . PROGRAMI ŠKOLOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA NEZAPOSLENIH MLADIH OSOBA ZA I KOD POZNATOG POSLODAVCA – I MLADI UČE UZ POSAO 5 . MLADI U SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU

PowerPoint Presentation:

DIO ZA PRIKAZIVANJE PORTOFOLIJA Napisani sažetak alternativnih politika Grafički prikaz nevedenih politika Prepoznavnje izvora podataka DIO ZA DOKUMENTACIJU PORTOFOLIJA tekst iz novina / časopisa pismena izvješća /sažeci razgovora s ljudima izvan naše zajednice pismena izvješća o prikazivanju problema na TV / radiju Komunikacija s ljudima iz interesnih skupina ulomsci iz vladinih publikacija

III. skupina: Predlaganje mjera politike za rješavanje problema:

III. skupina: Predlaganje mjera politike za rješavanje problema

PowerPoint Presentation:

MLADI U SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU Ciljevi: Jačanje uključivanja i zapošljavanja mladih kroz socijalno poduzetništvo Uključivanje mladih u programe za zajednicu, financirane radom trgovačkih društva nastalih unutar socijalnog poduzetništva (osnivači trgovačkih društava OCD ili ustanove) Jačanje kapaciteta civilnog sektora Razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje s ciljem povećanja konkurentnosti , samozapošljivosti i mobilnosti mladih kroz edukaciju na teme (volontiranje – vođenje udruge - poduzetništvo …)

PowerPoint Presentation:

DIO ZA PRIKAZIVANJE PORTOFOLIJA Pismeno objašnjenej i obrazloženje politike koju predlažete Grafički prikaz predloženih politika Popis izvora podataka DIO ZA DOKUMENTACIJU PORTOFOLIJA tekst iz novina / časopisa pismena izvješća /sažeci razgovora s ljudima iz naše zajednice Pisana izvješća o prikazivanju problema na TV / radiju komunikacija s ljudima iz interesnih skupina ulomsci iz vladinih publikacija

IV. skupina: Izrada akcijskog plana:

IV. skupina: Izrada akcijskog plana

PowerPoint Presentation:

DIO ZA PRIKAZIVANJE PORTOFOLIJA pismeno obrazloženje kako se može osigurati pojedinačna i skupna podrška za predloženu politiku kako se može dobiti podrška izvršne vlasti za predloženu politiku DIO ZA DOKUMENTACIJU PORTOFOLIJA izjave utjecajnih pojedinaca i skupina tekstovi iz novina / časopisa pismena izvješća o razgovorima s ljudima iz vaše sredine komunikacije s ljudima iz interesnih skupina ulomci iz vladinih publikacija

PowerPoint Presentation:

uvod u usmeno predlaganje pitanja priprema upute 5. PREDLAGANJE PORTOFOLIJA

PowerPoint Presentation:

što sam naučio koje sam stekao / usavršio kompetecije koje su prednosti / nedostaci timskog rada kako usavršiti sposobnosti rješavanje problema ... 6. OSVRT NA NAUČENO

Vj. :

Vj. 1.prepoznavanje problema javne politike u vašoj sredini 2. izbor problema koji će se razmatrati

Izvor::

Izvor: Provedba garancija za mlade u Republici Hrvatskoj (Youth Guarantee) , http://www.mrms.hr/usvojena-europska-garancija-za-mlade/ Projekt građanin, Priručnik za nastavnike, http://www.azoo.hr/images/stories/dokumenti/graanski_odgoj/gradaninp.pdf Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, MZOS, http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11948

PowerPoint Presentation:

Zahvaljujem na pozornosti! andreja_marcetic@yahoo.com

authorStream Live Help