Ashtavinayak Ganpati - Maharashtra Today

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

All the eight temples in Maharashtra are close in terms of distance. The Ashtavinayak Yatra can be completed in two days by visiting only eight Ganapatis. There are five Ganpatis in Morgaon, Theur, Ranjangaon, Ojhar and Lenyadri in Pune district. In Raigad district there are two Ganpatis at Mahad and Pali and in Ahmednagar district there is one Ganapati at Siddhatek.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

अषविनायक गणपती म ह ा र ा ष र

slide 2:

मोर े शर म ं दिर मोरगा व शी मय ु र े शर म ं दिर प ु ण े शह रापास ू न 80० दिल ोमीटरवर मोरगाव य े थ े आह े. अषदवना यि मण ू न ओळखल ा जाणार ् या आठ प ू जनी य गण े श म ं दिरा ं चा तीथ थ क े ताच े हे पार ं भ आदण श े वटच े दठिाण आह े.

slide 3:

दसद िदवनायि म ं दिर दसित े ि अहमिन गर दज लया तील अष दव नायि आदण एि म े व अष दव नायि म ं दि र मणज े दस ि त े ि या ं च े दसद िदव नायि म ं दि र . हे म ं दि र भी मा निीच ा उतर े िडील ट े िडीव र दभ मा न िी चा िाठा वर अस ू न बा ब ु लचा झा डाच ा झा डाची झा िण आह े.

slide 4:

बलाळ े शर म ं दिर पाली गण े शाच ा आठ म ं दि रा ं प ै िी बला ळ े शर मं दि र आदण आप ला भक ाच ा नावा न े ओळख ला जा णार् या गण े शाच ा एिम े व अवतार . रायग ड दज लयात िज थ तपास ू न km ० दि. मी. अ ं तरावर सरसगड दिला आदण अ ं बा निी चा मध े बला ळ े शर पा ली म ं दि र आह े.

slide 5:

वरिद वनायि म ं दिर महाड वरिदव नाय ि म ं दि र िज थ त जवळी ल खालाप ू र ता ल ु कात महाड गा वात आह े. या म ं दिराची म ू ती वरिा दवना यि मण ू न ओळखली जात े आदण एिा स ुं िर तलाव ाच ा एिा बा ज ू ला म ं दि राचा पररसर आह े.

slide 6:

दच ं तामणी म ं दिर थ े ऊर थ े ऊरच े दच ं तामणी गण े श म ं दिर अषदवनाय ि गण े श म ं दिरा ं प ै िी एि मोठ े आदण अदधि पदसि आह े. इतर अषदवणिाचा दचनाप माण े च भीमा निीचा स ं गमाजवळ आदण म ु ळा-म ु ठा निीचा स ं गमा जवळ गण े शाच े मधवती दचन सतः स पि ट िे ले जात े.

slide 7:

दगरी जताज म ं दिर ल े नादी ल े णादद य े थील दगरीजातमाज ा दवनाय ि म ं दि र प ु णापास ू न स ु मार े 160 दिल ोमीटर अ ं तरावर ल े खन डो ं गराव र आह े. ल े दनय ादद ल े णी ही म ह ार ाष र ातील अषदव नाय ि म ं दिरा ं प ै िी एि असल े ला गण े शाल ा समदप थ त आह े.

slide 8:

दवघहर म ं दिर ओझर दवघहर गणपती म ं दिर ि ु िडी निीचा िाठा वर प ु णाप ा स ू न 85 दि. मी. अ ं तरावर आह े. य े थ े पू जा ि े ल े ला दवघ े शर म ं दिर गण े श पि ारास दवघ े श र अस े मणतात जे म ह ार ाष र ातील गण े शाचा आठ प ू जनीय मं दिरा ं प ै िी एि आह े.

slide 9:

महागणपती म ं दिर रा ं जणगाव रा ा जण गाि गण पत ी म ा विरात गणराय ाशी स ा ब ा वित आठ पख ात कथा साजर े करत ात . या शीग ण े शाचा म ू ती च े नाि वशरोरप ास ू न २१ वकम ी अ ा तरा िर आवण प ु णापास ू न km ० वकल ोमीट र अ ा तरािर राज गा ा ि य े थ े असल े ला महोतट अस े आह े.

authorStream Live Help