imagina

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

IMAGINA'T John Lennon

Slide 2: 

Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try, Imagina’t que no hi ha cel, és fàcil si ho intentes, Imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentas,

Slide 3: 

No hell below us, above us only sky, Sense infern sota nostre, damunt nosaltres només el cel blau, Sin infierno bajo nosotros, por encima sólo el cielo,

Slide 4: 

Imagine all the people living for today... Imagina’t tota la gent vivint l’avui... Imagina a toda la gente viviendo el hoy...

Slide 5: 

Imagine there’s no countries, It isn’t hard to do, Imagina’t que no hi ha països, no és difícil de fer, Imagina que no hay países, no es difícil de hacer,

Slide 6: 

Nothing to kill or die for, Res per matar i per morir, Nada por lo que matar o morir,

Slide 7: 

and no religion too, i sense religió, y también sin religiones

Slide 8: 

Imaging all the people living life in peace... Imagina’t tota la gent vivint la vida en pau... Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz...

Slide 9: 

Diràs que sóc un somiador, però no sóc l’únic, You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one, Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único,

Slide 10: 

I hope soms day you’ll join us, and the world will live as one I espero que algun dia t’uniràs a nosaltres, i aleshores només hi haurà un sol món. Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo vivirá como uno solo.

Slide 11: 

Imagine no posessions, I wonder if you can, Imagina’t sense possessions, em pregunto si podràs, Imagina que no hay posesiones, me pregunto si podrás,

Slide 12: 

Que no hi ha avarícia ni fam No need for greed or hunger Que no sea necesario ni ser avaro ni pasar hambre

Slide 13: 

A brotherhood of man Sinó una germanor d’homes Una hermandad del hombre

Slide 14: 

Imagine all the people sharing all the world Imagina’t que tothom, ho comparteix tot arreu del món... Imagina que todos compartimos el mundo

Slide 15: 

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one Diràs que jo soc un somiador, pero no soc l’únic Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único

Slide 16: 

I espero que algun dia t’uniràs a nosaltres, i aleshores només hi haurà un sol món. I hope some day you’ll join us, and the world will live as one Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo vivirá como uno solo.

authorStream Live Help