Bai 6 Dat va rung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ĐỊA LÍ LỚP 5 ĐẤT VÀ RỪNG

PowerPoint Presentation:

1. Biển nước ta có đặc điểm gì? 2. Nêu vai trò của biển nước ta? KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

ĐẤT VÀ RỪNG SGK TRANG 79 1. Các loại đất chính của nước ta 1. Nêu tên các loại đất chính của nước ta? Các loại đất đó thường phân bố ở đâu? 2. Các loại đất đó có đặc điểm và được hình thành như thế nào? 9 3 6 12 THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI

PowerPoint Presentation:

- Do sông ngòi bồi đắp - Màu mỡ Đồng bằng - Màu đỏ hoặc vàng, nghèo mùn. - Đất đỏ ba dan tơi xốp, phì nhiêu. Đồi núi Đặc điểm Vùng phân bố Loại đất Đất và rừng 1. Các loại đất chính của nước ta Phe-ra-lít Phù sa

PowerPoint Presentation:

Đất phe-ra - lit Đất phù sa ĐẤT VÀ RỪNG 1. Các loại đất chính của nước ta

PowerPoint Presentation:

Đất là nguồn tài nguyên quý giá nhưng chỉ có hạn. Vì vậy, việc sử dụng phải đi đôi với bảo vệ và cải tạo. Nếu chỉ sử dụng mà không cải tạo, bồi bổ, bảo vệ đất thì đất sẽ bị bạc màu, xói mòn, nhiễm phèn, nhiễm mặn,… Các biện pháp cải tạo, bảo vệ đất: *Bón phân hữu cơ, phân vi sinh trong trồng trọt *Làm ruộng bậc thang ở các vùng đồi, núi để tránh đất bị xói mòn *Thau chua, rửa mặn ở các vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. * Đóng cọc, đắp đê,…để giữ đất không bị sạt lở, xói mòn,…

PowerPoint Presentation:

ĐẤT VÀ RỪNG CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO ĐẤT

PowerPoint Presentation:

ĐẤT VÀ RỪNG 2. Các loại rừng ở nước ta Hãy nêu tên các loại rừng chính ở nước ta. Các loại rừng chính ở nước ta là: rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn

PowerPoint Presentation:

Đất và rừng Hãy chỉ vùng phân bố rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn? Rừng rậm nhiệt đới Rừng ngập mặn 2. Các loại rừng ở nước ta

PowerPoint Presentation:

ĐẤT VÀ RỪNG 2. Các loại rừng ở nước ta 2. Các loại rừng thường được phân bố ở đâu? Có đặc điểm gì? Thân cây nhỏ, bộ rễ phát triển mạnh, c â y m ọc v ượt l ê n m ặt n ước . Nhiều loại cây, nhiều tầng, có tầng cao, tầng thấp. Vùng đất ven biển có thuỷ triều lên xuống hàng ngày Loại rừng Đặc điểm Vùng phân bố Rõng rËm nhiÖt ®íi Rõng ngËp mÆn Chñ yÕu ë vïng ®åi nói

PowerPoint Presentation:

Rõng rËm nhiÖt ®íi Rõng ngËp mÆn 2. Các loại rừng ở nước ta Rừng rậm nhiệt đới : chủ yếu ở vùng đồi núi, có nhiều loại cây, nhiều tầng, có tầng cao, tầng thấp. Rừng ngập mặn : chủ yếu vùng đất ven biển có thuỷ triều lên xuống hàng ngày,cây mọc vượt khỏi mặt nước, bộ rễ phát triển mạnh .

PowerPoint Presentation:

Vai trò của rừng ĐẤT VÀ RỪNG + Rõng cho ta nhiÒu s¶n vËt, nhÊt lµ gç, là nơi sinh sống của các loài động vật. + Rõng cã t¸c dông ®iÒu hoµ khÝ hËu, c©n b»ng sinh th¸i m«i tr­êng. + Rõng che phñ ®Êt, giu cho ®Êt kh«ng bÞ xãi mßn, giu n­íc, ngan giã + Rõng ®Çu nguån gióp h¹n chÕ n­íc m­a trµn vÒ ®ång b»ng ®ét ngét g©y lò lôt. + Rừng ven biển chống bão biển, bão cát, bảo vệ nhân dân vùng ven biển…

PowerPoint Presentation:

ĐẤT VÀ RỪNG Vai trò của rừng Tài nguyên rừng là có hạn, không được sử dụng, khai thác bừa bãi sẽ làm cạn kiệt và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường… Có nhiều vùng rừng bị chặt phá, suy thoái Có những vùng rừng được trồng mới,…

PowerPoint Presentation:

Rừng bị chặt phá, suy thoái nghiêm trọng Rừng được trồng mới

PowerPoint Presentation:

Vai trò của rừng - Nhà nước ban hành luật bảo vệ rừng, tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân trồng rừng,… - Nhân dân tự giác bảo vệ rừng, từ bỏ các biện pháp canh tác lạc hậu phá rừng làm nương rẫy,…

PowerPoint Presentation:

ë n­íc ta, ®Êt phe-ra-lÝt tËp trung chñ yÕu ë vïng ®åi nói vµ ®Êt phï sa ë vïng ®ång b»ng. Rõng rËm nhiÖt ®íi ph©n bè chñ yÕu ë vïng ®åi nói, cßn rõng ngËp mÆn ë ven biÓn. §Êt vµ rõng cã vai trß to lín ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Chóng ta cÇn ph¶i b¶o vÖ, khai th¸c, sö dông ®Êt vµ rõng mét c¸ch hîp lÝ. Qua bài này giúp em hiểu điều gì? GHI NHỚ

PowerPoint Presentation:

Đất và rừng

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HĂM NGOAN, HỌC GIỎI

authorStream Live Help