interaktivRO

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Предизвикателствата на интерактивното религиозно образование: европейска политика, изследвания и педагогика : 

Предизвикателствата на интерактивното религиозно образование: европейска политика, изследвания и педагогика гл. ас. д-р Магдалена Легкоступ Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Подходи, определящи съдържанието на религиозното образование: : 

Подходи, определящи съдържанието на религиозното образование: Конфесионален подход Интерконфесионален подход Интеррелигиозен подход

Европейската комисия по образование за пореден път през 2010 г. спира вниманието си върху: : 

Европейската комисия по образование за пореден път през 2010 г. спира вниманието си върху: Провеждане на европейската политика за положително насърчаване на социалната интеграция във връзка с религиозното образование развитието на политиката и научните изследвания на европейско ниво

UNESCO : 

UNESCO Delors Report 1996 Да се ​​научим да знаем, да можем, да живеем заедно и да бъдем … Да се ​​научим да живеем заедно : "развитие на разбиране на другите и тяхната история, традиции и духовни ценности" Препоръкaтa на Консултативния съвет по педагогика на ООН във връзка със свободата на религия или вероизповед, толерантност и недискриминация, Мадрид 2001 г. - Религията в публичната сфера - изучаване на религиите от всички: промяна в европейската политика

Някои пречки за включване в обучението по религия : 

Някои пречки за включване в обучението по религия Трудност или нежелание приобщаващите форми на религиозното познание да се включат в образователните системи с "конфесионални" форми на обучение по религия? Липса на възможност за допълнителен час в препълнения учебен план - основен проблем! Есенциалистки подходи (базирани върху възгледа за природно дадената същност), които могат да изключат децата в клас: необходимостта от включване на многообразието в рамките на религиозните традиции е педагогически проблем. Липса на високо качествени ресурси Нужда от качествено обучение на учителите и курсове, повишаващи тяхната квалификация Необходимост да се знаете какво всъщност искат младите хора

Европейска политика за интерактивно включване на обучението по религия в образователната система : 

Европейска политика за интерактивно включване на обучението по религия в образователната система Съвета на Европа Ръководните принципи от Толедо на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ODIHR) Европейски научни изследвания : REDCo Педагогически подходи за интерактивно включване Работа в мрежа (Networking) и обучение Стъпки към интерактивно включване

Съвета на Европа : 

Съвета на Европа Основан през 1949 година 47 държави-членки Комбинира разработване на проекти и политически действия цели: да се защитят правата на човека, плуралистичната демокрация и върховенството на закона повишаване на общественото съзнание и развитие на културната идентичност и разнообразие в Европа Търсене на решения на социални проблеми (като например дискриминацията срещу малцинствата, ксенофобията, нетолерантността) – насърчаване на включването

Политика и практика на Съвета на Европа : 

Политика и практика на Съвета на Европа Интеркултурно образование и предизвикателства на религиозното многообразие и диалог 2002-2008 "(DG IV) политическа препоръка от 2008 г. Бяла книга за интеркултурния диалог (2008) Европейски Wergeland център (Осло) (2006 г.) – ресурсен център в областта на образованието за интеркултурното разбирателство, човешките права и демократично гражданство, резултат на иновативното сътрудничество между Норвегия и Съвета на Европа.

Съветът на Европа: включване на обучение по религия –културен аргумент : 

Съветът на Европа: включване на обучение по религия –културен аргумент Как обучението по религия да бъде включено в общото образование в различните образователни системи? Постигане на всеобщо съгласие поне относно факта, че религиите са важна част от човешката култура Религиите могат да бъдат разглеждани във всички държави като част от интеркултурното образование Интеркултурното образование се разглежда като елемент на образованието за демократично гражданство

Съветът на Европа : 

Съветът на Европа Интеркултурно образование и религиозно многообразие и диалог 2002-2008 Учебник на английски, френски, гръцки, норвежки език 2007 Политическа препоръка декември 2008

Препоръка на Комитета на министрите към държавите-членки относно съотношението на религиозните и нерелигиозни убеждения в интеркултурното образование : 

Препоръка на Комитета на министрите към държавите-членки относно съотношението на религиозните и нерелигиозни убеждения в интеркултурното образование Принципи Цели Нагласи Образователни предпоставки Методи на обучение Квалификация и усъвършенстване на учителите Изследвания / оценяване в обучението на учителите

Цели : 

Цели развитие на толерантно отношение и зачитане правото на изповядане на определена вяра ... формиране на чувствителност към различията в религиозните и нерелигиозни убеждения ... насърчаване на комуникацията и диалога ... предоставяне на възможност за създаване на пространство за диалог; разрешаване на чувствителни или спорни въпроси формиране на умения за критична оценка и размисъл борба с предразсъдъците и стереотипите насърчаване на способността да се анализира и интерпретира безпристрастно

Образователни предпоставки : 

Образователни предпоставки чувствителност към равното достойнство на всеки отделен човек; признаване на правата на човека като ценност възможност за поставяне на мястото на другия, за да се установи ... взаимно доверие и разбирателство ...; съвместно учене, в което да се включат и участват представители на всички традиции; осигуряване на безопасно учебно пространство за насърчаване на свободното изразяване, без страх от осъждане или присмех;

Квалификация и усъвършенстване на учителите : 

Квалификация и усъвършенстване на учителите От държавите-членки се изисква да: предоставят на учителите по религия възможност за придобиване на педагогическа правоспособност, квалификация и усъвършенстване осигурят средства за придобиване на богати и разнообразни средства за обучение осигурят обективно (безпристрастно) и отворено обучение; насърчават демократизацията на образованието на всички нива; улесняват обмена и диалога между учениците от различен произход; установяват положителни взаимоотношения с родителите, местната общност и религиозни общности (включително и посещение на различни места за поклонение); включат изследвания и оценяване

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ODIHR) Ръководни принципи -Toledo, 2007 : 

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ODIHR) Ръководни принципи -Toledo, 2007 най-голямата регионална организация за сигурността, създадена през 1970 г. , създадена като форум за диалог по време на Студената война сигурност в 3 измерения: военно-политическо; човешко; екологично и икономическо документи за определяне на стандартите на обучението по религия в държавните училища Публикуваните Ръководни принципи от Толедо са признати с консенсус от външните министри на 56 страни

Ръководните принципи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) : 

Ръководните принципи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) Толедо, март 2007: интердисциплинарно включване в работната група на юристи, учени, преподаватели Разнообразна религиозна и нерелигиозна опитност

Ръководните принципи от Толедо : 

Ръководните принципи от Толедо Ръководните принципи от Толедо за преподаването на религия в държавните училища, 2007 "да се допринесе за по-доброто разбиране за нарастването на религиозното многообразие на света и нарастващото присъствие на религията в публичната сфера“ "подпомагане на държавите участнички в OSCE за насърчаване на изследванията и религиозното познание в училищата ... като средство за засилване на религиозната свобода и повишаване нивото на толерантност"

OSCE Ръководни принципи от Толедо, 2007 : 

OSCE Ръководни принципи от Толедо, 2007 Правата на човека като аргумент за осъществяване на обучение по религия свобода на религията или убежденията, основаваща се на плурализъм; плурализмът изисква толерантност към различията; толерантността към различията изисква най-малко знания и разбиране на вярванията и ценностите на другите

Ръководните принципи от Толедо: контекст : 

Ръководните принципи от Толедо: контекст Рамката на човешките права: правни въпроси по отношение на държавата правата на родителите, децата, учителите и малцинствата Подготовка на учебни програми: подходи и концепции Teacher Образование (Обучение на учители) Заключения и препоръки

Ръководните принципи от Толедо : 

Ръководните принципи от Толедо Зачитане правото на свобода на религията или убежденията Включване на различни религии и вярвания Утвърждаване ролята на семейството и религиозните организации Насърчаване на интерактивното включване - при подготовката на учебните планове / материали, подбора на учителите и в класните стаи Препоръчителна неутралност по отношение на религиите и вярвания

Ръководните принципи от Толедо : 

Ръководните принципи от Толедо Насърчаване на безпристрастно и балансирано обучение Препоръчва се програмите да отразяват историческите и съвременни аспекти глобалните (световни) и локалните (местни) традиции Препоръчителна чувствителност при представянето на религии и вярвания Поддържане на училищен етос, който цени многообразието Вж.: EFTRE website

EC Рамков проект 6 REDCo 2006-9 : 

EC Рамков проект 6 REDCo 2006-9

REDCo констатации 14-16s : 

REDCo констатации 14-16s Силна подкрепа на учениците за прилагане на демократичните принципи в класните стаи Учениците възприемат класната стая като "безопасно място“, даващо възможност за диалог Учениците желаят мирно съжителство въз основа на: знания за религиите и светогледите един на друг споделяне на общи интереси / съвместна работа Учениците с твърд религиозен ангажимент не са застрашен от диалога с другите / познанието за другите Но някои религиозни ученици се чувстват уязвими

Взаимодействие на политика и научни изследвания : 

Взаимодействие на политика и научни изследвания Политиката на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и идеята за кооперирано обучение се подкрепя от резултатите на научните изследвания по рамковия европейски проект REDCo Подходът на OSCE за правата на човека и на Съвета на Европа за общо образование за демократично гражданство се поддържат от констатациите на REDCo Резултатите показват силна подкрепа от страна на учениците на демократичните принципи в училището и класната стая Вж.: EFTRE website за повече детайли Необходимост от контекстуализация във всяка страна

Педагогика, подчертаваща включването : 

Педагогика, подчертаваща включването Интерпретативен подход Warwick Великобритания – представяне, тълкуване, рефлексивност Диалогичен подход Leganger-Krogstad - Норвегия Weisse и др. – Германия Ipgrave и др. Великобритания

Европейски Wergeland център : 

Европейски Wergeland център Има за цел да подпомага работата на Съвета на Европа и нейните държави-членки в областта на Интеркултурното образование правата на човека образование образование за демократично гражданство религията и образованието са един от аспектите на всяка една от гореспоменатите области Отворен за всички 47 страни-членки на Съвета на Европа Website: www.theewc.org

Стъпки към осъществяване на европейската образователна политика : 

Стъпки към осъществяване на европейската образователна политика Повече диалог със заинтересованите страни (например религиозни организации, провеждащите образователната политика , професионални организации; публични дискусии) На европейско ниво: CoE обмен Свързване на европейската политика с национални дискусии Присъединяване на повече страни – югоизточна Европа Подобряване на обучението: Европейска квалификация по религия Работа в мрежа (Networking): European Wergeland Centre – ‘Share and Connect’ Подобряване на ресурсите По-тесни връзки между научните работници и преподавателите - учителите като научни работници, осъществяващи изследванията Разработване на интерактивна включваща педагогика

Интерактивността в преподаването на религиозното познание:- повишава активността в процеса на обучение- осигурява бърза обратна връзка : 

Интерактивността в преподаването на религиозното познание:- повишава активността в процеса на обучение- осигурява бърза обратна връзка “ИНТЕР” - между “АКЦИЯ”- усилена дейност “ИНТЕРАКЦИЯ” - усилена съвместна дейност чрез взаимни действия между участниците в процеса  интензивна комуникация  обмяна на дейностите  промяна на състоянието на участниците /процесуалност/  рефлексия на собствената дейност /връщане към минала дейност, преосмисляне, самооценка/  взаимодействие

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ: : 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ: Методи за създаване на благоприятна атмосфера, организация на комуникацията Методи за обмяна на дейности Методи за провокиране на мислене Методи за създаване на краен продукт, творчество Методи за рефлексивна дейност Интегративни методи /интерактивни игри /

АКТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ, КОИТО РАЗВИВАТ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ : 

АКТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ, КОИТО РАЗВИВАТ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО /“ Cooperative Learning”/ ВАРИАНТ “ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА” /“Student Team Learning”/ БЕСЕДА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ ОБСЪЖДАНЕ РОЛЕВИ ИГРИ СИМУЛАЦИОННИ ИГРИ МЕТОД НА ПРОЕКТА МОЗЪЧНА АТАКА /“Brainstorming”/ МЕТОД “635” ДИСКУСИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕБАТ МЕТОД НА АСОЦИАЦИЯТА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ ОЦЕНЯВАНЕ РЕФЛЕКСИЯ

Методи за преподаване на религиозното познание : 

Методи за преподаване на религиозното познание Методи на обучение, основаващи се на свещен текст: Драматургични Интерпретационни Екзистенциални  Дидактически методи на обучение: Предизвикващи интереса на учениците За предаване на съдържание За формиране на отношения и убеждения

ДРАМАТУРГИЧНИ МЕТОДИ : 

ДРАМАТУРГИЧНИ МЕТОДИ ЧЕТЕНЕ ПО РОЛИ. ОБИКНОВЕНА ДРАМАТИЗАЦИЯ ИМПРОВИЗИРАНАТА ДРАМАТИЗАЦИЯ ПАНТОМИМА ИНТЕРВЮ. ПИСМО

ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ МЕТОДИ : 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ МЕТОДИ РАЗКАЗ ПАРАФРАЗА МЕТОД НА КРАТКИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМАТИЧНО ЧЕТЕНЕ ТЕМАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ АНАЛОГИИ БИОГРАФИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ СЪСТАВЯНЕ НА ТАБЛИЦА НА КНИГА

Образец на таблица на Книга (напр., Евангелие според Матея има 28 глави) : 

Образец на таблица на Книга (напр., Евангелие според Матея има 28 глави)

ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ МЕТОДИ : 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ МЕТОДИ СЪСТАВЯНЕ НА ТАБЛИЦА НА НАБЛЮДЕНИЯТА кой? какво? кога? къде? за какво? как? ЕКЗЕГЕТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ - за обучението в правилно използване на херменевтичните правила. Използват се коментарии, речници, библейски атласи. СРАВНЕНИЯ ЗАУЧАВАНЕ НА ОТКЪСИ ОТ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ. ПРЕПИСВАНЕ НА МАЛКИ ОТКЪСИ АНАЛИЗ НА ТЕКСТОВЕ ТЕСТОВЕ ЗАГАДКИ И ИГРИ Например: “Кой е това?”, “Аукцион”, “ Посланици”, “Викторина”, “Кръстословица”

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИ МЕТОДИ : 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИ МЕТОДИ РАЗМИСЪЛ НАД ДУМИТЕ В СВЕЩЕН ТЕКСТ (?, ! и ) ОБМЕН НА ВПЕЧАТЛЕНИЯ в малки групи. ОСМИСЛЯНЕ НА РЕАЛЕН ПРОБЛЕМ В СВЕТЛИНАТА НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ ЛИЧНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА СВЕЩЕН ТЕКСТ РЕШАВАНЕ НА ДИЛЕМИ НА ОСНОВАТА НА БИБЛЕЙСКИ НРАВСТВЕНИ ПРИНЦИПИ ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК

МЕТОДИ, ПОВИШАВАЩИ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ : 

МЕТОДИ, ПОВИШАВАЩИ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ РАБОТА СЪС СНИМКОВ/ИЛЮСТРАТИВЕН МАТЕРИАЛ РАЗМИСЪЛ ПРЕД КАРТИНА. РАЗМИСЪЛ НАД МЕТАФОРА. СВОБОДНИ АСОЦИАЦИИ ИЛИ "ЗВЕЗДА ОТ АСОЦИАЦИИ" ЗАВЪРШВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЯ "ЗВЕЗДА ОТ АСОЦИАЦИИ" В ОТБОР КРЪГОВА ДИАГРАМА ИНТЕРВЮ-ИЗСЛЕДВАНЕ. "МОЗЪЧНА АТАКА" СИТУАЦИЯ. СИМУЛАЦИЯ "ПАЯЖИНА"

МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ : 

МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ОПИСАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОКАЗ ЕКСКУРЗИЯ МЕТОД "ЖИВА" ЛЕКЦИЯ СОКРАТИЧЕСКИ ДИАЛОГ АНТИТЕЗА ДВОЙНА АНТИТЕЗА "ПРИМЕР — НЕПРАВИЛЕН ПРИМЕР" МЕТОДИ ЗА РАБОТА С КНИГА МЕТОД НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ

МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОРИЕНТАЦИИ И УБЕЖДЕНИЯ : 

МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОРИЕНТАЦИИ И УБЕЖДЕНИЯ ИМПРЕСИОНИСТИЧНИ МЕТОДИ ЕКСПРЕСИВНИ МЕТОДИ СОКРАТИЧЕСКИ ДИАЛОГ ДИСКУСИЯ МЕТОД, ПОВИШАВАЩ ЕФЕКТИВНОСТТА НА САМОСТОЯТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ (направлявано самообразование)

Примерни таблици : 

Примерни таблици

Използвана литература : 

Използвана литература Jackson, R. The Challenge of Inclusive Religious Education: European Policy Recommendations, Research and Pedagogy. EFTRE Conference: "Challenging RE " Poverty and Social Inclusion as European Issues, Bruges 2010. http://www.eftre.net/ Keast, J. (ed) Religious Diversity and Intercultural Education: A Reference Book for Schools, Strasbourg: Council of Europe, 2007. Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, 2007: http://www.osce.org/item/28314.html Нинова, В. Съвременни педагогически технологии в учебния процес. imamproblem.com/socialninauki/muzika/Valeria_Ninova.ppt Dlugosz, Bp. Antoni. Jak przygotowywac i oceniac katecheze, Czкstochowa, 1997.

authorStream Live Help