Религиозното познание в обучението по философия

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Религиозното познание в обучението по философия в 11 клас :

Религиозното познание в обучението по философия в 11 клас Павлина Димитрова Костадинова учител по философски цикъл и история , директор на ОУ „Елин Пелин”, с. Първомайци

“ ВСИЧКИ ФИЛОСОФИИ ИМАТ РЕЛИГИОЗНО ОСНОВАНИЕ И ВСИЧКИ РЕЛИГИИ ПРИТЕЖАВАТ ФИЛОСОФСКИ СМИСЪЛ” Б. РЪСЕЛ ДА ПОТЪРСИМ “ ОСНОВАНИЕТО” ДА РАЗКРИЕМ “ СМИСЪЛА” ...във вековното съжителство на философията с теологията !!!:

“ ВСИЧКИ ФИЛОСОФИИ ИМАТ РЕЛИГИОЗНО ОСНОВАНИЕ И ВСИЧКИ РЕЛИГИИ ПРИТЕЖАВАТ ФИЛОСОФСКИ СМИСЪЛ” Б. РЪСЕЛ ДА ПОТЪРСИМ “ ОСНОВАНИЕТО” ДА РАЗКРИЕМ “ СМИСЪЛА” ...във вековното съжителство на философията с теологията !!!

Цели на презентацията: :

Цели на презентацията: Основна цел: * Да се насочи вниманието на изследователи- те в сферата на религиозното познание към възможностите, които дава обучението по философия в 11 клас за интерпретиране и разпространение на християнските цен – ности в училище.

2. Съпътстващи цели::

2. Съпътстващи цели: Чрез обзора на обучението по филофия в 11 клас: * Да се акцентира върху определящата роля на цикъла философски дисциплини в контекста на темата - изучаван в гимназиален етап / психология и логика, етика и право, философия /. * Да се оформи визия (перспективна гледна точка) за бъдещи учебни програми, отразяващи по-детайлно паралела между философско и религиозно познание и трасиращи пътя на християнските ценности в учениковата личност.

Смислови ядра на презентацията:

Смислови ядра на презентацията Ядро 1 : Стандарти по учебна програма в тематична рамка: “Човекът и неговия свят” Стандарт 1 . Разбиране спецификата на човешкото съществуване. Тема: “ Философия и човек” Стандарт 2 . Разглеждане на реалността във възникване и развитие / въвеждане на понятието Бог / Тема:“ Светът като преходност и вечност”

Slide 6:

Стандарт 3. Демонстриране на познание за различни методи на философско изследване тема: “ Философско изследване” Стандарт 4. Ориентиране в отношенията между индивидуално, общностно и универсално тема: “ Човек и общество” Стандарт 5 . Разкриване, формулиране и анализиране на филосовски идеи. тема: “ Рационалност”

Slide 7:

Стандарт 6. Разбиране значението на саморефлексията, изследването и творчеството. тема :“ Аз и философията” * При покриването на всеки от стандартите е възможно да се интерпретира философската проблематика в религиозен контекст. Професионалните умения на учителя и изборът му да акцентира върху елементи от религиозното познание, определят степента и качеството на тази интерпретация както и формирането на християнски ценности у уче- ниците.

Slide 8:

Ядро 2 : Примерни теми по стандартите и връзката им с религиозното познание. Тема: “Свят – преходност и вечност” Понятия: битие и небитие, природа, време, причинност, самоизменение, метафизика, БОГ Проблеми: Поява на света ( теории ) ; Свят и природа Свят и време / пространство СВЯТ И БОГ За разлика от философията, опитваща се да превърне Бога в природа, религията, обратно, намира начин да извлече света от божието всемогъщество. “В началото Бог сътвори небето и земята...”

Slide 9:

Философски въпроси по темата: ( примерни) Що за същност е Бог? Кои са атрибутите на Бог? ( безграничен, единен, неразложим, невеществен, неиз – меняем,несетивен, вечен, добър, всезнаещ, всемогъщ ) За вярващите Бог е ЛЮБОВ. Има ли доказателства за съществуването на Бог ? Бог е всемогъщ – защо и как? Как е сътворен света от Бог? Човекът ли е най-съвършенното му творение?...

Slide 10:

2. Тема: “Човекът между животното и Бога” Понятия: Човек, Бог, СВОБОДНА ВОЛЯ, избор, тяло, душа, преходност, живот, добродетели, разум Проблеми: Човек и Бог Човек и природа Човек и свобода Философски въпроси по темата: ( примерни) Що е човек? Какво е Бог за човека и Човека за Бог? До колко човек е свободен да избира съдбата си? Как божията благодат променя човешкия живот? Кои са стъпките по пътя между животното и Бога? Каква е ролята на добродетелите по този път? * Човек е висшето земно божие създание от плът- създадено по образ и подобие на Бог, свободно да избира, с дъх, душа и дух, родено за живот.

Slide 11:

Ядро 3. Философският цикъл дисциплини – благодатна възможност за формиране на християнски ценности у ученика 1. Психология и логика 2. Етика и право 3. Философия * Всеки от предметите в този цикъл предполага въвеждане на елементи от религиозното поз – нание – дозирани и обвързани със съответните образователни стандарти. * Ролята на учителя – като личност, професио- налист и ЧОВЕК е определящ фактор за прово- киране и развиване на религиозна култура у подрастващите, а възможности за това образо- вателната система предлага. * * * * * * *

Slide 12:

Допълнителна информация Християнството е дълговечно преди всичко затова, че превъзходно изпълнява социо -културната функция на религия. Думата “религия” произхожда от латинския глагол “ religare”, което означава “свързвам от-ново”. Възстановяването на връзката с Бога е основния смисъл и цел на религията като фено- мен на културата. Християнската религия представлява възстановя- ване на връзката на човека с Бога. Веднъж изгу- бил божията благодат, човек я добива наново чрез религията и така постига спасението си.

Slide 13:

Човек трябва да бъде религиозен, за да се стреми към свързване с Бога, за да бъде спасен от изначалната си грехов – ност. В спасението е скрит ключа към ис- торичността на християнската религия. Изпратен като изкупител на човешката греховност Исус Христос поставил най – паметната дата във възхода на човешкия род към Бога – Неговата смърт и възкре – сението Му са начало на Нова ера!

Slide 14:

Всяка история има начало и край. В нача- лото на човешката история, според хрис- тиянството, стои грехопадението, край е Страшният съд. Преди първия грях и след Второто пришествие човекът се намира в пряко единение с Бога. За цялото остана- ло време му е нужна религия – през все – ки миг и за целия си живот човек чрез религията се приобщава към Бога.

Slide 15:

Абсолютите на религията са отвъд човешката история, отвъд хоризонтите на човешкото би- тие. В отвъдното са отпратени висшите ценнос- ти и затова религията е и зов на отвъдното към всекидневието, и ехо на отвъдното в земния живот, и преход от всекидневието в отвъдното. две културни реалии – Библията и Църквата – мощно ускорили сложния духовен процес на прекрачване от всекидневното в отвъдното през първите векове от Новата ера.

Slide 16:

Най- изтъкнатите апологети на християнството страстно бранели своите духовни ценности. Първо Тициан смело противопоставил христи – янското си “Слово към гърците” на елинската философия. По сетне Тертулиан красноречиво доказвал несъвместимостта на античното све – тоусещане и християнското вероучение. Едва Климент Александрийски (150 - 219 г.) напра – вил опит за съчетаване на Платоновата фило – софия с християнството.

Slide 17:

В Библията апологетите съзирали единствения и непогрешим източник на божествена премъд- рост.Те полагали неуморен труд преумножава- не на нейната Духовна сила. Ориген (185 – 254) преписал всички известни нему варианти – шест – на библейския текст в Шестостълбовата Библия. Първото “критическо” издание на Све – щената книга изпълнило петдесет огромни то – ма!

Slide 18:

Следващият период ( II – IV в.) в развитието на отношенията “философия – теология” е наре – чен Патристика. Това име означава творчест – вото на църковните отци епископи и философи, които са основатели на източната православна и западната (римокатолическа) църква.

Slide 19:

Средновековната философия се развила около тематично ядро. Креационизмът представил модел на света, произлязъл от словото Божие, от Логоса; предизвикателно близо стоели ан – тичните философски идеи, но там се наблюда – вало не сътворение, а възникване на света. Формулата на Ориген “ creatio ex nihilo” сложила кръст на всяко съмнение във възможностите на Твореца.

Slide 20:

Йерархиологията успоредила сътворения зами- съл на Бога и способността да бъде разчетен от призваните: “За небесната йерархия” се появи- ла изпод перото на Дионисий Ареопагит и въ – вела строго ограничени компетенции, съответ- ствия, подчинения. Филосовските системи на Платон и Аристотел показвали как се осъществява “сливането” от хай-висшите същности до най-грубата телес – ност и “възвисяването” обратно. Ето защо не е случаен синтезът на техните мисловни кон – струкции с християнските представи, оказали се така жизнени във философско-теологичната система на св. Августин Блажени (354 – 430г.) и св. Тома Аквински. Последните мислители се изучават подробно в часовете по философия

authorStream Live Help