Bài thuyết trình xã hội học đại cương

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Trình bày người có công đầu tiên cho ra đời xã hội học là ông August.Comte

Comments

Presentation Transcript

Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 2:

Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 2

NỘI DUNG CHÍNH:

NỘI DUNG CHÍNH Chương 2: * Những đóng Khái quát về góp của A.comte l ịch sử , sự hình đối với sự ra đời thành và phát xã hội học . t riển xã hội học .

Vài nét về Auguste comte:

Vài nét về Auguste comte Tên đầy đủ :  Isidore Auguste Marie François Xavier Comte ; (1798 – 1857) Sinh ra trong một gia đình Gia tô giáo người Pháp , gia đình theo xu hướng quân chủ nhưng ông lại có tư tưởng tự do tiến bộ .

Sinh ra ở một đất nước đầy biến động, tư tưởng của ông chịu ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế – Xh Pháp cuối TK 18 đầu Tk 19 cũng như những mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học xung đột gay gắt.  :

Sinh ra ở một đất nước đầy biến động , tư tưởng của ông chịu ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế – Xh Pháp cuối TK 18 đầu Tk 19 cũng như những mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học xung đột gay gắt . 

Vài nét về Auguste comte:

Là một nhà tư tưởng Pháp , nhà lý thuyết xã hội , nhà toán học , Vật lý , thiên văn học . Nhà triết học theo dòng thực chứng và là một nhà XHH nổi tiếng . Là người tạo ra ngành   xã hội học , nhà thực chứng luận đã đưa ra thuật ngữ   " Xã hội học " ( "Sociology" ). Ông đã đóng góp không nhỏ vào lĩnh vực xã hội học của   thế giới Vài nét về Auguste comte

Đóng góp của nhà xã hội học Auguste comte :

Đóng góp của nhà xã hội học Auguste comte

Những tác phẩm chính có liên quan đến Xã hội học của ông bao gồm::

Những tác phẩm chính có liên quan đến Xã hội học của ông bao gồm : * Hệ thống thực chứng luận . * Giáo trình triết học thực chứng (6 tập ). * Chính trị thực chứng .

1) Là người đặt tên cho lĩnh vực khoa học xã hội học vào năm 1838 trong tập sách thực chứng luận xuất hiện cụm từ xã hội học (XHH): :

1) Là người đặt tên cho lĩnh vực khoa học xã hội học vào năm 1838 trong tập sách thực chứng luận xuất hiện cụm từ xã hội học (XHH):   Ông có công lớn là tách tri thức XHH ra khỏi triết học để tạo tiền đề cho sự hình thành một bộ môn khoa học mới chuyên nghiên cứu về đời sống xã hội của con người .  

2) Đưa ra quan niệm về XHH và cơ cấu XHH:

2) Đưa ra quan niệm về XHH và cơ cấu XHH Trong bối cảnh mới ông cho rằng XHH là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quy luât tổ chức đời sống XH của con người ( khoa học thực tại xã hội )  

Phương pháp nghiên cứu XHH (Vật lí học)::

Phương pháp nghiên cứu XHH ( Vật lí học ):

3) Đưa ra các phương pháp nghiên cứu XHH:

3) Đưa ra các phương pháp nghiên cứu XHH Ông chỉ ra rằng XHH phải nghiên cứu bằng phương pháp thực chứng . Định nghĩa : phương pháp thực chứng là phương pháp thu thập xử lý thông tin kiểm tra giả thuyết và xây dựng lý thuyết . So sánh và tổng hợp số liệu . 

Có 4 phương pháp cơ bản::

Có 4 phương pháp cơ bản :   - PP quan sát : Theo A.Comte quan sát phải gắn với lý thuyết , phải có mục đích và tuân theo quy luật của hiện tượng .  

Slide 17:

- PP so sánh lịch sử : So sánh được A.Comte coi là quan trọng , vì khi so sánh với xã hội hiện tại và xã hội quá khứ cũng như các loại xã hội khác nhau người ta có thể nhìn thấy sự giống nhau và khác nhau giữa chúng .

Slide 18:

- PP thực nghiệm : ông cho rằng thực nghiệm là một phương pháp khó tiến hành nhất là đối với cả hệ thống xã hội , nhưng trong từng hiện tượng cụ thể nhà Xã hội học có thể can thiệp , tác động vào hiện tượng nghiên cứu tạo ra các điều kiện nhân tạo để xem xét tình huống của chúng .

- PP phân tích lịch sử.:

- PP phân tích lịch sử .

4) Đưa ra quan niệm về cơ cấu xã hội:

4) Đưa ra quan niệm về cơ cấu xã hội   Kết luận : một cơ cấu XH vĩ mô được tạo thành từ nhiều tiểu cơ cấu XH đơn giản hơn . Các tiểu cơ cấu XH này tác động qua lại lẫn nhau theo một cơ chế nhất định để bảo đảm cho XH tồn tại và phát triển ổn định . 

5)Giải thích về quy luật vận động xã hội:

5) Giải thích về quy luật vận động xã hội Quy luật phát triển của tư duy nhân loại qua 3 giai đoạn : Giai đoạn tư duy thần học  

Giai đoạn tư duy siêu hình :

Giai đoạn tư duy siêu hình  

Giai đoạn tư duy thực chứng :

Giai đoạn tư duy thực chứng  

Slide 24:

Ông vận dụng quy luật này để giải thích rất nhiều hình tượng cụ thể của tư duy của XH.  Giải thích quá trình tư duy từ lúc sinh ra là xã hội hiện thực lẫn XH tinh thần đều vận động phát triển theo quy luật 3 giai đoạn : XH thần học – Xh siêu hình – XH thực chứng .

Slide 25:

Theo ông XH vận động từ trạng thái XH này đến 1 trạng thái khác luôn luôn có 1 sự khủng hoảng .  Con người có thể quản lý tốt nhất XH của mình trong giai đoạn thực chứng ( các nhà khoa học ). Cơ chế của sự vân động này là đi lên . Trong quá trình đó có kế thừa tích luỹ . Giai đoạn trước là tiền đề của giai đoạn sau . 

Nhận xét:

Nhận xét Bị phê phán là duy tâm vì ông cho rằng , sự vận động Xh tinh thần có trước rồi mới phản ánh sự vận động của XH hiện thực . . 

Slide 27:

Mặc dù có những hạn chế nhất định về tư tưởng nhưng ông đã có những cống hiến to lớn cho việc đặt nến móng cho XHH.Do đó ông được coi là cha đẻ của XHH.

Slide 28:

THE AND

Slide 29:

Cảm ơn cô và các bạn . Hẹn gặp lại !

authorStream Live Help