HCD_Saigon trung trung noi nho (low) (v 2.1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

SaiGon Old Time

Comments

Presentation Transcript

Saigon Truøng Truøng Noãi Nhôù :

Saigon Truøng Truøng Noãi Nhôù Huyønh Chieáu Ñaúng 15-Apr-2011 Kính xin quí vò ngheä só coù taùc phaåm goùp maët nhaän nôi ñaây loøng tri aân cuûa ngöôøi thöôûng ngoaïn. V: 2.1 V: 2.1

PowerPoint Presentation:

Tới đây hình dừng lại đến hết bài thơ.

authorStream Live Help