ΙΣΠΑΝΙΑ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Μαθ α ίνοντας για την ιστο ρία της Ισπανίας Όπως όλες οι χώρες του κόσ μ ου έτσι και η Ισπανία έχει τη δική της ξ ε χωριστ ή και μεγάλη ιστορία η οποία εί ναι α π οτέλεσμα μιας πολυπολιτι σμικής επ ίδρα σης πολλών λαών που πέρα σαν από τα εδά φ η της αφήνοντας το στίγμα τους και επηρε ά ζοντας την ανά τους αιώνες. Μέ σα από την Ιβηρική χερσόνησο πέρ α σαν διάφορα φύλα όπως οι Φοίν ικες οι Έλληνες οι Ίβηρ ες οι Κέλτες οι Άραβ ες καθώς και οι Ρωμαίοι. Οι Ίβηρ ες κατοίκησαν στα κεντρικά και νότια οι Κέ λτε ς στο βορρά και οι Λαγιετ άνοι στα βορ ε ιοανατολικά. Τέ λος στα μεσογειακά παράλια της χερσονήσου ίδρυσ α ν αποικίες οι Φοίνικες και αργότερα οι Έλληνες ενώ οι Άραβες κατέλαβαν σχεδόν01 ολόκληρη τη χερσόνησο επ ί 8 αιώνες μέσα στου ς οποίους οι χώρα δέχθηκε μεγάλη επιρροή κα θώς και ανα π τύχθηκε σε όλα τα επ ίπεδα. Κλείνοντας χρονιά ορόσημο για την Ισπανία ήταν το έτος 1492 όπου δύο γεγο νότα στιγμάτισαν θετι κά την ιστορία της χώρας Α Η α π ελ ευθ έ ρω ση της από τους Άρα β ες Β Ο Χριστόφορο ς Κολόμβος ψάχ ν ο ν τας άλλο δρόμο προς τις Ινδίες α ν ακάλυψε το νέο κόσμο την Αμερική. Γεωγραφική θέση Το βασίλειο της Ισπανίας είναι ένα κράτ ος της νοτιοδυτικής Ευρώπη ς που κα ταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου. Προς βορρά ορίζεται από τον ΒισαΪκό κό‐ λπο και με τη Γαλλία από την οποία τη χω ρίζει η μεγάλη οροσειρά των Πυρηναίων.

slide 2:

Πολ ι τισμ ός Ο πολιτισμό ς της Ισπανί ας αποτελ εί έν α δημιουργικό αμάγαλμα δυτικών ανα τ ολικών και αφρικα νικών επιδρά σε ων και τον βλέπ ουμε να εξελ ί σσετα ι μέσα από ποικίλ ες εκφ ρ άσ εις όπως: Λογοτ ε χνία θέατ ρ ο μουσική ζωγραφική κα ι χορός. Λογοτεχνία‐Θέατρο Οι ρίζε ς της ανάγονται στο ν Μεσσαίω ν α . Η Ισπανι κή φιλολογία έφτασ ε στη ν μεγαλύτερη ακμή της με τα έργα του Θε ρβάντε ς Δον Κιχ ώ τ η ς όπου γελοιοπ ο ιούνται τα ξεπε ρασμένα ιδανικά και παρο υσ ιάζε ται η πραγματικ ή εικόνα της Ισπανι κής ζωής . Πολλά απ’ τα ισπανι κά λογοτεχνικά έργα μεταφέρθηκαν και στο θέατρο. το οποίο εί χε πολύ υψηλό επίπε δ ο με βαθύτατα ανθρωπιστικά νοή μ ατα. Χορός ‘ Όταν μιλάμε για τον χορό της Ισπανία στο μυαλό όλων μας έρχετ α ι αυτόματα το φλαμένγκο. Πιο συγ κ εκριμένα στ ην Ισπανία υπήρχ α ν τσιγγάνοι με προ έ λευ σ η τη Β. Ινδία που έφτασ α ν στη ν Ισπανία κατά την 2 η χιλιετία. Με τέτοια προϊστορία δεν είναι κα θόλου παράξεν η η μεγάλη ισ τορία του φλαμένγκο Το φλαμένγκ ο δημιουργήθηκε από κατ α πιεσμένα κοινω νικά στρ ώ ματα. Οι στ ίχοι του είνα ι γεμάτοι λύπη βία και θάν α το. Το φλαμ ένγκο διηγείται λυπητερές ισ τορίε ς κα θώς και ιστορί ες κατα πίεσης. Γ ε νικότερα λοιπόν το φλαμένγ κ ο ήταν αρχικά ένα ς τρόπο ς να νιώθουν ελεύ θεροι οι

slide 3:

άνθρωποι. Ζωγ ρα φική Η Ισπανία απ οτελεί μία απ’ τις κυρι ότερε ς χώρες με τους σημαντικότερους ζωγράφους του κόσμου. Μέσα σε αυτούς συγκαταλ έγεται και ο Πικάσο. Ο Πικάσο γ ε ν νήθ ηκ ε στ ις 25 Οκτ ω βρ ίου 1881 και α π οτελεί ένα ν απ’ τους κυριότερους Ισπανού ς εκπροσώπους της τέχνης του 20 ου αι . Γε ννή θ η κε στη Μάλαγα της Ισπανίας όπου πέρα σε τα πρώτα δέκα χρόνια ης ζωής του. Το δια σ ημότερο έργο του είνα ι η Γ κ ουέρνικα που απεικονίζει τον γερμανικό βομβα ρ δισμό της πό λης της Γκου έρνικα. Περιγ ρ άφει την βιαιότητα και την απόγνωση του πολέμ ο υ. Ο Πικά σο απεβίωσε στ ις 8 Απριλίου 1973. ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ

slide 4:

Γλώσσα Τα ισπανικά ή κα στιλιάν ι κ α εί ναι μια ιβη ρική ρομανική γλ ώσσα α ν απτύχθηκε απ’ την δημώδη λατινική με επιδ ράσεις απ’ την κελτι β ηρ ικ ή τη βασκικ ή κα ι την α ρ αβικ ή στο βορρά της Ι β ηρικ ής Χερσο ν ήσου .Θε ωρε ίται η 4 η σε σει ρά κατάτα ξης ομιλουμένη γλ ώσ σα παγκοσμίως και μιλάται από πεντακό σ ιους εκατομ μύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

slide 5:

Μαδρίτη Λτρεύει να εί ναι ευρ ώ παί α εί ναι περήφανη για τους ουρανοξύ στες της το νέο gourmet τραπέζια της τη λαμπερή πασ αρέ λα της plaza mayor. Στη Μαδρίτ η έχουν αλλάξει πολλά κα ι πολλά έχουν μείνει ίδ ια όπως η μεσημ ε ριανή σι έστ α που βυθίζει την πόλη σε μια γλυκιά απραξία. Τη Μαδρ ίτη μπορεί να την προσεγγίσει καν ε ίς με χίλιους τρόπους αλλά για όσους δεν την γνωρίζουν κα λά υπάρχου ν τρία εμβλ η μ ατικά μέρη από όπου οφείλουν να κάνουν την αρχή: το el Escorial η κοιλ άδα των πε σόντω ν και το μουσείο reina sofia. Και έπε ιτα στο τέλος μιας μεγάλης μέρα ς ας κάνουν μια στά σ η στ ο Café Comercial για ένα ποτή ρι ξηρό σέρ ι. Στο El Escorial το βλοσυρό μοναστήρι παλάτι που έκτισε ο Φίλιππος Β’ βρ ίσκ ε ται όλη η δύναμη της ισ πανική ς αυτ ο κρατορίας . Εξίσου βλοσυ ρ ή η κοιλάδα των πεσό ντ ω ν ένας υπό γ ειος κα θεδ ρ ικός ναός ο οποίος κατασκ ευάστ η κε απ ’ τον Φράνκο 400 χρόνια αργότ ε ρα εις μνήμ ην των πεσόν τ ων υπέρ του φασι στικού ‘’ ιδεώδου ς’’ στη διάρκεια του εμφυλ ί ου. Το τρίτο μνημείο Reina Sofia φιλοξεν ε ί την εθ νική συλλογή σύγχ ρονης τέχν ης . Είναι ένα νοσοκομείο του 18 ου που ζωντάν εψε με μερικές ποι κ ιλίες απ’ το Γάλλο αρχιτέκτονα Jean Nouvel ολόκληρο από ατ σάλι κα ι γυαλί με τοίχους καλυμμένους με πορφυρό δέρμα.

slide 6:

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΑ ΜΠΟΛΑ‐ΒΙΚΤΟΡΙΑ‐ΜΠΙΛ Μ Π Α Ο Αναχώρηση για Victoria –Geisteiz η οποία εί ναιο η πρω τεύουσα της επαρχίας της Ατάνα και της αυτόνομης κοινότητας της χώρα ς των Βάσκων στ η βόρεια Ισπαν ί α με πληθυ σ μό 235.661 ανθρώπων . Είναι η 2 η μεγ α λύτερη πόλ η των Βάσκων μετά το Μπιλμπάο. Τα σημαντ ικότ ερα αξ ιοθέατ α εί ναι ο καθεδρικός ναός της Santa Maria παλαία μητρόπολη του 14 ου αιώνα και τα παλιά τείχη της Ναβάρας σας περιμ έ ν ε ι να περπατ ήσετε στα στε ν ά σοκάκια της. ΚΟΡΟΥΝΙΑ Ξεκινά η ξενά γηση της μεγ ά λης πόλης της Γαλ ι κίας της Λα Κορού ν ια . Πρώτοι οι Ρωμαίοι κατ ά λαβαν τη ση μαντική γεωγραφική θέση γι’ αυτό και έκτισ α ν το ν πε ρί φημο φάρο ακριβώς στο σημ ε ίο όπου εν ών ετ αι ο Ατλαντικός ωκε α νός με το βισκαϊκό κόλπο . Πλατεί ες μνημεία και αρχοντικά παλαιών ναυτ ικών οικογενειών με τις τζαμέμ ιες

slide 7:

προσόψεις θυμίζουν πρύμνες ισπα νικ ώ ν καραβ ι ών που για αιώνες οργάνωναν τις θάλασσ ες του κόσμου. ΜΟΥΣΕΙΟ DE PRADO Το κτήριο το υ μουσείου του Πράδο του 1785 και κτ ισμένο από τον μεγάλο αρχιτέκτωνα Βιλιανονέβα. Το 1819 ο βασ ι λι άς Φερδ ινάνδος Ζ’ το μετέτρεψε σε μουσείο . Θεωρ είται μία από τις μεγαλυτερε ς π ι νακοθήκες του κόσμου με χιλιάδ ες πίν α κες ζωγραφικής από σημαντ ι κ ούς καλλιτέχνες .Ανάμεσα σ’ αυτούς υπάρχουν σημαντικές συλλογές τριών μεγάλων ζωγράφων της ισ πανική ς σχολή ς Ελ Γκρ έ κο Βελάθκεκ και Γκόγια.

slide 8:

Μύρισε παραδοσιακ ή κουζίνα Η Ισπανική κουζί να θα μπορούσε να χα ρακτηριστ ε ί αρκετά ελαφ ριά βασισμέν η στα λαχανικά και με μεγάλη πο ικιλία στα κρ έατα κα ι στα ψάρια.Παράλληλα δεν χρησιμοποιούνται πολλά μπαχαρικά. Τα παραδο σι ακά φαγ η τό της Ισπανίας για όλες τις περιοχές της είναι αναμφισβήτ ητα η Παέλλια πα έγια αν και στ ην πραγματικότ η τα οφείλεται στο πέρα σμα των Μυα ρ ιταν ών στη χώρα. Το ισπα νικό αυτό αυτό έδ ε σ μα είναι στ η ουσία ρύζι το οποίο μπορεί να συνδ υ α στεί με κοτόπουλο χοιριν ό κρέα ς κα ι πολύ συχνά με θαλασ σ ινά. Επί σ ης ένα από τα πιο γνωστά και δια δ εδομένα πιάτα της Ισπανίας είνα ι το τορτίγια που πρόκ ειται για ομελέτα η οποία μαγειρεύται με λαχανικά και με θαλασ σ ινά. Το εθ νικό ποτό των ισπαν ώ ν είνα ι η σα ν γκρία κα ι καταναλώνετα ι τους καλοκαιρινο ύ ς μήνες και σε γιορτές. Το 99 της παραγωγής της πραγματοποιείται στ ην Βαρκελώνη. Φεστιβάλ και πο λι τι στικά δρώμενα της Ισπανίας Ταυρομαχίες Οι ταυρομαχίες γίνονται μονάχα στη ν Ισπανία το Μεξικό και την Πορτογαλλία σε ειδικά δοαμορφωμ έ να αμ φιθέατρα. Στο κέντρο ενός αμφιθεάτρου βρίσκε ταιη πλατε ί α των ταύρωνplaza de toros. Έχ ει τρει ς πύλες εκ των οποίων η μία χρησιμοποιείται για την είσοδο των ταυρομάχω ν με τη συ νοδε ία τους. Βέβαια οι τα υρομαχίες έχ ουν δεχθεί κατά καιρού ς έντονε ς αντ ι δράσεις από φιλοζωϊκού ς οργανισμούς και όχι μόμο. Στις 28 Ιουλίου 2010 ψηφίστηκε η κτάρ γηση των ταυρομαχιών σ’ όλες τις χώρε ς

slide 9:

Φωτιές Αγίου John Είναι το δημο φιλές φε σ τ ιβ άλ Αλικάντ ε . Τ συγκρκριμένο φεστιβάλ γιορτάζεται την παραμονή της 24 ης Ιουν ίου και γιορτάζ ε ται σε όλες τις κομωπόλεις γύρω από την Ισπανία αλλά και στη ν Αλικά ν τε η οποία είναι η μεγαλύτερη πόλη. Αξίζ ει να σημ ε ι ω θ ε ί ότι εκε ί νη η νύχτα είνα ι « μαγική» γιατί είνα ι η μικρότερη νύχτ α του έτου ς για το βόρ ε ιο ημισφαί ρ ιο. Το φεστιβάλ του Αγίου Isidro Αν επισκεφθε ί ται την Ισπ α νία μέσα στ ιν ΜάΪο τότε αναμφισβήτ ητα π ρέπ ει να παρακολουθήσετ ε κα ι να συμμετά σχε τ ε στ ην πιο χαρο ύμ ε νη κα λοκαιρινλά γιορτή της Ισπαν ί ας. Πρόκειται για το φεστιβάλ του Isidro του πολυούχου της Μαδρίτ ης και της La Ceiba της Ον δούρα. Θα δείτε ανθρ ώπους με γαρύφαλλα στα αυτ ι ά με χαρούμ ενα ρούχα και θα ακούσετε εύ θυμε ς παραδοσιακ ές μελωδίες . Είναι η γιορτή που θα ση μάνε ι την γιορτή του κ α λοκαιριού την αρχή δηλα δή της χαράς της ζωής . Όλ οι οι άνθρωποι ξεχύνοναται στους δρόμο υς και διασκεδάζουν. Είν α ι μια ξεχωρι στή γιορτή της Ισπανία ς που θα ήταν καλό να μην χάσετ ε Η Ισπανία λοιπόν σας π ε ριμένει λοιπόν να την επι σ κ ε φθ είτα ι κα ι να την εξερ ευν ή σ ε τ ε.Εκε ί θα σα ς π ε ριμένουν οι κε φάτοι και χαρούμενοι κάτοικοι της για να σα ς προσφ έ ρουν μία κρύα σα ν γ κρία εν ώ από πί σω θα ακούγε ται μια εύθ υ μη ισπα νική μελωδία. Κά θε σοκάκ ι της κρ ύβ ει και και μια παλιά ιστορία που ξετυλίγετα ι ως το κέντρο κάθε πόλης. Το μόνο που χρειάζ εστε είναι καλ ή διά θ εση Ραντεβού…A Madrid ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ • 1www.kyklostravel.gr/ispania ‐genikes ‐plirofories/istoriki ‐anadromi.html • 2el.wikipedia.org/wiki/ Ισπανία • 3www.livepedia.gr/index.php/ Ισπανία.CE.AO.CE.BF.CE.BB.B9.CF.84.CE.B9.CF.83.C E.BC.CF.8CF.CF.82 • 4el.wikipedia.org • 5el.wikipedia.org/wiki/ Ισπανία – γλώσσα

slide 10:

• 6www.kyklostravel • 7 el.wikipedia.org/wiki/ Ταυρομαχία • Wikipedia.qwika.com/eu2el/Culture_of_SpainFetsivals. • Wikipedia.quika.comleu2el/Bonfires_of_Saint_John • Translate.google.gr/translatehlel2langpaireuel2nhhHp://www.multipuedia ‐ english.com • El.thecircumference.org/festivals ‐of ‐saint ‐isidro ‐madrid

authorStream Live Help