TRO CHOI DIEN TU

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

GIAÙO TROØ CHÔI ÑIEÀN TÖØ: ÑIEÀN MOÄT TÖØ VAØO GIÖÕA HAI TÖØ CHO TRÖÔÙC ÑEÅ THAØNH HAI TÖØ GHEÙP COÙ NGHÓA CHÖÙC VÍ DU:Ï ? GIAÙO CHÖÙC VIEÂN

PowerPoint Presentation:

Caâu 1 Caâu 11 Caâu 12 Caâu 9 Caâu 2 Caâu 3 Caâu 4 Caâu 5 Caâu 6 Caâu 7 Caâu 8 Caâu 10 HAÕY CHOÏN MOÄT TRONG NHÖÕNG CAÂU BEÂN DÖÔÙI TROØ CHÔI ÑIEÀN TÖØ

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU HOÛI CAÂU 1 PHUÏ ? SINH ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI PHUÏ NÖÕ SINH BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 2 GIAÙO ? VUÏ ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI GIAÙO CHÖÙC VUÏ CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 3 BAÁT ? PHUÏC ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI BAÁT KHUAÁT PHUÏC CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 4 LO ? TÍNH ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI LO TOAN TÍNH CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 5 NGAÂY ? DOÄT ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI NGAÂY DAÏI DOÄT CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 6 NHAÂN ? QUOÁC ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI NHAÂN AÙI QUOÁC CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 7 CAÛNH ? QUAN ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI CAÛNH GIAÙC QUAN CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 8 BÍ ? VUÏ ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI BÍ MAÄT VUÏ CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 9 TOÁ ? SINH ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI TOÁ NÖÕ SINH CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 10 NOÂNG ? SÔN ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI NOÂNG GIANG SÔN CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 11 GIAÙO ? DIEÄN ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI GIAÙO SÓ DIEÄN CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PowerPoint Presentation:

ÑAÙP AÙN CAÂU 12 CHUÛ ? TAØI ÑIEÀN TÖØ VAØO DAÁU CHAÁM HOÛI CHUÛ NOÂ TAØI CAÂU HOÛI BAÉT ÑAÀU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

authorStream Live Help