clanak 20

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

http://www.regpok.hr/RegPok/Pravilnik.pdf

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ĉlanak 20. Povjerenstvo za lijekove pravne osobe u kojoj se provodi kliniĉko ispitivanje: – nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi, – dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove popis kliniĉkih i neintervencijskih ispitivanja koja se provode u zdravstvenoj ustanovi, – dostavlja tromjeseĉno financijsko izvješće o kliniĉkim i neintrevencijskim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda, – koordinira aktivnosti vezane uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda koji se ispituju u kliniĉkom ili neintervencijskom ispitivanju nadleţnim tijelima. U provedbi kliniĉkog ispitivanja treba osigurati osobni integritet i dobrobit ispitanika sukladno Helsinškoj deklaraciji. Sva odobrena kliniĉka ispitivanja u Republici Hrvatskoj objavljuju se na web stranici Ministarstva. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju ĉlanka 5. stavka 2. i ĉlanka 9. stavka 1., Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 71/07) te ĉlanka 116. i ĉlanka 118. stavka 5. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 121/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi PRAVILNIK O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA I DOBROJ KLINIČKOJ PRAKSI

authorStream Live Help