100119 Nhin qua khung cua so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhìn qua khung c?a s?

Slide 2: 

M?t dôi v? ch?ng tr? v?a d?n ? trong m?t khu ph? m?i

Slide 3: 

Sáng hôm sau, vào lúc hai v? ch?ng an di?m tâm, ngu?i v? th?y bà hàng xóm giang t?m v?i trên giàn phoi

Slide 4: 

“T?m v?i b?n th?t” Cô th?t lên. “Bà ?y không bi?t gi?t, có l? bà ?y c?n m?t th? xà bông m?i thì gi?t s? s?ch hon”

Slide 5: 

Ngu?i ch?ng nhìn c?nh ?y nhung v?n im l?ng

Slide 6: 

Th? là v?n c? l?i bình ph?m ?y m?i l?n bà hàng xóm phoi t?m v?i.....

Slide 7: 

M?t tháng sau, vào m?t bu?i sáng, ngu?i v? ng?c nhiên vì th?y t?m v?i c?a bà hàng xóm r?t s?ch, nên cô nói v?i ch?ng

Slide 8: 

“Anh nhìn kìa ! Bây gi? bà ?y dã bi?t gi?t t?m v?i r?i... Ai dã d?y bà ?y th? nh??”

Slide 9: 

Ngu?i ch?ng dáp: “Không... Sáng nay anh dã d?y s?m và dã lau kính c?a s? nhà mình d?y !”

Slide 10: 

Trong cu?c d?i cung nhu th?: M?i s? tùy thu?c s? s?ch s? c?a khung c?a s?, qua dó chúng ta quan sát các s? vi?c.

Slide 11: 

Tru?c khi phê bình, có l? nên ki?m tra tru?c ph?m ch?t c?a cái nhìn c?a ta.

Slide 12: 

Khi dó, chúng ta có th? nhìn th?y rõ ràng s? tinh trong c?a trái tim ngu?i khác. Con m?t là c?a s? tâm h?n, ta hãy lau s?ch c?a s? c?a mình b?n nhé!

authorStream Live Help