Результати моніторингу 2012-2013 н.р.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Century Gothic:

Результати моніторингу 2012-2013 н.р .

Wingdings 2:

Результати контрольних вимірювань . Середн ій бал

Verdana:

Навчальні досягнення (початковий і високий рівні у %) у зіставленні

Calibri:

Якість знань (у %) у зіставленні (2011-2012 і 2012-2013 н.р .)

Times New Roman:

Високий рівень (у %)

Яркая:

Початковий рівень (у %)

PowerPoint Presentation:

Успішність

Результати контрольних вимірювань. Середній бал:

Аналіз моніторингу свідчить , що учні володіють методикою виконання тестових завдань і в основному впо ралися з роботою . Зокрема результати контрольної роботи показали, що учні свій рівень знань майже підтвердили. Також збільшився в учнів (майже на 5%) у порівнянні з попередніми результатами відсоток високого (7%, 12% і 11%). Відсоток початкового рівня у другому контрольному діагностуванні виріс майже на 7%. Отже, рівень мовної компетентності учнів, а також рівень грамотності залишається ще не належному рівні. Семикласники (майже 44%) зазнають труднощі в написанні прислівників, похідних прийменників та сполучників. Загальн і висновки 7 клас

Навчальні досягнення (початковий і високий рівні у %) у зіставленні:

Середній бал учнів у другому діагностуванні знизився на 0,8 одиниць, а потім знову зріс до 6,3. Щодо високого рівня навчальних досягнень серед учасників моніторингу, то найкращий відсоток продемонстрували саме учні 9 класу (15%, 11% і 14 %). Відсоток початкового рівня виріс у двох останніх вимірюваннях – на 2%. Отже, недостатньо сформовані в учнів навички моделювання й аналізу складного речення: 37% школярів не виконали завдання, 41% – припустились грубих помилок. Також учні (37%) не спроможні перебудувати два простих речення на одне просте, ускладнене відокремленим членом, і правильно його записати, а 31% – здійснити заміну складного безсполучникового речення на синонімічні складносурядне і складнопідрядне . Загальн і висновки 9 клас

Якість знань (у %) у зіставленні (2011-2012 і 2012-2013 н.р.) :

Учні до виконання останньої діагностичної роботи підійшли сумлінніше, оскільки їх показник високого рівня покращувався з кожним контрольним заміром (6%, 10% і 11%). Не дуже вдалі результати початкового рівня в трьох замірах відповідно – 13%, 9% і 10% . Отже, більше 70% учнів продемонстрували уміння розпізнавати вивчені орфограми й пунктограми, правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити й виправляти помилки на вивчені правила, зокрема на вживання апострофа, м’якого знака, розділових знаків у складному реченні тощо. Загальн і висновки 11 клас

Високий рівень (у %) :

Загальн і висновки 11 клас Однак є певні прогалини в написанні складних слів, прислівників, службових частин мови (41% учнів не виконали правильно завдання). 10% учнів не підійшли до виконання творчого завдання, 27% – не сформулювали тезу вправно і не навели доречні, переконливі аргументи, а 42% – продемонстрували невідповідність роботи орфографічним, пунктуаційним, лексичним і граматичним нормам української мови.  

Початковий рівень (у %) :

Результати у порівнянні Також зіставлялися результати контрольної роботи з замірами попередніх моніторингових досліджень, зокрема результати, що продемонстрували учні 9, 11 класів у контрольній роботі цього навчального року, із показниками діагностування учнів 8, 10 класів за минулий навчальний рік. Так у порівнянні з попереднім навчальним роком рівень навченості учнів 9 класу виріс (майже на 15%), оскільки знання стали більш якісними, що не можна сказати про учнів 11 класу. Цього року вони продемонстрували значні відхилення в оцінці в порівнянні з минулим.

Успішність:

Рекомендації вчителям постійно д бати про підвищення рівня загальної культури школярів ; б ільше уваги приділяти виробленню навичок грамотного письма , а готуючи до ЗНО випускників, систематично планувати повторення теоретичного матеріалу, правил орфографії та пунктуації; продовжувати роботу над удосконалення комунікативної компетентності, підбирати старшокласникам теми для творів-роздумів на суспільно-політичну та морально-етичну тематику з подальшим їх обговоренням та аналізом.

Загальні висновки 7 клас :

Дякуємо за увагу!

authorStream Live Help