Langis at mga pananim lalo na sa panahon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Langis at mga pananim lalo na sa panahon ng el nino:

Langis at mga pananim lalo na sa panahon ng el nino By:janice ybanez

Langis at pananim lalo na sa panahon ng el nino :

Langis at pananim lalo na sa panahon ng el nino Ang Pag-init ng Daigdig (o Global Warming sa Ingles) ay tumutukoy sa naranasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada . Tumaas ng 0.6 ± 0.2 °Celsius (1.1 ± 0.4 °Fahrenheit) ang temperatura sa loob ng ika-20 siglo ang katamtamang pandaidigang temperatura . Ayon sa siyentipikong opinyon , “ ang naranasang pag-init nitong huling 50 taon ay gawa ng tao ”. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis , pagpapanot ng kagubatan , pagsasaka , at iba pang kagagawan ng tao ang mga pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo .

Mga epekto ng el nino:

Mga epekto ng el nino Epekto ng El Niño Phenomenon sa Bansa , MANILA, Philippines — Mahina hanggang sa katamtaman lang ang magiging epekto ng El Niño Phenomenon o tag- tuyot sa Pilipinas . Ito ang naging pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) sa posibleng maranasan ng bansa sa huling bahagi ng taon hanggang sa first quarter ng 2013. Ayon kay Dr. Flaviana Hilario , Deputy Administrator for Research & Dev’t . ng PAGASA, mahina ito kung ikukumpara sa mga naranasang epekto ng El Niño sa mga nagdaang taon , gaya noong 1997 hanggang 1998. “Sa ngayon kasi yung tinatawag na strength ng El Niño na na-forcast natin ay hindi naman siya yung tinatawag na strong. So parang weak to moderate ang forecast natin .”

Ibat-ibang epekto ngEl Nino sa ating bansa :

Ibat-ibang epekto ngEl Nino sa ating bansa Sa kapaligiran : Unti-untingpagkasiranglupangtanimannamaaringmagbungangmaladisyertongsitwasyonngmgabukirin;nasi-sirangkalidadngtubigtabangka-gayangpagpasokngtubigalatsamgatanimanatpalaisdaan; mada-lasnapagkasunogngkagubatan ( forestfires ) atmgatiwangwangnadamuhan ( brushfires ); kaku-langanngligtasatmalinisnamai-inom ; sunogsamgabahayan . Sa lipunan :  Sakawalannghanap - buhaysakanayunan,napipilitanangmaramingtaonalumipatsamgakabayananatlungsod.Angpaglilipat(migration)ay nagdudulotnamanng  panibagongproblemasapabahayatkalusugan .

PowerPoint Presentation:

Ekonomiya : Nagduabrownout.Angkakulangansatubigaynagpapahintosapag-takbongmgaturbina.Kungwalangkuryente,walaringhanapbuhayda-hilhindimakagalawangmgaindus-triyangpinapatakbongkuryente. Kahit na karaniwang idinadawit ng mass media na may koneksyon sa pagitan ang pag-init ng mundo at pag-unti ng ozone hindi ito matibay . May apat na lugar sa pagdadawit nito : • Sinasabing ang pangmundong pag-init mula sa pwersang radyatibo ng carbon dioxide ay tinatayang magpapalamig sa estratospero . Dahil dito , magdudulot ito ng relatibong pagbilis ng pagkawala ng ozone at pagdalas ng pagkakaroon ng ozone holes.

PowerPoint Presentation:

Mayroong tatlong pangunahing uri ng polusyon . Ang una ay ang polusyon sa hangin . Ito ay ang pagdumi o pagsira natin sa ating atmospera . Ito ay sinasabing may pinakadelikadong epekto dahil sa saklaw nito kahit ang ating pandaigdigang klima . Sinasabi rin na ito ay lumalaganap dahil sa apat na Noong panahon ng mga dakilang sibilisasyon , mas naging madalas ang polusyon . Marahil ay mas dumami na ang mga tao noong panahong iyon at mas dumami pa ang kanilang mga kalat at duming itinatapon . Bukod pa doon , ginagamit pa ang apoy na siyang nakapagpadumi sa hangin . Ngunit talagang lumala na ang ating problema sa polusyon noong nagsimula na ang panahon ng pagiging industrialisado dahil sa dito na nagawa ang stim enjin na nakapaglilikha ng apoy . At mula noon hanggan sa ngayon , patuloy na lumala ang ating dahilan . Paglaki ng trapiko , pagunlad ng mga siyudad , mabilis na pag-usbong ng mga ekonomiya ng maraming bansa at ang industriyalisasyon .

Paunang pahayag:

Paunang pahayag Paunang pahayag (Introduction)  Angpagbabagongklima ( climatechange )sabuongmundoayisasakinakatakutangpangyayarinamaaringmaganapsahinaharap,bagama’tngayonpalamangayunti-untinaitongnagaganapatnararamdamanangepektosakapaligiran.Nariyanangtinatawagnaglobalwarmingopag-iinitngmundonadalanggreenhouseeffect.Sanhiitongkatakut-takotnaemisyonngmgasasakyanatmgaplantanggumagamitnggasolina,krudoatibapang panggatong.Nariyandinangmadalasnapagsunogngmgabasuraatgi-niikansapanignamanngkanayunan.Angmalawakangpaggamitngmgapestisidyoatkomersiyalnaabononananggaga-ling salangisaynag-aam -

PowerPoint Presentation:

 Ninoayisangabnormalidaditosaunti-untiatpatuloyna pagkasiranglupangsakahan.Ilansamgaabnormalidadnadalangpagbabagongklimaayangtinatainobilangpagbabagongklimanangpanahonnanagsisimulasapag-initngkaragatansagawingkanluranngEquatorialPacificBasin. Lumilipatangpag-initngdagatnaitosagawing silanganngequatorialPacificBasinnamatatagpuannamansamgadalampasiganneruatEcuador. MaisasalarawanangElN bagrinsa  pagbabagongklima . Angmgaabonongitoaynagpa - pawalangmgagassahanginnanakakasamasakapaligi-ran.BukodpawagnaElNinoatangkataliwasnitongLaNina..

PowerPoint Presentation:

Ang pagdaragdag ng carbon dioxide (CO2) o methane (CH4) sa himpapawid ng mundo nang walang ibang pagbabago ay makapagpapainit sa balat ng ating planeta . Lumilikha ang mga greenhouse gases ng likas na greenhouse effect na kung wala nito tinatayang ang temperatura sa mundo ay mas ng 30 °C at hindi matitirahan . Kaya sinasabing hindi tama na may debate sa pagitan ng “ naniniwala ” at “ laban ” sa hinua na ang pagdaragdang ng carbon dioxide o CH4 sa himpapawid ng mundo ay magbubunga ng mainit na temperatura sa balat ng lupa kung walang magpapabuti ng epekto nito . Ang debate ay tungkol sa netong epekto sa pagdaragdag pa ng carbon dioxide at CH4 sa himpapawid .

Ito ang hitsuram ng ating lupa sa panahon ng el nino:

Ito ang hitsuram ng ating lupa sa panahon ng el nino

authorStream Live Help