Lam bien ban mot vu viec

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO Chào mừng quý thầy cô về dự giờ lớp 5A GV: Nguyễn Thị Hồng

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Biên bản gồm mấy phần ? Em hãy nêu nội dung của mỗi phần? Nội dung biên bản thường gồm 3 phần: Phần mở đầu ghi quốc hiệu , tiêu ngư õ(hoặc tên tổ chức), tên biên bản. Phần chính ghi thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, nội dung sự việc. Phần kết thúc ghi tên, chữ kí của những người có trách nhiệm. Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tập làm văn

Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 : 

Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc

Slide 5: 

Bài 1: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: Đề bài: Trong bức tranh dân gian Đám cưới chuột có cảnh đàn chuột phải cống nạp mèo một con chim và một con cá để đám cưới đi trót lọt. Em hãy tưởng tượng vụ ăn hối lộ của mèo bị vỡ lở và lập biên bản về vụ việc đó.

Slide 6: 

VƯƠNG QUỐC XANH BIÊN BẢN VỀ VIỆC MÈO VẰN ĂN HỐI LỘ CỦA NHÀ CHUỘT Hôm nay, ngày Tí tháng Tí năm Tí, tại trụ sở Tổ Thanh tra Vườn thú, chúng tôi gồm những người có tên sau đây lập biên bản về việc Mèo Vằn ăn hối lộ của gia đình Chuột Đồng: - Đại diện Tổ Thanh tra: Trâu Gộc, Vịt Còi. Đương sự: Mèo Vằn, Chuột Xám. Nhân chứng: Ruồi Bếp, Mèo Giúp Việc. Sau đây là lời khai của các nhân chứng và đương sự:

Slide 7: 

Lời khai của Ruồi Bếp Chủ nhật tuần trước, họ hàng nhà Chuột tổ chức đám cưới cho hai cô chú Chuột. Cô Chuột là con ông Chuột Cống, còn chú Chuột là con ông Chuột Đồng. Vì không muốn đám cưới bị ông Mèo phá quấy nên họ nhà Chuột có mang một con chim và một con cá đến biếu ông Mèo. Tôi biết được như vậy là vì tôi đậu trong giỏ cá từ ngoài đồng đến tận chỗ ông Mèo làm việc. 2. Lời khai của Mèo Giúp Việc Trưa chủ nhật, tôi đến văn phòng, thấy cửa đóng. Tôi nghé mắt nhòm vào thì thấy bọn Chuột dâng cho ông Mèo một con cá và một con chim. 3. Lời tự nhận của ông trưởng họ Chuột Sáng chủ nhật, ông Mèo đến dọa chúng tôi: “Nếu không có đồ cống lễ thì đám cưới không xong đâu!” Tôi liền sai bọn Chuột con đi kiếm một con chim và một con cá đem đến. Chúng tôi muốn đám cưới trót lọt. Nay tôi xin nhận lỗi và xin hứa không bao giờ tái phạm.

Slide 8: 

4. Lời tự nhận của Mèo Vằn Khoảng giờ Ngọ trưa chủ nhật, họ nhà Chuột có mang đến phòng làm việc của tôi một con chim và một con cá. Vì thấy những thứ cống nộp ngon quá nên tôi đã nhận. Nhận xong, tôi đưa họ về bằng cửa sau. Tôi hết sức ân hận về việc làm của mình. Biên bản lập xong vào giờ Mão, ngày Tí tháng Tí năm Tí, tại trụ sở Tổ Thanh tra . Trân trọng đề nghị Ban Huấn luyện động vật xem xét và có biện pháp giáo dục để các con vật được ngoan hơn. Đại diện Tổ Thanh tra kí Nhân chứng kí Đương sự kí Tr©u VÞt Ruåi mÌo Chuét MÌo Trâu Gộc Vịt Còi Ruồi Bếp Mèo Giúp Việc Chuột Xám Mèo Vằn

Slide 9: 

VƯƠNG QUỐC XANH BIÊN BẢN VỀ VIỆC MÈO VẰN ĂN HỐI LỘ CỦA NHÀ CHUỘT Hôm nay, ngày Tí tháng Tí năm Tí, tại trụ sở Tổ Thanh tra Vườn thú, chúng tôi gồm những người có tên sau đây lập biên bản về việc Mèo Vằn ăn hối lộ của gia đình Chuột Đồng: - Đại diện Tổ Thanh tra: Trâu Gộc, Vịt Còi. Đương sự: Mèo Vằn, Chuột Xám. Nhân chứng: Ruồi Bếp, Mèo Giúp Việc. Sau đây là lời khai của các nhân chứng và đương sự:

Slide 10: 

VƯƠNG QUỐC XANH BIEÂN BAÛN VEÀ VIEÄC MEỈO VAẨN AẤN HOÁI LOÄ CUÛA NHAỈ CHUOÄT HỤM NAY, NGÀY TỚ, THỎNG TỚ, NĂM TỚ, TẠI TRỤ SỞ TỔ THANH TRA VƯỜN THỲ,CHỲNG TỤI GỒM NHỮNG NGƯỜI CÚ TỜN SAU ĐÕY LẬP BIỜN BẢN VỀ VIỆC MỐO VẰN ĂN HỐI LỘ CỦA GIA ĐỠNH CHUỘT ĐỒNG: - ĐẠI DIỆN TỔ THANH TRA: TRÕU GỘC, VỊT CŨI. - ĐƯƠNG SỰ: MỐO VẰN, CHUỘT XỎM. - NHÕN CHỨNG: RUỒI BẾP, MỐO GIỲP VIỆC. Sau đây là lời khai của các nhân chứng và đương sự: Lời khai của Ruồi Bếp …. Lời khai của Mèo Giúp Việc … Lời tự nhận của ông trưởng họ Chuột … Lời tự nhận của Mèo Vằn…. Đại diện Tổ thanh tra kí Nhân chứng kí Đương sự kí Trân trọng đề nghị Ban huấn luyện động vật xem xét và có biện pháp giáo dục... I. Mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ. Tên biên bản. II. Nội dung : - Ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản Những người lập biên bản. Lêi khai cña nh©n chøng vµ ®­¬ng sù Nêu cách giải quyết vấn đề. III. Kết thúc : - Các thành viên có mặt kí tên vào biên bản.

Nội dung cách trình bày biên bản ôû ñaây có những điểm gì giống và khác biên bản cuộc họp ? : 

Nội dung cách trình bày biên bản ôû ñaây có những điểm gì giống và khác biên bản cuộc họp ? Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc

Slide 14: 

GIỐNG NHAU Ghi lại biên bản để làm chứng. Phần mở đầu: có quốc hiệu, tiêu ngữ,tên biên bản. Phần nội dung: - Thời gian, địa điểm, thành phần có mặt. - Diễn biến sự việc. Phần kết: ghi tên, chữ kí của người có trách nhiệm. KHÁC NHAU Nội dung của biên bản cuộc họp có báo cáo, phát biểu,… Nội dung của biên bản một vụ việc có lời khai của những người có mặt.

Slide 15: 

I. Mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ. Tên biên bản. II. Nội dung : - Ngày tháng, địa điểm lập biên bản - Những người lập biên bản Tường trình sự việc, lời khai của những người liên quan. Nêu cách giải quyết vấn đề. III. Kết thúc: - Các thành viên có mặt kí tên vào biên bản. Nội dung biên bản một vụ việc thường gồm ba phần: Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc

Bài tập 2 : 

Bài tập 2 Giả sử em là bác sĩ trực phiên cụ Ún trốn viện ( bài Thầy cúng đi bệnh viện ). Dựa theo mẫu biên bản vừa đọc ở bài tập 1, em hãy lập biên bản về việc này. Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc

Slide 17: 

c. Kết thúc : a. Mở đầu b. Nội dung chính : Quốc hiệu và tiêu ngữ Tường trình sự việc bệnh nhân vắng mặt (Ai phát hiện bệnh nhân vắng mặt, phát hiện lúc mấy giờ, đã tìm bệnh nhân ở những chỗ nào mà không thấy?...). - Gợi ý: Biên bản cần phản ánh đầy đủ sự việc và trình bày theo đúng thể thức, cụ thể như sau: Tên biên bản (VD: Biên bản về việc bệnh nhân trốn việân ). Ngày tháng, địa điểm lập biên bản. - Nêu cách giải quyết (tìm bệnh nhân về ngay bệnh viện để mổ). Những người lập biên bản(VD: các bác sĩ, y tá trực, bệnh Các thành viên có mặt kí tên vào biên bản. nhân cùng phòng).

Bài tập 2 : 

Bài tập 2 Giả sử em là bác sĩ trực phiên cụ Ún trốn viện ( bài Thầy cúng đi bệnh viện ). Dựa theo mẫu biên bản vừa đọc ở bài tập 1, em hãy lập biên bản về việc này. Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc

Slide 19: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN VỀ VIỆC BỆNH NHÂN TRỐN VIỆN Hồi 6 giờ 30 phút sáng, ngày 17 - 12- 2010, chúng tôi gồm những người có tên sau đây lập biên bản về việc bệnh nhân Quàng Văn Ún trốn viện: Bác sĩ , y tá trực: BS.Nguyễn Nam- trưởng ca, BS. Lê Đạt, y tá Trần Khánh. Bệnh nhân phòng 105: Trương Việt Thái, Lê Văn Quảng. Tóm tắt sự việc: - Bệnh nhân Ún đang chờ mổ sỏi thận. BS. Đạt phát hiện bệnh nhân vắng mặt hồi 21 giờ đêm ngày 16 - 12 - 2010. Ông Thái cho biết ông Ún đã ra khỏi phòng từ 17 giờ.

Slide 20: 

- Dự đoán: Ông Ún sợ mổ đã trốn viện. Đề nghị Lãnh đạo Bệnh viện cho tìm gấp ông Ún, thuyết phục ông trở lại bệnh viện để mổ chữa bệnh. Các thành viên có mặt kí tên: Nguyễn Nam : Lương Việt Thái : Lê Đạt : Lò Văn Quảng : Trần Khánh : 22 giờ vẫn không thấy ông Ún về , BS. Đạt và y tá Khánh kiểm tra tủ đồ đạc của ông thì thấy trống không. Anh Quảng nói: Ông Ún biết phải mổ , ông rất sợ.

Slide 21: 

I. Mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ. Tên biên bản. II. Nội dung : - Ngày tháng, năm, địa điểm lập biên bản - Những người lập biên bản Tường trình sự việc, lời khai của những người liên quan. Nêu cách giải quyết vấn đề. III. Kết thúc: - Các thành viên có mặt kí tên vào biên bản. Nội dung biên bản một vụ việc thường gồm ba phần: Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc

Slide 22: 

GIỜ HỌC KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

authorStream Live Help