Luyen tap ve quan he tu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ LỚP 5 CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2007

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Đọc phần ghi nhớ của bài quan hệ từ LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ bảy ngày 03 tháng 11 năm 2007 2. Đặt câu có sử dụng quan hệ từ và gạch chân dưới quan hệ từ đó - Dưới lớp mỗi em viết một câu có sử dụng cặp quan hệ từ

Slide 3: 

LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ bảy ngày 03 tháng 11 năm 2007 Bài 1. Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu: A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. a) Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu. b) Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xoá trên những cành cây gie sát ra sông. Theo ĐOÀN GIỎI c) Nếu hoa có ở trời cao Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm. NGUYỄN ĐỨC MẬU + nhưng biểu thị quan hệ tương phản. + mà biểu thị quan hệ tương phản. + nếu … thì biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết-kết quả. + của + bằng + như(1) + như(2) nối cái cày với người Hmông. nối bắp cày với gỗ tốt màu đen. nối vòng với hình cái cung. nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. Bài 2. Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì? Bài 3. Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây: và và ở của thì thì nhưng và Bài 4. Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng. TRÒ CHƠI ĐI TÌM ĐỘI THẮNG CUỘC CHÚC MỪNG ĐỘI THẮNG

Slide 4: 

KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT GIỜ HỌC KẾT THÚC Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2007

authorStream Live Help