3 Ke ve mot tran thi dau the thao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: cutachi_1989 (88 month(s) ago)

love it ^^

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trường Quốc tế Singapore Taäp laøm vaên GV :Ngô Thành Nam

Keå veà moät traän thi ñaáu theå thao maø em coù dòp ñöôïc xem : 

Keå veà moät traän thi ñaáu theå thao maø em coù dòp ñöôïc xem

Gợi ý: : 

Gợi ý: Đó là môn thể thao nào? Em tham gia hay chỉ xem thi đấu? Buổi thi đấu được tổ chức ở đâu?Tổ chức khi nào? Em cùng xem với những ai? Buổi thi đấu diễn ra như thế nào? Kết quả thi đấu ra sao?

BÓNG ĐÁ : 

BÓNG ĐÁ

Bóng chuyền : 

Bóng chuyền

Bóng ném : 

Bóng ném

Khung thaønh boùng neùm : 

Khung thaønh boùng neùm

Nhảy xa : 

Nhảy xa

ĐIỀN KINH : 

ĐIỀN KINH

BƠI LỘI : 

BƠI LỘI

Kéo co : 

Kéo co

authorStream Live Help