bai 19 Ve tranh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ Môn mỹ thuật Trường tiểu học Phong Khê

Slide 2: 

THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Kiểm tra bài cũ Bài 19: Vẽ tranh Ngày Tết, lễ hội và Mùa Xuân

Slide 3: 

THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Ngày Tết, lễ hội và Mùa Xuân

Slide 4: 

THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Ngày Tết, lễ hội và Mùa Xuân I – TÌM vµ chän néi dung ®Ị tµi. - Những hình ảnh nào gợi cho em không khí ngày Tết và mùa xuân? - Kh«ng khÝ Êm ¸p; hoa ®µo, hoa mai khoe s¾c; mäi nhµ s¾m söa, qu©y quÇn bªn nåi b¸nh ch­ng; n¸o nøc trong c¸c lÔ héi cña mïa xu©n.... - Trong ngày Tết và mùa xuân thường diễn ra những hoạt động nào? - LÔ héi, vui ch¬i gi¶i trÝ, th¨m hái, chóc tông, ®i chî hoa, ®ãn giao thõa, du xu©n, héi lµng, móa r­íc, trång c©y mïa xu©n ... - Ngày Tết và mùa xuân đem lại cho ta những cảm xúc gì? - Những tình cảm đầm ấm, tràn đầy niềm vui trong không khí hội tụ của ngày Tết, lễ hội. Rực rỡ sắc màu của trang phục, của hoa lá cỏ cây mùa xuân....

Slide 5: 

THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Ngày tết, lễ hội và Mùa xuân - Ngày Tết và mùa Xuân là một sinh hoạt văn hóa của người dân Việt Nam, hội tụ nhiều nét đẹp truyền thống của mỗi người, mỗi nhà. Trong ngày Tết mọi người thăm hỏi chúc tụng nhau, vui chơi, tham gia các hoạt động của lễ hội ...

Slide 6: 

Tranh tham khảo THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Ngày tết, lễ hội và Mùa xuân

Slide 7: 

Tranh tham khảo THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Ngày tết, lễ hội và Mùa xuân

Slide 8: 

THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Ngày tết và, lễ hội Mùa xuân II – C¸ch vÏ. I – TÌM vµ chän néi dung ®Ị tµi. - VÏ tranh gåm cã 4 b­íc: Bước 4: Vẽ màu. Bước 1: Chọn nội dung. VD: Chợ hoa Bước 3: Vẽ hình.

Slide 9: 

MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC a b c MỘT VÀI CÁCH VẼ MÀU a b c THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Ngày tết và Mùa xuân

Slide 10: 

THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh đề tài Ngày tết, lễ hội và Mùa xuân II – C¸ch vÏ. I – TÌM vµ chän néi dung ®Ị tµi. III – Thùc hµnh. Em hãy vẽ một bức tranh về ngày Tết và mùa Xuân mà em thích trên khổ giấy A4 .

Slide 11: 

THỨ HAI NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2010 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh đề tài Ngày tết, lễ hội và Mùa xuân II – C¸ch vÏ. I – TÌM vµ chän néi dung ®Ị tµi. III – Thùc hµnh. IV- NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ

Slide 12: 

TIẾT HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC THẦY, CÔ GIÁO MẠNH KHỎE Chúc các em chăm ngoan học giỏi

authorStream Live Help