Luyen tu va cau Dai tu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Người thực hiện: Đào Thị Thiển Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo Về dự giờ thăm lớp 5A trường Tiểu học Số 1 Hải Ba

Bài tập1: Các từ in đậm dưới đây dùng để làm gì? : 

Bài tập1: Các từ in đậm dưới đây dùng để làm gì? Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ Xưng hô Hùng nói: “ Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?” Quý và Nam cho là có lý. Nhận xét:

Slide 3: 

a) ChÝch b«ng sµ xuèng v­ên c¶i. Nã t×m b¾t s©u bä. b) T«i rÊt thÝch th¬. Em g¸i t«i còng vËy. c) Lóa g¹o hay vµng ®Òu rÊt quý. Thêi gian còng thÕ. Nh­ng quý nhÊt lµ ng­êi lao ®éng. Danh từ “Chích bông” Động từ “ thích ” Tính từ “quý” Bài tập 2: Các từ in đậm được dùng dưới đây thay thế cho từ nào? Luyện từ và câu: ĐẠI TỪ Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010

Slide 4: 

Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ Ghi nhớ: Đại từ là từ dùng để xưng hô hay thay thế cho danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ấy.

Slide 5: 

Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ Luỵên tập: M×nh vÒ víi B¸c ®­êng xu«i Th­a r»ng ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ng­êi Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi Áo n©u tói v¶i ®Ñp t­¬i l¹ th­êng Nhí Ng­êi nh÷ng s¸ng tinh s­¬ng Ung dung yªn ngùa trªn ®­êng suèi reo Nhí ch©n Ng­êi b­íc lªn ®Ìo Ng­êi ®i, rõng nói tr«ng theo bãng Ng­êi Bài tập 1: Các từ in đậm trong đoạn thơ sau được dùng để chỉ ai? Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì?

Slide 6: 

Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ Bài tập 2: Gạch dưới các đại từ được dùng trong bài ca dao sau: - Cái cò, cái vạc, cái nông, Sao mày dẫm lúa nhà ông, hỡi cò? - Không, không tôi đứng trên bờ, Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi. Chẳng tin, ông đến mà coi, Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Slide 7: 

Chim diệc Chim bồ nông Chim vạc Cò trắng

Có bao nhiêu từ “ chuột ” trong đoạn văn? : 

Có bao nhiêu từ “ chuột ” trong đoạn văn? Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, chuột không sao lách qua khe hở được. 7 Hãy dùng đại từ thích hợp thay thế cho danh từ chuột bị lặp lại nhiều lần để đoạn văn được hay hơn. Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ Bài tập 3:

Slide 9: 

Chuét ta gÆm v¸ch nhµ. Mét c¸i khe hë hiÖn ra. Chuét chui qua khe vµ t×m ®­îc rÊt nhiÒu thøc ¨n. Lµ mét con chuét tham lam nªn nã ¨n nhiÒu qu¸, nhiÒu ®Õn møc bông nã ph×nh to ra. §Õn s¸ng, chuét t×m ®­êng trë vÒ æ, nh­ng bông to qu¸, nã kh«ng sao l¸ch qua khe hë ®­îc. Hãy dùng đại từ thích hợp thay thế cho danh từ chuột bị lặp lại nhiều lần để đoạn văn được hay hơn. Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ Bài tập 2:

Slide 10: 

Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ Đại từ là gì? ( chọn ý đúng) Là từ chỉ người. Là từ chỉ vật. Là từ dùng để chỉ màu sắc. Là từ dùng để xưng hô hay thay thế cho danh từ, động từ, tính từ, để khỏi lặp lại các từ đó.

KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ : 

KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ – HẠNH PHÚC Kính chúc các thầy cô MẠNH KHOẺ - HẠNH PHÚC

authorStream Live Help