Nguyen Truong To

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

11/6/2010 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN Lịch sử 5

Slide 2: 

11/6/2010 2 Bài 2 Nguyễn Trường Tộ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC

Slide 3: 

11/6/2010 3 NỘI DUNG HỌC TẬP 1- Giới thiệu về Nguyễn Trường Tộ. 2-Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ 3- Thái độ của triều đình nhà Nguyễn.

Slide 4: 

11/6/2010 4 1- Giới thiệu về Nguyễn Trường Tộ - Thảo luận nhóm 2: Giới thiệu hiểu biết về Nguyễn Trường Tộ Quê ở Nghệ An, thông minh hiểu biết hơn người, nhân dân gọi là “Trạng tộ” - Ông có chủ trương canh tân đất nước

Slide 5: 

11/6/2010 5 2-Những đề nghề nghị canh tân đất nước: 1-Những đề nghị canh tân đất nước là gì? 2-Trong các đề nghị đổi mới đó, đổi mới về mặt nào là cơ bản hàng đầu?

Slide 6: 

11/6/2010 6 3- Thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ: 1-Trước những đề nghị đổi mới đất nước, triều đình nhà Nguyễn chia làm mấy phe, đó là phe nào? 2-Đề nghị của Nguyễn Trường Tộ có được chấp nhận không? Vì sao?

Slide 7: 

11/6/2010 7 GHI NHỚ Nguyễn Trường Tộ đã nhiều lần đề nghị canh tân đất nước.Nhưng những đề nghị của ông không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện.

Slide 8: 

11/6/2010 8 Bài sau: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

authorStream Live Help