dang cong san ra doi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

xin chào các thày cô giáo và các em học sinh thân mến

KIỂM TRA BÀI CŨ : 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1: kể tên các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời trong những năm 1925 – 1930 ở Việt Nam? Sự ra đời của các tổ chức cách mạng trên chứng tỏ điều gì? Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng

Slide 3: 

T/c CM Nội dung Tháng 6/ 1925 14/7/1925 lập Hội Phục Việt, 14/7/1928 đổi thành Tân Việt CMĐ 25/12/1927 Công – nông… Trí thức, thanh niên, TTS yêu nước Tư sản dân tộc, binh lính, nông dân khá giả… Một số tỉnh Bắc kì Hầu khắp trong cả nước Trung kì Tổ chức và lãnh đạo quần chúng…đánh đổ ĐQCN Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình Đánh đổ ĐQCN nhằm thiết lập một xã hội bình đẳng, bác ái Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền Cách mạng vô sản Có sự phân hoá song k/h CMVS ngày càng chiếm ưu thế Dân chủ tư sản Là tổ chức tiền thân của Đảng vô sản Góp phần thúc đẩy phong trào DTDC Vai trò sớm chấm dứt cùng với sự thất bại của k/n Yên Bái

TIẾT 20 – BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 : 

TIẾT 20 – BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930

Giới thiệu tiến trình bài học : 

Giới thiệu tiến trình bài học Tiết 1: I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 2. Tân Việt Cách mạng đảng 3. Việt Nam Quốc dân đảng Tiết 2: II. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI : 

II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. SỰ XUẤT HIỆN CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN NĂM 1929 Hoàn cảnh lịch sử: Sự thành lập các tổ chức cộng sản Ý nghĩa Hạn chế

a. Hoàn cảnh lịch sử : 

a. Hoàn cảnh lịch sử Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? - Năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh - Cuối tháng 3 năm 1929, một số hội viên tiên tiến của HVNCMTN ở Bắc Kỳ lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D phố Hàm Long Hà Nội.

Hoạt động nhóm : 

Hoạt động nhóm Nhóm 1: Tìm hiểu quá trình ra đời, hoạt động của tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng. Nhóm 2: Tìm hiểu quá trình ra đời và hoạt động của tổ chức An Nam Cộng sản Đảng Nhóm 3: Tìm hiểu quá trình ra đời và hoạt động của tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

b. Quá trình ra đời và hoạt động của ba tổ chức cộng sản : 

b. Quá trình ra đời và hoạt động của ba tổ chức cộng sản * Đông Dương Cộng sản đảng: - 5/1929, tại Đại hội I của HVNCMTN tại Hương Cảng ( Trung Quốc), Đoàn đại biểu Bắc kỳ dã đề nghị thành lập Đảng cộng sản song không được chấp nhận→ bỏ đại hội về nước. - 17/6/1929, thành lập Đông Dương Cộng sản đảng An Nam Cộng sản đảng: - 8/1929, các cán bộ lãnh đạo trong Tổng bộ và Kỳ bộ VNCMTN ở Nam kỳ cũng quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn: - 9/ 1928, những người giác ngộ cộng sản trong Đảng Tân Việt tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản lien đoàn

Slide 10: 

Quá trình ra đời của 3 tổ chức CS(1929) Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925) Phân hóa Các đại biểu của VNCM thanh niên ở Bắc Kì Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929) Phân hóa Các đại biểu của VNCM thanh niên ở Nam Kì An Nam Cộng sản đảng (8-1929) Tác động Tân Việt cách mạng đảng (12-1927) Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929)

Slide 11: 

C. Ý nghĩa: - Sự ra đời ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam. - Hạn chế: các tổ chức đó đều hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ chia rẽ lớn. Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản vào những năm 1928 – 1928 phản ánh điều gì? cách mạng Việt Nam sẽ làm gì để giải quyết tình hình trên?

2. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : 

2. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM a. Hoàn cảnh lịch sử b. Nội dung Hội nghị c. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên d. Ý nghĩa của sự thành lập Đảng

Hoạt động nhóm : 

Hoạt động nhóm Nhóm 1: tìm hiểu về hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Nhóm 2: tìm hiểu về nội dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Nhóm 3: tìm hiểu ý nghĩa sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Hoàn cảnh lịch sử : 

a. Hoàn cảnh lịch sử - cuối năm 1929, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước do tác động của chủ nghĩa Mác-lêninđòi hỏi phải có đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? - Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ công kích lẫn nhau đã ảnh hưởng không tốt đến phong trào. - yêu cầu bức thiết là phải có một chính đảng duy nhất của giai cấp công nhân. - Được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hộI nghị đại biểu của 3 tổ chức cộng sản tại Hương Cảng từ ngày 6/1/1930 8/2/1930.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH LIÊN QUAN TỚI HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH LIÊN QUAN TỚI HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

b. Nội dung Hội nghị : 

b. Nội dung Hội nghị - Nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam Những nội dung quan trọng của hội nghị là gì? - Thông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo → cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

c.Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 

c.Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - Đường lối chiến lược: Nội dung cương lĩnh ? - Nhiệm vụ cách mạng: - Lực lượng cách mạng: - Lãnh đạo cách mạng: Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản Đánh đổ:- đế quốc pháp -bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng → làm cho nước Việt Nam độc lập tự do Công nhân, nông đân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời liên hệ với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp vô sản

Slide 18: 

* Nhận xét: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc của một Đại hội thành lập Đảng Qua tìm hiểu về Hội nghị thành lập Đảng và nội cung của cương lĩnh chính trị, em có rút ra nhận xét gì

d. Ý nghĩa sự thành lập Đảng : 

d. Ý nghĩa sự thành lập Đảng - DDCSVN ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam Sự ra đời Đảng Cộng sản Viêt Nam có ý nghĩa như thế nào? - Sự ra đời của Đảng là kết quả của sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử - Là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. - Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Slide 20: 

Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam Cách mạng VN trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo cách mạng VN Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của CMVN Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 ( tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm : 

Bài tập trắc nghiệm Bài tập 1: Đông Dương Cộng sản đảng là tổ chức cộng sản được thành lập ở: Bắc kỳ Trung kỳ Nam kỳ

Bài tập trắc nghiệm : 

Bài tập trắc nghiệm Bài 2: Chính cương sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng được Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930 được coi là A, Tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam C. Luận Cương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam

Slide 24: 

tạm biệt các thày cô giáo và các em, chúc các thày cô và các em sức khỏe, hạnh phúc

Bài tập trắc nghiệm : 

Bài tập trắc nghiệm Bài tập 3:

Tranh vẽ về Hội nghị thành lập Đảng : 

Tranh vẽ về Hội nghị thành lập Đảng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tài liệu liên quan tới thành lập Đảng : 

Tài liệu liên quan tới thành lập Đảng

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo : 

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo : 

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo : 

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo Lễ ký kết Hiệp định Pari Hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Pari

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo : 

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo : 

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo : 

Một số hình ảnh về Đảng lãnh đạo

authorStream Live Help