tu trai nghia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

XIN CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ TỚI DỰ

Slide 2: 

GIÁO ÁN LỚP 5B Luyện từ và câu. Giáo viên: TRẦN THỊ HƯỜNG

Thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2009Luyện từ và câu : 

Thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2009Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ. - Câu 1:Thế nào là từ đồng nghĩa ? - Câu 2: Tìm từ đồng nghĩa với từ mẹ?

Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa. : 

Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa. I, Nhận xét: 1, So sánh nghĩa của các từ in màu đỏ trong đoạn văn dưới đây: Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm1959,ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt Nam là Phan Lăng.năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam,về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

Thứ sáu ngày 18 tháng 9 /2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa. : 

- Phi nghĩa : - Chính nghĩa : Phi nghĩa và chính nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau. Đó là những từ trái nghĩa. Ví dụ: cao-thấp, ngày- đêm, phải - trái. KL: Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Trái với đạo lí. Đúng với đạo lí. Thứ sáu ngày 18 tháng 9 /2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa.

Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa. : 

2, Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau : Chết vinh hơn sống nhục. -Các từ trái nghĩa là : sống /chết, vinh / nhục ( vinh: được kính trọng, đánh giá cao - nhục: xấu hổ vì bị khinh bỉ.) Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta ? Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam -Thà chết mà được kính trọng,đánh giá cao còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ. Kết luận: Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật các sự vật,sự việc, hoạt động, trạng thái ....... đối lập nhau Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa.

Slide 7: 

1,Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. 2, Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc,hoạt động, trạng thái,...đối lập nhau. Ghi nhớ

Thứ sáu ngày 18 tháng 9 /2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa. : 

III,Luyện tập Bài 1. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây : a, Gạn đục khơi trong. b, Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. c, Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Thứ sáu ngày 18 tháng 9 /2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa.

Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa. : 

a, Gạn đục khơi trong. b, Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng. c, Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. III,Luyện tập  Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa.

Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa. : 

III,Luyện tập Bài 2, Điền vào mỗi chỗ chấm một từ trái nghĩa với từ gạch chân mỗi dòng sau để hoàn chỉnh các thành ngữ,tục ngữ sau ; a, Hẹp nhà..........bụng. b, Xấu người..........nết. c, Trên kính......... nhường. rộng đẹp dưới Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa.

Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa. : 

Bài 3, Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : a, Hòa bình / b, Thương yêu / c, Đoàn kết / d, Giữ gìn / (chiến tranh ; xung đột ...) (căm ghét, căm thù, ...) (chia rẽ, bè phái, xung khắc...) (phá hoại, phá phách, hủy hoại...) Thứ sáu ngày 18 tháng 9/ 2009Luyện từ và câuBài: Từ trái nghĩa.

Slide 12: 

1,Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. 2, Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc,hoạt động, trạng thái,...đối lập nhau. Ghi nhớ

Slide 13: 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ TỚI DỰ

authorStream Live Help