Don vi do the tich

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

10/29/2010 1 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 5A

Slide 2: 

10/29/2010 2 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích m3 1m *m3 là thể tích hình lập phương có cạnh dài 1m mét khối viết tắt là: m3

Slide 3: 

10/29/2010 3 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích m3 Đọc: 25m3; 407m3; 4,84m3; 4/5m3 Viết: năm mươi sáu mét khối :………… - Một nghìn chín trăm ba mươi hai mét khối:………… -Bảy mét khối ba mươi sáu phần trăm : ……………… - Mười lăm phần một trăm mét khối:………………… 56m3 1932m3 7,36m3 15/100 m3 (0,15m3)

Slide 4: 

10/29/2010 4 Thứ tư ngày23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích 1m3 1dm3 10 x 10 x 10 = 1000 hộp Vậy 1m3 = ……. dm3 1dm3 =……..m3 1000 0,001 Vì 1dm3 = 1000 cm3 Nên 1m3 =…………cm3 1000000

Slide 5: 

10/29/2010 5 Thứ tư ngày23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích Bảng đơn vị đo thể tích : 1m3 1dm3 1cm3 1000dm3 0,001m3 1000cm3 0,001dm3 Ghi nhớ: mỗi đơn vị thể tích lớn gấp……….. lần đơn vị thể tích nhỏ liền sau. Mỗi đơn vị thể tích nhỏ kém…………lần đơn vị thể tích lớn liền trước. 1000 1000

Slide 6: 

10/29/2010 6 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích * Luyện tập : BàI 1: Viết tắt ( theo mẫu ) - mười hai mét khối : 12 m3

Slide 7: 

10/29/2010 7 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích * Luyện tập : Bài 2 : Viết bằng chữ( theo mẫu ) 6,032m3 : sáu mét khối ba mươi hai phần nghìn

Slide 8: 

10/29/2010 8 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích * Luyện tập : Bài 3 :Víêt số thích hợp vào chỗ chấm: 1m3 =…………..dm3 =……………cm3 3,238m3 =………….dm3 3,5dm3 =…………..cm3 15000cm3 =…………dm3 1000 1000 3238 3500 15

Slide 9: 

10/29/2010 9 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích * Luyện tập : BàI 4 : Bíêt : 1lít = 1dm3 1lit viết tắt là: 1l 2dm3 =………..l 1m3 = …………l Một bể nước có thể tích 0,5m3. Bể đó chứa được …………lít nước? 2 1000 500

Slide 10: 

10/29/2010 10 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2007 Môn toán - tiết :108 Bài :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích * Luyện tập : Bài 5: tóm tắt: 1đống cát: thể tích:22,5m3 mỗi chuyến xe chở: 1500dm3 cát Hỏi : phải dùng ? Chuyến xe để chở hết chỗ cát Bài giải Đổi : 1500dm3 = ………….m3 1,5

authorStream Live Help