Dien tich hinh thang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 6 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM : 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 6 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LÂM GIÁO VIÊN : LƯƠNG THU XUÂN PHÂN MÔN TOÁN 5 DIỆN TÍCH HÌNH THANG TÊN BÀI:

Slide 2: 

Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ. 2. Dạy và học bài mới. 3. Trò chơi củng cố.

Slide 3: 

Câu 1: Hình thang có : a/ Các cặp cạnh đối diện song song. b/ 1 cặp cạnh đối diện song song. S Ghi S vào ô trống trước ý sai. (Thảo luận nhóm đôi)

Slide 4: 

Hình 1 Câu 2: Hãy đánh dấu chéo (x) vào ô trống. Trong các hình dưới, hình nào là hình thang? Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 X X X X X (Thảo luận nhóm đôi)

Bài mới : 

Bài mới DIỆN TÍCH HÌNH THANG Xây dựng công thức tính diện tích hình thang. Hoạt động 1: Luyện tập – thực hành. Hoạt động 2:

Slide 6: 

A B C D M H

Slide 7: 

C D M H K B ( ) A ) (

Slide 8: 

Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK. A C M H A B C M H D D K (B) (A) Đáy lớn Đáy bé Chiều cao A H Diện tích hình tam giác ADK là Mà = = Vậy diện tích hình thang ABCD là

Slide 9: 

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. Qui tắc: * Độ dài các cạnh đáy là : a,b * Chiều cao là : h * Diện tích là : S a b h

Slide 10: 

Bài 1/93 SGK a/ Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm. Tính diện tích hình thang, biết : Bảng con Giải (Thảo luận nhóm đôi)

Slide 11: 

b/ Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m ; chiều cao là 10,5 m. Giải Tính diện tích hình thang, biết : (Thảo luận nhóm đôi)

Slide 12: 

Bài 2/94 SGK Tính diện tích mỗi hình thang sau : Giải (Thảo luận nhóm đôi)

Slide 13: 

Tính diện tích mỗi hình thang sau : Giải (Thảo luận nhóm đôi)

Slide 14: 

Diện tích thửa ruộng hình thang: Bài 3/94 SGK độ dài hai đáy Một thửa ruộng hình thang có lần lượt là 110 m và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng. 110m 90,2m ? Chiều cao thửa ruộng hình thang: Đáp số : 10020,01m2 Giải h = ( a + b ) : 2 (Thảo luận nhóm 4)

Slide 15: 

AI NHANH HƠN

Slide 16: 

Trong 10 giây, hãy tính diện tích của 3 hình thang sau. Chia thành 2 đội : Ếch xanh và Mèo trắng

Slide 17: 

Đáy lớn = 7 cm Đáy bé = 1 cm Chiều cao = 2 cm Đáy lớn = 7 cm Đáy bé = 3 cm Chiều cao = 4 cm Đáy lớn = 7 cm Đáy bé = 5 cm Chiều cao = 1 cm Đề bài Đáp số 8 cm2 20 cm2 6 cm2

authorStream Live Help