TV_Anh dom dom

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn Tập đọc Tr­êng TiÓu häc ThÞ trÊn Gio Linh Líp 3C Phan Thị Ngọc Lan

Slide 2: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: KiÓm tra bµi cò: §äc bµi “VÒ quª ngo¹i”

Slide 3: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: *§äc diÔn c¶m: *Tõ ng÷:

Slide 4: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: - ngon giÊc - ngon giÊc - lÆng lÏ - lÆng lÏ - long lanh - long lanh *§äc diÔn c¶m: *Tõ ng÷:

Slide 5: 

TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm *§äc diÔn c¶m:

Slide 6: 

TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm *§äc diÔn c¶m:

Slide 7: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: - ngon giÊc - ngon giÊc - lÆng lÏ - lÆng lÏ - long lanh - long lanh *§äc diÔn c¶m: TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. *Tõ ng÷: - cß bî

Slide 8: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: - ngon giÊc - ngon giÊc - lÆng lÏ - lÆng lÏ - long lanh - long lanh *§äc diÔn c¶m: TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. *Tõ ng÷: - cß bî - v¹c

Slide 9: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: - ngon giÊc - ngon giÊc - lÆng lÏ - lÆng lÏ - long lanh - long lanh *§äc diÔn c¶m: TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. - ®om ®ãm *Tõ ng÷: - cß bî - v¹c

Slide 10: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: - ngon giÊc - ngon giÊc - lÆng lÏ - lÆng lÏ - long lanh - long lanh *§äc diÔn c¶m: TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. - ®om ®ãm *Tõ ng÷: - cß bî - v¹c

Slide 11: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: - ngon giÊc - ngon giÊc - lÆng lÏ - lÆng lÏ - long lanh - long lanh *§äc diÔn c¶m: TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. - ®om ®ãm *Tõ ng÷: - cß bî - v¹c * Néi dung: Bµi th¬ ca ngîi anh §om §ãm chuyªn cÇn vµ t¶ cuéc sèng cña c¸c loµi vËt ë lµng quª vµo ban ®ªm rÊt ®Ñp.

Slide 12: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: - ngon giÊc - ngon giÊc - lÆng lÏ - lÆng lÏ - long lanh - long lanh *§äc diÔn c¶m: TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. - ®om ®ãm *Tõ ng÷: - cß bî - v¹c * Néi dung: Bµi th¬ ca ngîi anh §om §ãm chuyªn cÇn vµ t¶ cuéc sèng cña c¸c loµi vËt ë lµng quª vµo ban ®ªm rÊt ®Ñp.

Slide 13: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm MÆt trêi…. T¾t… Bãng… Anh §ãm… Lªn… Theo… §ãm …. §i… Lo… TiÕng… “Ru hìi… Hìi… Ngñ… Ngoµi… LÆng… Bªn… Long… Tõng… Vung… Anh §ãm… Nh­… Gµ… G¸y… §ãm…

Slide 14: 

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008 TËp ®äc: Anh §om §ãm LuyÖn ®äc: T×m hiÓu bµi: *§äc ®óng: - ngon giÊc - ngon giÊc - lÆng lÏ - lÆng lÏ - long lanh - long lanh *§äc diÔn c¶m: TiÕng chÞ Cß Bî: “Ru hìi! Ru hêi! Hìi bÐ t«i ¬i, Ngñ cho ngon giÊc”. - ®om ®ãm *Tõ ng÷: - cß bî - v¹c * Néi dung: Bµi th¬ ca ngîi anh §om §ãm chuyªn cÇn vµ t¶ cuéc sèng cña c¸c loµi vËt ë lµng quª vµo ban ®ªm rÊt ®Ñp.

authorStream Live Help