TV Qua cua bo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê líp 1D Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Loan TiÕt tËp ®äc Tr­êng TiÓu häc B¾c Lý sè 1

Slide 2: 

Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc KiÓm tra bµi cò

Slide 3: 

Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc

Slide 4: 

Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè Bè em lµ ë tËn vïng ®¶o xa Ch­a Mµ cã quµ. Bè göi ngh×n c¸i nhí Göi c¶ ngh×n c¸i th­¬ng Bè göi ngh×n lêi chóc Göi c¶ ngh×n c¸i h«n. Bè cho quµ nhiÒu thÕ V× biÕt em rÊt V× em lu«n gióp bè Tay sóng thªm . Ph¹m §×nh ¢n bé ®éi vÒ phÐp lÇn nµo lu«n lu«n v÷ng vµng ngoan

Slide 5: 

Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè oan oat

Slide 6: 

Thø ba ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè Bè em lµ ë tËn vïng ®¶o xa Ch­a Mµ cã quµ. Bè göi ngh×n c¸i nhí Göi c¶ ngh×n c¸i th­¬ng Bè göi ngh×n lêi chóc Göi c¶ ngh×n c¸i h«n. Bè cho quµ nhiÒu thÕ V× biÕt em rÊt V× em lu«n gióp bè Tay sóng thªm . Ph¹m §×nh ¢n bé ®éi vÒ phÐp lÇn nµo lu«n lu«n v÷ng vµng ngoan

Slide 7: 

Giê häc kÕt thóc Ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« vµ c¸c em !

authorStream Live Help