so co hai chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trường tiểu học Vũ Công *Gi¸o viªn thùc hiƯn:NguyƠn ThÞ Minh H¶i TOÁN 1 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ ĐẦU XUÂN NĂM HỌC 2009-2010

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ 1 .Viết các số có hai chữ số từ 20 đến 29 2 .Đọc các số có hai chữ số từ 30 đến 40. Ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi tư, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi. Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: 20 Kiểm tra bài cũ 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Slide 3: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: 50 52 51 53 Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Slide 4: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) Chục Đơn vị Viết số Đọc số 5 4 5 Năm mươi tư 4

Slide 5: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Slide 6: 

năm mươi ......................... năm mươi mốt .................. năm mươi hai ................... năm mươi ba .................... Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) Bài tập 1/ Viết số: 50 52 54 56 58 51 53 55 57 59 năm mươi bảy..................... năm mươi tám .................... năm mươi chín ................... năm mươi tư...................... năm mươi lăm .................. năm mươi sáu ...................

Slide 7: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) 60

Slide 8: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) Chục Đơn vị Viết số Đọc số 5 4 5 Năm mươi tư 4 6 1 6 1 Sáu mươi mốt

Slide 9: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) 60 61 62 63 64 65 66 67

Slide 10: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) Chục Đơn vị Viết số Đọc số 5 4 5 Năm mươi tư 4 6 1 6 1 Sáu mươi mốt 6 8 6 8 Sáu mươi Tám

Slide 11: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 0 7

Slide 12: 

Bài tập 2/ Viết số: 60 62 64 66 68 61 63 65 67 69 70 Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) sáu mươi ......................... sáu mươi mốt .................. sáu mươi hai ................... sáu mươi ba .................... sáu mươi bảy..................... sáu mươi tám .................... sáu mươi chín ................... bảy mươi .......................... sáu mươi tư...................... sáu mươi lăm .................. sáu mươi sáu ...................

Slide 13: 

CHÚNG MÌNH CÙNG VUI HÁT

Slide 14: 

Thứ s¸u ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) Bài tập 3/ Viết số thích hợp vào ô trống: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Slide 15: 

Thứ sáu ngày 12 thỏng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) Trò chơi: Ai nhanh hơn Bài tập 4 : Đỳng ghi đ , sai ghi s a/ Ba mươi sáu viết là 306 Ba mươi sáu viết là 36 b/ 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị 54 gồm 5 và 4 đ đ s s

Slide 16: 

Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 Toán: Các số có hai chữ số (tiếp theo) Chục Đơn vị Viết số Đọc số 5 4 5 Năm mươi tư 4 6 1 6 1 Sáu mươi mốt 6 8 6 8 Sáu mươi Tám 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70

Slide 17: 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH Chào tạm biệt

authorStream Live Help