Bang cac so tu 1 den 100

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 1A. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HẢI Môn Toán Lớp Một PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TRUNG Giáo viên: Nguyễn Thị Hiên

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Điền dấ u: (>, <, =) 81 ... 82 < > 44 ... 33 Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 = 66 ... 66

Slide 3: 

Toán: Bảng các số từ 1 đến 100 Số liền sau của là: ... Số liền sau của là: ... 98 99 100 98 99 Số liền sau của là: ... 97 Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 Bµi 1 (SGK-VBT): ? Số đọc là một trăm

Slide 4: 

Toán: Bảng các số từ 1 đến 100 Số liền sau của là: ... Số liền sau của là: ... 98 99 100 98 99 Số liền sau của là: ... 97 Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 Bµi 1 (SGK-VBT): ? Số đọc là một trăm

Slide 5: 

Toán: Bảng các số từ 1 đến 100 Số liền sau của là: ... 100 99 Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 Bµi 1 (SGK-VBT): ? Số Bµi 2 (SGK-VBT): ViÕt sè cßn thiÕu vµo « trèng trong b¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.

Slide 6: 

Toán: Bảng các số từ 1 đến 100 Số liền sau của là: ... 100 99 Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 Bµi 1 (SGK-VBT): ? Số Bµi 2 (SGK-VBT): ViÕt sè cßn thiÕu vµo « trèng trong b¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.

Slide 7: 

Bài 3 (SGK-VBT): Trong bảng cỏc số từ 1 đến 100 : a) Các số có một chữ số là: .......................................... b) Các số tròn chục là: .................................................. d) Số lớn nhất có hai chữ số là: ....... đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: ....................... ................................................................................ c) Số bé nhất có hai chữ số là: ........ Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 Toán: Bảng các số từ 1 đến 100

Slide 8: 

a) Các số có một chữ số là :

Slide 9: 

b) Các số tròn chục là :

Slide 10: 

c) Số bé nhất có hai chữ số là :

Slide 11: 

d) Số lớn nhất có hai chữ số là :

Slide 12: 

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là :

Slide 13: 

Bài 3 (SGK-VBT): Trong bảng cỏc số từ 1 đến 100 : a) Các số có một chữ số là: .......................................... b) Các số tròn chục là: .................................................. d) Số lớn nhất có hai chữ số là: ....... đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: ....................... ................................................................................ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10 99 55, 66, 77, 88, 99. 33, 44, c) Số bé nhất có hai chữ số là: ........ 11, 22, Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 Toán: Bảng các số từ 1 đến 100

Slide 14: 

Chọn hình đoán số 93 94 95 96 97 98 99 100 Thø ba ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2010 Toán: Bảng các số từ 1 đến 100

Slide 15: 

Cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh

authorStream Live Help