bao ve nguon nuoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài 13 : Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước( Tiết 1 ) : 

Bài 13 : Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước( Tiết 1 ) ĐẠO ĐỨC

Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 5 Tranh 6 Tranh 7 1 2 3 4 7 ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1) Hoạt động 1:Quan sát tranh-Thảo luận Tranh 1

Tranh 1 : 

Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 5 Tranh 6 Tranh 7 1 2 3 4 7 ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC( TIẾT 1) Câu hỏi :1-Trong tranh em thấy nước đươc dùng để làm gì? 2-Nêu tác dụng của nước qua từng bức tranh? Hoạt động 1:Quan sát tranh-Thảo luận

Slide 4: 

1 2 3 4 7 ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1) Tranh 1: Giúp con người được sạch sẽ và khoẻ mạnh Tranh 2 : Nu«i sèng c©y vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ Tranh 3:T­íi c©y trªn ®­êng phè Tranh 4 : Làm quay guồng đưa nước lên ruộng cao. Tranh5 : Nhờ sức nước để giã gạo( ở miền núi) Tranh 6 : Dùng để ăn,uống. Tranh7 : Dùng trong xây dựng. Hoạt động 1:Quan sát tranh-Thảo luận Tác dụng của nước qua từng bức tranh:

KẾT LUẬN 1: : 

KẾT LUẬN 1: NƯỚC LÀ NHU CẦU KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC SỐNG . ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1)

Slide 6: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1)

Slide 7: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1)

Slide 8: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1)

Slide 9: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1)

Slide 10: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1)

Slide 11: 

1 2 3 1 3 4 5 Hoạt động 2. ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1) 2

Slide 12: 

S ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT 1)

Slide 13: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC S

Slide 14: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1) Đ

Slide 15: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1) S

Slide 16: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1) S

Slide 17: 

1 2 s 3 1 s 3 Đ 4 S 5 s Hoạt động 2. ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1)

Slide 18: 

ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1)

KẾT LUẬN 2 : 

KẾT LUẬN 2 CHÚNG TA NÊN SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC ĐỂ NƯỚC KHÔNG BỊ Ô NHIỄM . ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1)

BÀI HỌC : 

BÀI HỌC Nước là tài nguyên quý và chỉ có hạn. Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng hợp lý,tiết kiệm và bảo vệ để nguồn nước không bị ô nhiễm . ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1)

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH NƯỚC NƠI EM Ở HIỆN NAY BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU + VÀO Ô PHÙ HỢP : : 

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH NƯỚC NƠI EM Ở HIỆN NAY BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU + VÀO Ô PHÙ HỢP : a.Về lượng nước sinh hoạt: Thiếu Thừa Đủ dùng b.Về chất lượng nước : Sạch Ô nhiễm c.Về cách sử dụng nước: Tiết kiệm Lãng phí Giữ gìn sạch sẽ Làm ô nhiễm nước ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1)

SƠN CA : 

SƠN CA HOẠ MY Trò chơi: Ai nhanh ,ai đúng 1.Chỉ cần giữ sạch nước nhà mình 2.Chuột chết vứt xuống ao. 3.Rửa tay xong, khoá vòi nước. 4.Giữ sạch nguồn nước là người văn minh. 1.Chỉ cần giữ sạch nước nhà mình 2.Chuột chết vứt xuống ao. 3.Rửa tay xong, khoá vòi nước. 4.Giữ sạch nguồn nước là người văn minh. ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1)

BÀI HỌC : 

BÀI HỌC Nước là tài nguyên quý và chỉ có hạn. Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng hợp lý,tiết kiệm và bảo vệ để nguồn nước không bị ô nhiễm . ĐẠO ĐỨC BÀI 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (TIẾT1)

Slide 24: 

Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ! chúc Các em học tốt !

authorStream Live Help