T_lon hon dau lon

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO Toán Lớn hơn. Dấu > NGƯỜI THỰC HIỆN: NGÔ THỊ HẠNH

Slide 2: 

Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010 Toán: Kiểm tra bài cũ: 1. Viết dấu < vào ô trống: 1 2 3 4 4 5 3 5 2 4 2 3 < < < < < <

Slide 3: 

Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010 Toán: 2 > 1 3 > 2 Lớn hơn. Dấu >

Slide 4: 

Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010 Toán: > > > > 1. Viết dấu >: 2. Viết (theo mẫu): Lớn hơn. Dấu > 5 < 3 4 < 2 3 < 1

Slide 5: 

Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010 Toán: 3. Viết (theo mẫu): Lớn hơn. Dấu > 4 < 3 3 < 2 5 < 2 5 < 4

Slide 6: 

Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010 Toán: 4. Viết dấu > vào ô trống: Lớn hơn. Dấu > 3 1 4 1 4 2 4 3 3 2 5 3 > > > > > > 2 1 5 2 > >

authorStream Live Help