TN Con ga

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

THAO GIAÛNG CHUYEÂN ÑEÀ TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HOAØ KHAÙNH ÑOÂNG Giaùo vieân thöïc hieän: Ñaëng Thò AÙi Ly KHOÁI 1 NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY, COÂ VEÀ DÖÏ CHUYEÂN ÑEÀ TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI LÔÙP 1.

Kieåm tra baøi cuõ : 

a- Neâu caùc boä phaän cuûa caù? Lôïi ích cuûa caù? Kieåm tra baøi cuõ b- Caù Soáng ôû ñaâu? Keå teân caùc loaøi caù maø em bieát?

Slide 3: 

Con gà Tự nhiên và Xã hội

Slide 5: 

Loâng Đầu Chân Mình

Slide 6: 

Gà trống Gà mái Gà con

Slide 8: 

Gà con Gà trống, gà mái , gà con khác nhau Kích thước Màu lông Tiếng kêu Gà mái Gà trống

Slide 9: 

Giải lao

Slide 12: 

TROØ CHÔI "Veõ tranh con gaø"

Slide 13: 

Chaân thaønh caûm ôn Ban giaùm hieäu, Quyù thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh !

authorStream Live Help