TV ac ac

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

 Lớp. 1 A Häc vÇn Bµi 77 : ¨c -©c Tr×nh bµy : Hµ THÞ KIM OANH PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO LAÏNG GIANG TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHI MOÂ

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Da cãc mµ bäc bét läc Bét läc mµ bäc hßn than (Lµ qu¶ g× ?) Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt: h¹t thãc, con v¹c, b¶n nh¹c. §äc bµi trong SGK

Slide 3: 

Thø ba ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2010Häc vÇn Bµi 77 : ¨c ¨ c ¨c m m¾c ¸o ©c © c ©c g qu¶ gÊc NghØ gi÷a tiÕt

ViÕt b¶ng con mắc áo quả gấc ¨c ©c

Slide 5: 

mµu s¾c ¨n mÆc giÊc ngñ nhÊc ch©n

Thi nãi tõ cã vÇn : ¨c, ©c : 

Thi ai nhanh Thi nãi tõ cã vÇn : ¨c, ©c

Slide 7: 

Thø ba ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2010Häc vÇn Bµi 77 : ¨c ¨ c ¨c m m¾c ¸o ©c © c ©c g qu¶ gÊc mµu s¾c ¨n mÆc giÊc ngñ nhÊc ch©n ăc âc mắc áo quả gấc

Slide 9: 

Thø ba ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2010Häc vÇn Bµi 77 : ¨c ¨ c ¨c m m¾c ¸o ©c © c ©c g qu¶ gÊc mµu s¾c ¨n mÆc giÊc ngñ nhÊc ch©n

Slide 10: 

Nh÷ng ®µn chim ngãi MÆc ¸o mµu n©u §eo c­êm ë cæ Ch©n ®Êt hång hång Nh­ nung qua löa.

Slide 11: 

LUYEÄN ÑOÏC SAÙCH GIAÙO KHOA

Slide 12: 

NghØ gi÷a tiÕt

ViÕt vë : 

ViÕt vë

Slide 14: 

Ruéng bËc thang

Slide 15: 

Thø ba ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2010Häc vÇn Bµi 77 : ¨c ¨ c ¨c m m¾c ¸o ©c © c ©c g qu¶ gÊc mµu s¾c ¨n mÆc giÊc ngñ nhÊc ch©n ăc âc mắc áo quả gấc Nh÷ng ®µn chim ngãi MÆc ¸o mµu n©u §eo c­êm ë cæ Ch©n ®Êt hång hång Nh­ nung qua löa.

Slide 16: 

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thµy c« gi¸o vµ c¸c em !

authorStream Live Help