T luyện tập

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIÖT LiÖT chµo mõng c¸c thÇy C¤ Gi¸o vÒ dù giê: (tiÕt 105) LuyÖn tËp to¸n líp 1 - t¹i líp 1a n¨m häc :2008 - 2009

Slide 2: 

TR­êng tiÓu häc gia phó ®t: 0303868417 Hä vµ tªn ng­êi so¹n gi¸o ¸n: L­u ThÞ Kim San- Tr­êng TiÓu häc Gia Phó HuyÖn Gia ViÔn , TØnh Ninh B×nh §iÖn tho¹i: 0303641375

Slide 3: 

Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tổ 1: Tổ 2: Tổ 2: 95…65 34…38 90…90 Kiểm tra bài cũ: > < = > < = ?

Slide 4: 

Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105 : Luyện tập Bài 1: Viết số: (làm bảng con) Bài 2: Viết (theo mẫu) - Làm SGK Bài 3: >,<,= ? Làm vào vở ô li (cột a, b) Bài 4: Viết (theo mẫu): - Làm SGK

Slide 5: 

Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập Bài 1. Viết số : a, Ba mươi , mười ba, mười hai, hai mươi. b, Bảy mươi bảy, bốn mươi tư, chín mươi sáu, sáu mươi chín c, Tám mươi mốt, mười, chín mươi chín, bốn mươi tám.

Slide 6: 

Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập Bài 1. Viết số : a, Ba mươi , mười ba, mười hai, hai mươi. b,Bảy mươi bảy, bốn mươi tư, chín mươi sáu, sáu mươi chín c, Tám mươi mốt, mười, chín mươi chín, bốn mươi tám. 30 13 12 20 77 44 96 69 81 10 99 48 30 96 69 99

Slide 7: 

Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập Bài 2. Viết ( theo mẫu) : Mẫu: Số liền sau của 80 là 81 a, Số liền sau của 23 là…. ; b, Số liền sau của 84 là… ; c, Số liền sau của 54 là… ; d, Số liền sau của 39 là… ; Số liền sau của 70 là……. Số liền sau của 98 là…… Số liền sau của 69 là……. Số liền sau của 40 là……. 24 85 55 40 71 99 70 41 Muốn tìm số liền sau của 80 ta làm thế nào?

Slide 8: 

Bài 3: (làm vở ô li) Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập > < = a, b, < > < = > < > < 3 5 7 5 ?

Slide 9: 

Bài 4. Viết (theo mẫu): (làm SGK) a, 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị ; ta viết : 87= 80 + 7 b, 59 gồm … chục và …đơn vị; ta viết: 59 = … + … c, 20 gồm … chục và … đơn vị; ta viết :20 = … + … d, 99 gồm … chục và … đơn vị; ta viết :99 = … + … Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập

Slide 10: 

Bài 4. Viết (theo mẫu): (làm SGK) a, 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị ; ta viết : 87= 80 + 7 b, 59 gồm … chục và …đơn vị; ta viết: 59 = … + … 5 50 + 9 9 Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập

Slide 11: 

Bài 4. Viết (theo mẫu): (làm SGK) a, 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị ; ta viết : 87= 80 + 7 b, 59 gồm … chục và …đơn vị; ta viết: 59 = … + … c, 20 gồm … chục và … đơn vị; ta viết :20 = … + … d, 99 gồm … chục và … đơn vị; ta viết :99 = … + … 5 50 + 9 9 Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập

Slide 12: 

Bài 4. Viết (theo mẫu): (làm SGK) a, 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị ; ta viết : 87= 80 + 7 b, 59 gồm … chục và …đơn vị; ta viết: 59 = … + … c, 20 gồm … chục và … đơn vị; ta viết :20 = … + … d, 99 gồm … chục và … đơn vị; ta viết :99 = … + … 5 50 + 9 9 20 + 0 90 + 9 2 0 9 9 Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập

Slide 13: 

Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập Củng cố - Dặn dò: ? Các em vừa luyện tập về nội dung gì: - Đọc, viết số có hai chữ số. - Viết được số liền sau của số có hai chữ số. - So sánh và phân tích các số có hai chữ số. Về nhà hoàn thành các bài tập còn lại…

Slide 14: 

Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 105: Luyện tập Bài 1. Viết số : a, Ba mươi , mười ba, mười hai, hai mươi. b,Bảy mươi bảy, bốn mươi tư, chín mươi sáu, sáu mươi chín c, Tám mươi mốt, mười, chín mươi chín, bốn mươi tám. 30 13 12 20 77 44 96 69 81 10 99 48 30 96 69 99

Slide 15: 

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c quý thÇy c« và các em học sinh. RÊt mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn của quý thầy cô.

Slide 16: 

Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2009 Toán Tiết 104: Luyện tập Bài 1. Viết số : a, Ba mươi , mười ba, mười hai, hai mươi. b, Bảy mươi bảy, bốn mươi tư, chín mươi sáu, sáu mươi chín c, Tám mươi mốt, mười, chín mươi chín, bốn mươi tám. 30 13 12 20 77 44 96 69 81 10 99 48 30 96 69

authorStream Live Help